Κατατέθηκε προς ψήφιση, στη Βουλή, στο Σχέδιο Νόμου του υπουργείου Παιδείας «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» η τροπολογία του υπουργείου Παιδείας με την οποία κυρώνεται το δικαίωμα πρόσληψης εκπαιδευτικών με τη χρήση του ενιαίου πίνακα αναπληρωτών, προκειμένου να απασχοληθούν το πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για τη χρονική περίοδο 2013-15.

Ειδικότερα η τροπολογία ορίζει τα εξής:
Α. Η υπηρεσία των εκπαιδευτικών, που απασχολούνται ως διδάσκοντες με σύμβαση ορισμένου χρόνου στο Πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας , με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ για τη χρονική περίοδο 2013-15 προσμετράτε ως διδακτική προϋπηρεσία στους αντίστοιχους πίνακες του υπουργείου Παιδείας.
Β. Αν κατά τη διάρκειά της σύμβασης ο αριθμός των μαθητών μειωθεί ώστε να καθίσταται αδύνατη η απασχόληση του συμβαλλόμενου, έστω και για τον ελάχιστο χρόνο που προβλέπεται από το Πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας συντρέχει λόγος καταγγελίας της σύμβασης.
Γ. Σε κάθε περίπτωση ο εργοδότης διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς μεταβολής του ωραρίου ανάλογα με τον αριθμό μαθητών και σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο της Ενισχυτικής Διδασκαλίας.
cleverclass.gr, alfavita.gr