Η εξέταση πραγματοποιείται με κατάλληλο περιβάλλον λογισμικού, το οποίο παρουσιάζει στον υποψήφιο τις επιμέρους δοκιμασίες.

Το περιεχόμενο – αντικείμενο της Α’ επιπέδου Τ.Π.Ε. είναι προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις εργασίας των εκπαιδευτικών προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν στις καθημερινές τους ανάγκες, αξιοποιώντας βασικές δεξιότητες Τ.Π.Ε. στο σχολικό περιβάλλον αλλά και εκτός αυτού.

Το περιεχόμενο της εξέτασης αρχικά είχε άμεση συνάφεια με τους στόχους του προγράμματος σπουδών που αφορούσε στα έργα «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση» και «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε βασικές δεξιότητες των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση» που υλοποιήθηκαν παλαιότερα.

Εξακολουθεί να είναι εστιασμένο στις ενότητες:
Χρήση προσωπικού Η/Υ
Επεξεργασία κειμένου
Υπολογιστικά φύλλα
Διαδίκτυο και επικοινωνίες
Λογισμικό Παρουσίασης

έχουν όμως πραγματοποιηθεί προσαρμογές ως προς τις εφαρμογές λογισμικού που αξιοποιούνται, οι οποίες έχουν αναβαθμιστεί.

Η εξέταση πραγματοποιείται με κατάλληλο περιβάλλον λογισμικού, το οποίο παρουσιάζει στον υποψήφιο τις επιμέρους δοκιμασίες και του παρέχει την δυνατότητα να αξιοποιήσει τις αντίστοιχες εφαρμογές λογισμικού (π.χ. εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου, εφαρμογή υπολογιστικών φύλλων) προκειμένου μέσω αυτών να πραγματοποιήσει την ενέργεια που θα οδηγήσει στο ζητούμενο ΙΤΥΕ «Διόφαντος» σ. 2 από 4 Διεύθυνση Επιμόρφωσης & Πιστοποίησης αποτέλεσμα της κάθε δοκιμασίας.

Η βαθμολόγηση γίνεται χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση είτε με βάση το αποτέλεσμα της ενέργειας που πραγματοποιεί ο εξεταζόμενος είτε από την ορθότητα της απάντησης που θα επιλέξει για τα κλειστού τύπου ερωτήματα. Το μεγαλύτερο τμήμα από τις 60 συνολικά δοκιμασίες κάθε τεστ είναι εστιασμένο στην απαίτηση να αξιοποιήσει ο υποψήφιος την εκάστοτε εφαρμογή λογισμικού προκειμένου να επιδράσει στο διαθέσιμο αρχείο εργασίας με σκοπό να επιτύχει το ζητούμενο της αντίστοιχης δοκιμασίας

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και τα αντικείμενα της εξέτασης, καθώς και δείγματα δοκιμασιών – ερωτημάτων πιστοποίησης Α’ επιπέδου ΤΠΕ περιλαμβάνονται εδώ.