Τροπολογία που αφορά την «Τάξη Μαθητείας» κατέθεσε το Υπουργείο Παιδείας στο νομοσχέδιο για την «Έρευνα» που θα συζητηθεί στη Βουλή στις 25 Νοεμβρίου. Στην εν λόγω τροπολογία προβλέπεται Τράπεζα Θεμάτων για την πιστοποίηση των προσόντων των αποφοίτων της Τάξης Μαθητείας. Πιο αναλυτικά αναφέρονται τα ακόλουθα:

Το ΕΠΑΛ προσφέρει δύο κύκλους σπουδών ως εξής:

Α. Το «Δευτεροβάθμια Κύκλο Σπουδών», ο οποίος ανήκει στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα

Β. Την «Τάξη Μαθητείας», η οποία αποτελεί «Μεταδευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών» και δεν εντάσσεται στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Στην «Τάξη Μαθητείας», η οποία είναι προαιρετική, εγγράφονται οι κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑΛ. Η «Τάξη Μαθητείας», που εφαρμόζει το δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης (μαθητείας) του ΟΑΕΔ έχει διάρκεια ένα (1) έτος και περιλαμβάνει Μαθητεία με εκπαίδευση στο χώρο εργασίας, Μάθημα Ειδικότητας και Προπαρασκευαστικά Μαθήματα Πιστοποίησης στη σχολική μονάδα αντίστοιχα. Την ευθύνη υλοποίησης της Τάξης Μαθητείας, της τοποθέτησης σε χώρους εργασίας των φοιτούντων, καθώς και όλα τα σχετικά με αυτή έχει το ΕΠΑΛ σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ. Η τοποθέτηση σε χώρους εργασίας των φοιτούντων και παρακολούθησή τους θεωρείται άσκηση εκπαιδευτικού έργου.

Ετησίως, από την 1η Σεπτεμβρίου έως τη 15η Σεπτεμβρίου, οι απόφοιτοι της Τάξης Μαθητείας του σχολικού έτους, που ολοκληρώθηκε την 30ή Αυγούστου του ίδιου έτους, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να παρακολουθούν το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης,συνολικής διάρκειας 70 ωρών, το οποίο οργανώνεται και πραγματοποιείται από το ΕΠΑΛ και τον ΟΑΕΔ από κοινού, για την αρτιότερη προετοιμασία τους για τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων, απόκτησης Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5, οι οποίες διεξάγονται από τον ΕΟΠΠΕΠ ετησίως σε χρόνο που ορίζει ο ΕΟΠΠΕΠ. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Εργασίας καθορίζεται ο τρόπος, οι όροι, η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης.

Τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών του Επαγγελματικού Λυκείου καταρτίζονται από το Ι.Ε.Π. και περιλαμβάνουν:

α) Σαφώς διατυπωμένα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα, που αναλύονται σε γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, κατά μάθημα, τομέα και ειδικότητα.

β) Διδακτέα ύλη διαμορφωμένη σύμφωνα με τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα κάθε μαθήματος.Η διδακτέα ύλη των μαθημάτων εργαστηριακής εκπαίδευσης συνοδεύεται από παράρτημα, που περιγράφει τον απαιτούμενο εργαστηριακό εξοπλισμό για την υλοποίησή τους.

γ) Οδηγίες διδασκαλίας, συμπεριλαμβανομένων και των διδακτικών τεχνικών, των μεθόδων διδασκαλίας και των ενδεδειγμένων εποπτικών μέσων.

δ) Τράπεζα θεμάτων για την πιστοποίηση των προσόντων των αποφοίτων της Τάξης Μαθητείας.

Στους αποφοίτους του «Δευτεροβάθμιου Κύκλου Σπουδών» χορηγείται:

α. Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου επιπέδου 4 (ισότιμο με το Απολυτήριο Γενικού Λυκείου) που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ τάξης των ΕΠΑΛ μετά τις ενδοσχολικές εξετάσεις,.

β. Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4,που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ τάξης των ΕΠΑΛ μετά από ενδοσχολικές εξετάσεις.

2. Οι απόφοιτοι της «Τάξης Μαθητείας» λαμβάνουν Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και τον Ο.Α.Ε.Δ. από κοινού, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών πιστοποίησης των προσόντων τους, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος.

3. Οι απόφοιτοι των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων δεν έχουν υποχρέωση παρακολούθησης της «Τάξης Μαθητείας» για την προσέλευσή τους στις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων, εφόσον έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 600 ημερομίσθια στην ειδικότητα που αποφοιτούν από τη Γ΄ Τάξη του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.

4. Στον ΕΟΠΠΕΠ ανατίθεται η αρμοδιότητα της πιστοποίησης προσόντων, για τη χορήγηση Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 5, στους αποφοίτους της «Τάξης Μαθητείας». Κατά περίπτωση ο ΕΟΠΠΕΠ δύναται να αιτηθεί τη συνδρομή από Υπουργεία που χορηγούν αντίστοιχες άδειες ασκήσεως επαγγέλματος, για όσες ειδικότητες υπάρχει τέτοιους είδους απαίτηση, ως προς την οργάνωση και διεξαγωγή των εξετάσεων πιστοποίησης τους. Οι επιτυχόντες στις εξετάσεις πιστοποίησης, παράλληλε με το προβλεπόμενο Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας αποκτούν και αντίστοιχη άδεια άσκησης επαγγέλματος, που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία για το συγκεκριμένο επίπεδο προσόντων.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Οικονομικών η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του ΔΣ του ΕΟΠΠΕΠ βάσει των προγραμματικών συμφωνιών του ΕΟΠΠΕΠ με τα Επαγγελματικά Επιμελητήρια ή και τις επιστημονικές ενώσεις εφόσον υπάρχουν, καθορίζεται το σύστημα των εξετάσεων πιστοποίησης των προσόντων των αποφοίτων της Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑΛ, στο οποίο περιλαμβάνονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, η διαδικασία των εξετάσεων, η οργανωτική δομή, ο τύπος των χορηγούμενων τίτλων και τυχόν βεβαιώσεων, καθώς και το ύψος και ο τρόπος καταβολής των εξέταστρων πιστοποίησης. Με την ίδια απόφαση ανατίθεται στην ΚΕΕΠΕΚ της παρ 5 του άρθρου 5 του Ν4186/2013 του ΕΟΠΠΕΠ η διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης του παρόντος άρθρου…

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των δυο κύκλων σπουδών του ΕΠΑΛ καθορίζονται με προεδρικά διατάγματα, τα οποία εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του τελευταίου εδαφίου της παρ.9 του άρθρου 4 του Ν3879/2010.

Στο άρθρο 46 του Ν4186 προστίθεται παράγραφος 14 ως εξής:

Η Τάξη Μαθητείας καθώς και η πιστοποίηση των προσόντων των αποφοίτων εφαρμόζεται πιλοτικά σε περιφέρειες της χώρας ως ακολούθως:

Στην Πιλοτική Τάξη Μαθητείας, η οποία είναι προαιρετική εγγράφονται κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου του Δευτεροβάθμιου Κύκλου Σπουδών των ΕΠΑΛ.

Η Πιλοτική Τάξη Μαθητείας έχει διάρκεια τουλάχιστον 6 μηνών και εφαρμόζεται σε αυτή πρόγραμμα του εργαστηριακού μαθήματος «Ενισχυτική Εργαστηριακή Εκπαίδευση της Μαθητείας» έντεκα συνολικά ωρών, επιμερισμένων σε δύο τουλάχιστον ημέρες εβδομαδιαίως, χωρίς παρέκκλιση του προγράμματος που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 9 σε συνδυασμό με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του παρόντος νόμου, το οποίο διδάσκεται στη σχολική μονάδα του ΕΠΑΛ ή και τις σχολικές μονάδες του ΟΑΕΔ από εκπαιδευτικό προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας ή και του ΟΑΕΔ.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Εργασίας καθορίζονται:

Α. Οι περιφέρειες της χώρας στις οποίες θα υλοποιηθεί πιλοτικά η «Τάξη Μαθητείας».

Β. Ο τρόπος και η διαδικασία επιλογής των μαθητευομένων και των επιχειρήσεων που θα συμμετέχουν στην πιλοτική υλοποίηση της Τάξης Μαθητείας

Γ. Ο αριθμός των μαθητευομένων

Δ. Οι ειδικότητες που θα εφαρμοστούν πιλοτικά στην Τάξη Μαθητείας

Ε. Οι υποχρεώσεις των μαθητευομένων και των επιχειρήσεων που θα συμμετέχουν στην πιλοτική εφαρμογή της «Τάξης Μαθητείας».

Ο ΕΟΠΠΕΠ εφαρμόζει πιλοτική διαδικασία πιστοποίησης προσόντων που αποκτήθηκαν στην πιλοτική εφαρμογή της «Τάξης Μαθητείας»…για τη χορήγηση Πτυχίου Ειδικότητας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Επιπέδου 5.

Καλόγηρος Βασίλειος news.gr