Δημοσιεύτηκε απόφαση τροποποιητική που αφορά τα για τις μαθητών με . Συγκεκριμένα: Στο σημείο γ της παραγράφου 6 του άρθρου 24, της αριθμ. 10645/ΓΔ4/22-01-2018 (Β’ 120) υπουργικής απόφασης απαλείφεται η φράση «…με ανώτατο όριο των δέκα (10) ημερών» και τροποποιούμε το εδάφιο ως εξής:

«γ) σε αποδεδειγμένες αθλητικές υποχρεώσεις προετοιμασίας ή αγωνιστικές, με την εκάστοτε εθνική ομάδα, λαμβανομένων υπόψη των προϋποθέσεων της παρ. 46, του άρθρου 13, του ν. 3149/2003 (Α’ 141).