Το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία καλεί τα Γυμνάσια και Λύκεια πριν εκδώσουν τους να καταχωρήσουν στο πληροφοριακό σύστημα το Επώνυμο μητέρας και όχι το γένος όπως ίσχυε πριν την έκδοση των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων

Συγκεκριμένα αναφέρεται:

Σχετ.: οι με αρ. πρ. Φ.12α/64816/Δ4/23-4-19 και Φ.1/68312/Δ2/3-5-19 εγκύκλιοι του οικείου Υπουργείου.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγκυκλίων με τις οποίες σας ενημερώσαμε για την έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων αναφορικά με τον καθορισμό του τύπου των τίτλων των μαθητών/τριών των Δημόσιων και Ιδιωτικών Γυμνασίων, Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων της χώρας και προκειμένου να εκδώσετε τίτλους σπουδών, παρακαλούμε όπως ελέγξετε/καταχωρίσετε στο πληροφοριακό σύστημα myschool το Επώνυμο μητέρας (Κατάλογος μαθητών->Επεξεργασία μαθητή-> Οικογενειακά στοιχεία->Γονείς) και όχι το γένος όπως ίσχυε πριν την έκδοση των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων.

Επισημαίνεται ότι για τον χρόνο έκδοσης των τίτλων θα ενημερωθείτε με νεότερη εγκύκλιο από την Υπηρεσία μας.