Τροποποίηση συστήματος πιστοποίησης αποφοίτων ΙΕΚ και ΣΕΚ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔22/04/2018 - 19:15 | Author: Newsroom Ipaidia

Με Υπουργική Απόφαση των Υφυπουργών Παιδείας Δημήτρη Μπαξεβανάκη και του Αν.Υπουργού Οικονομικών κ. Χουλιαράκη τροποποιήθηκε η με αριθ. 2944/2014 κοινή υπουργική απόφαση «Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)».

Άρθρο 1

1. Το άρθρο 11 του κεφαλαίου Α΄ αντικαθίσταται, ως εξής:

«Άρθρο 11 Εξέταστρα.

1. Τα εξέταστρα για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις Εξετάσεις Πιστοποίησης της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων Ι.Ε.Κ. και Σ.Ε.Κ. ορίζονται ως ακολούθως:

1.1. Για όλες τις ειδικότητες των Ι.Ε.Κ.:
Για τη συμμετοχή στο θεωρητικό Μέρος: 50,00 ευρώ.
Για τη συμμετοχή στο πρακτικό Μέρος: 50,00 ευρώ.
1.2. Ειδικά για την ειδικότητα «Εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών»:
Για τη συμμετοχή στο θεωρητικό Μέρος: 50,00 ευρώ για τη γραπτή εξέταση και 50,00 ευρώ για την προφορική εξέταση.
Για τη συμμετοχή στο πρακτικό Μέρος: 50,00 ευρώ ανά κατηγορία οχήματος.
2. Για όλες τις ειδικότητες των Σ.Ε.Κ.:
Για τη συμμετοχή στο θεωρητικό Μέρος: 50,00 ευρώ.
Για τη συμμετοχή στο πρακτικό Μέρος: 50,00 ευρώ.
3. Τα εξέταστρα κατατίθενται από τον υποψήφιο επ’ ονόματί του σε τραπεζικό λογαριασμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και με τη διαδικασία που καθορίζεται στη σχετική ανακοίνωση του προγραμματισμού των εξετάσεων».
2. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 23 του κεφαλαίου Β΄ αντικαθίστανται, ως εξής:

«4. Το δίπλωμα και το πτυχίο εκδίδεται άπαξ και δεν αντικαθίσταται παρά μόνο σε περίπτωση απώλειας.
Στην περίπτωση αυτή χορηγείται στο δικαιούχο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. «αντίγραφο», το οποίο έχει την ισχύ πρωτοτύπου (βλ. υπόδειγμα 2 και 4 του παραρτήματος Ι), ύστερα από αίτησή του, η οποία συνοδεύεται από δήλωση απώλειας στην αστυνομία.

5. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. χορηγεί ηλεκτρονικά στους δικαιούχους, μέσω του ιστοτόπου του και με τη διαδικασία που καθορίζεται στη σχετική ανακοίνωση, «Βεβαίωση Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ.», η οποία επέχει θέση διπλώματος ή πτυχίου, στην οποία αναγράφεται ο μέσος όρος της βαθμολογίας του θεωρητικού μέρους των εξετάσεων (βλ. υπόδειγμα 5 και 6 του παραρτήματος Ι). Η εν λόγω βεβαίωση πιστοποίησης χορηγείται και μετά την έκδοση και χορήγηση του διπλώματος ή πτυχίου».

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 26 του κεφαλαίου Γ΄ αντικαθίστανται, ως εξής:
«1. Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων κατά τη διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου 23 της παρούσας απόφασης εκδίδεται το Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 (βλ. υπόδειγμα 1 του παραρτήματος Ι) άπαξ και δεν αντικαθίσταται παρά μόνο σε περίπτωση απώλειας. Στην περίπτωση αυτή χορηγείται στο δικαιούχο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. «αντίγραφο», το οποίο έχει την ισχύ πρωτοτύπου (βλ. υπόδειγμα 2 του παραρτήματος Ι), ύστερα από αίτησή του, η οποία συνοδεύεται από δήλωση απώλειας στην αστυνομία.

2. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. χορηγεί ηλεκτρονικά στους δικαιούχους,
μέσω του ιστοτόπου του και με τη διαδικασία που καθορίζεται στη σχετική ανακοίνωση, «Βεβαίωση Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ.», η οποία επέχει θέση διπλώματος και στην οποία αναγράφεται ο μέσος όρος της βαθμολογίας του θεωρητικού και
του πρακτικού μέρους των εξετάσεων (βλ. υπόδειγμα 7 του παραρτήματος Ι). Η εν λόγω βεβαίωση πιστοποίησης χορηγείται και μετά την έκδοση και χορήγηση του διπλώματος».

4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 33 του κεφαλαίου Δ΄ αντικαθίσταται, ως εξής:
«4. Το πτυχίο εκδίδεται άπαξ και δεν αντικαθίσταται παρά μόνο σε περίπτωση απώλειας. Στην περίπτωση αυτή χορηγείται στο δικαιούχο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. «αντίγραφο», το οποίο έχει την ισχύ πρωτοτύπου (βλ. υπόδειγμα 24α του παραρτήματος III), ύστερα από αίτησή του, η οποία συνοδεύεται από δήλωση απώλειας στην αστυνομία».

5. Το άρθρο 34 του κεφαλαίου Ε΄ αντικαθίσταται, ως εξής:
«Άρθρο 34
1. Οι δικαιούχοι ή κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης ή Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου Ι του καταργηθέντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης» (Ο.Ε.Ε.Κ.) σε περίπτωση που ουδέποτε τους χορηγήθηκε ή απώλεσαν το δίπλωμα ή πιστοποιητικό, με βάση τα τηρούμενα στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αρχεία του Ο.Ε.Ε.Κ., λαμβάνουν από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., μετά την υποβολή αίτησης, η οποία συνοδεύεται από σχετική υπεύθυνη δήλωση μη χορήγησης ή δήλωση απώλειας στην αστυνομία «Βεβαίωση Χορήγησης Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης» ή «Βεβαίωση Χορήγησης Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης», η οποία υπογράφεται από το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Η, ως άνω, βεβαίωση επέχει θέση διπλώματος ή πιστοποιητικού και περιλαμβάνει το μέσο όρο της βαθμολογίας του θεωρητικού μέρους των εξετάσεων (βλ.υποδείγματα 9-9α έως 10-10α και του παραρτήματος Ι).
Ειδικά η «Βεβαίωση Χορήγησης Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης» της ειδικότητας «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών» περιλαμβάνει το μέσο όρο της βαθμολογίας του Θεωρητικού και του πρακτικού μέρους των εξετάσεων (βλ.υποδείγματα 11 και 11α του παραρτήματος Ι).
2. Στους δικαιούχους Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης ή Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου Ι του καταργηθέντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης» (Ο.Ε.Ε.Κ.) χορηγείται κατόπιν αιτήσεως τους «Βεβαίωση πιστοποίησης» (βλ. υποδείγματα 10β και 11β του παραρτήματος Ι) στην οποία αναγράφεται η ακριβής χρήση της βεβαίωσης.
3. Στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. τηρείται σε ψηφιακή και έντυπη μορφή αρχείο όλων των βεβαιώσεων που χορηγούνται».
6. Τα υποδείγματα 5, 6, 7 του παραρτήματος Ι και 23, 23α, 23β, του παραρτήματος II προσαρτώνται στο τέλος της παρούσας.

Δείτε το ΦΕΚ εδώ

Loading...


  • europalso   ideascentral