Η στρατηγική του και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ), σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΥΨΔ) είναι η ενδυνάμωση της ψηφιακής εμπειρίας, όπως αναφέρει η βίβλος.

Τι αναφέρει η

Η Παιδεία καλείται να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός ταχέως εξελισσόμενου και τεχνολογικά μεταβαλλόμενου παγκοσμιοποιημένου περιβάλλοντος.

Η ανάπτυξη ψηφιακής κουλτούρας, η ένταξη νέων μαθησιακών αντικειμένων, η διαδραστική μάθηση και η εξατομικευμένη εκπαίδευση είναι οι σύγχρονες τάσεις που η εκπαιδευτική πολιτική πρέπει να λάβει υπόψη της. Παράλληλα, όμως, πρέπει αυτός ο μετασχηματισμός να

γίνει με την ισότιμη συμμετοχή όλων στην εκπαιδευτική διαδικασία, ώστε η Παιδεία να αποτελέσει πραγματικό καταλύτη κοινωνικής κινητικότητας. Εκτός από την εκπαιδευτική διάσταση, μείζον είναι και το θέμα του ψηφιακού μετασχηματισμού της διοίκησης

της εκπαίδευσης και της αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη, από και προς τους εκπαιδευτικούς φορείς. Ζητούμενο εδώ είναι η αναδιοργάνωση, η απλοποίηση και εν συνεχεία η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών. Αν και έχουν γίνει αρκετές ψηφιακές δράσεις στο παρελθόν, διαπιστώνεται έντονος κατακερματισμός συστημάτων και εφαρμογών που έχουν αναπτυχθεί αποσπασματικά, καταδεικνύοντας την απουσία ολοκληρωμένης ψηφιακής στρατηγικής στην εκπαίδευση. Προκύπτει λοιπόν, άμεσα,

η ανάγκη συντονισμού κατά τη φάση προγραμματισμού-σχεδιασμού των ψηφιακών παρεμβάσεων ώστε να αποκομίσουμε από τους πόρους που θα διατεθούν τα μέγιστα προσδοκώμενα οφέλη.

Συνεπώς, στρατηγική του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ), σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΥΨΔ) είναι η ενδυνάμωση της ψηφιακής εμπειρίας σε κάθε επίπεδο λειτουργίας της Παιδείας, συμπεριλαμβανομένων της διοίκησης της εκπαίδευσης, της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά και των υπηρεσιών προς τους πολίτες. Μέσω αυτής επιδιώκεται:

  • Η ουσιαστική εξυπηρέτηση του πολίτη.
  • Η πρόσβαση με ίσες ευκαιρίες για όλους και η διαφάνεια.
  • Η εξοικονόμηση πόρων και η ορθή αξιοποίηση του δημοσίου χρήματος.

Στη συνέχεια αναλύονται οι βασικοί στόχοι της ψηφιακής στρατηγικής της Παιδείας.

Έργα Τoμέα Παιδείας

 

Έργα ΧρΟνικός ΟρίζΟντας
1. Ψηφιακές Υπηρεσίες MySchool Μεσοπρόθεσμος
2. Ψηφιακές Υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου – ΠΣΔ Μεσοπρόθεσμος
3. Ψηφιακές Υπηρεσίες για κηδεμόνες μαθητών (eParents) Μεσοπρόθεσμος
4. Πλατφόρμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Μεσοπρόθεσμος
5. Αναδιοργάνωση Διαδικασίας Κάλυψης Θέσεων Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Βραχυπρόθεσμος
6. Εγγραφή στο Νηπιαγωγείο Βραχυπρόθεσμος
7. Βιογραφικό Εκπαίδευσης – Σύστημα Καταγραφής Ακαδημαϊκών Τίτλων (e Diplomas) Μεσοπρόθεσμος
8. Πληροφοριακό Σύστημα για την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης Μεσοπρόθεσμος
9. Ψηφιακές Υπηρεσίες Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων Μεσοπρόθεσμος
10. Επέκταση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγησης Πανεπιστημίων Μεσοπρόθεσμος
11. Αναβάθμιση των πληροφορικών συστημάτων των ΑΕΙ Μεσοπρόθεσμος
12. Διαχείριση και εποπτεία πρακτικής άσκησης φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Μεσοπρόθεσμος
13. Ολοκληρωμένη υπηρεσία διαχείρισης αιτήσεων για τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – Στεγαστικό Επίδομα  

Μεσοπρόθεσμος

14. Διαχείριση διανομής ακαδημαϊκών συγγραμμάτων στους φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Μεσοπρόθεσμος
15. Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο και Υπηρεσίες e-Μάθησης Μεσοπρόθεσμος
16. Ηλεκτρονικές Εγγραφές Φοιτητών Μεσοπρόθεσμος
17. Ψηφιακή Υπηρεσία Απόκτησης και Διαχείρισης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας Μεσοπρόθεσμος
18. Αναβάθμιση συστήματος Ηλεκτρονικών Ψηφοφοριών στα ΑΕΙ Μεσοπρόθεσμος
19. Μετασχηματισμός των υποδομών ομόσπονδης ταυτοποίησης και εξουσιοδότησης Μεσοπρόθεσμος
20. Εκλογή και εξέλιξη Καθηγητών και Ερευνητών βαθμίδας Μεσοπρόθεσμος
21. Ψηφιακές Υπηρεσίες Μητρώου Θρησκευτικών Κοινοτήτων Μεσοπρόθεσμος
22. Μετασχηματισμός εφαρμογών και υπηρεσιών στο πλαίσιο platform as a service (PaaS) Μεσοπρόθεσμος
23. Προηγμένες Υπηρεσίες Ήχου, Φωνής και Εικόνας για τα μέλη της Ακαδημαϊκής και Ερευνητικής Κοινότητας Μεσοπρόθεσμος
24. Αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων των βιβλιοθηκών Μεσοπρόθεσμος
25. Μητρώο Εκπαιδευτικών Μεσοπρόθεσμος
26. Αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος του ΥΠΑΙΘ
27. Ψηφιακές Υπηρεσίες ΕΟΠΠΕΠ Μεσοπρόθεσμος
28. Ψηφιοποίηση φυσικού αρχείου ΔΟΑΤΑΠ – Απλούστευση διαδικασιών – Ένταξη στη διαλειτουργικότητα Μεσοπρόθεσμος
29. Διαχείριση των μετακινήσεων των μαθητών Μεσοπρόθεσμος
30. Σύστημα Επιχειρησιακής Ευφυίας (BI) για την Α/Θμια και Β/ Θμια Εκπαίδευση Μεσοπρόθεσμος
31. Ψηφιακή αποτύπωση σχολικού δικτύου – Χωροθέτηση σχολικών μονάδων Μεσοπρόθεσμος
32. Ψηφιακός Μετασχηματισμός της ΑΔΙΠΠΔΕ Μεσοπρόθεσμος
33. Επέκταση, ανάπτυξη ανοικτού ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου και πλατφορμών τηλεκπαίδευσης Μεσοπρόθεσμος
34. Εργαστήρια διδασκαλίας Επαυξημένης Πραγματικότητας (Augmented Reality Labs) Μεσοπρόθεσμος
35. Εργαστήρια Καινοτομίας σε κάθε Εκπαιδευτική Περιφέρεια Μεσοπρόθεσμος
36. Προμήθεια και Εγκατάσταση Διαδραστικών Συστημάτων Μεσοπρόθεσμος

παιδείας