Απαντώντας στην , την οποία κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Λιάνα Κανέλλη, Γιάννης Γκιόκας, Γιάννης Δελής και Χρήστος Κατσώτης στη Βουλή με θέμα «Να αντιμετωπιστούν τα επείγοντα προβλήματα του Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Κωφών της Α ́ΔΙΔΕ Αθήνας», ο Υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου, μεταξύ άλλων, αναφέρει:

Για το στεγαστικό πρόβλημα του Ε.Ε.Ε.ΕΚ.
“Ο τρόπος επίλυσης του στεγαστικού προβλήματος μιας σχολικής μονάδας (κατασκευή νέου κτηρίου, μεταστέγαση σε άλλη θέση, προσθήκη στο υφιστάμενο διδακτήριο)είναι αντικείμενο μελέτης και προγραμματισμού του Δήμου και συναρτάται από πλήθος παραγόντων, όπως διαθεσιμότητας κενών γηπέδων ή/και γηπέδων μετά κτηρίων που να ανήκουν στην κυριότητα του Δημοσίου, καταλληλότητας οικοπέδων, καθορισμού χρήσης γης με πολεοδομικά κριτήρια, προσβασιμότητας, κ.ά. Εάν ο Δήμος δεν διαθέτει επαρκή τεχνογνωσία, προσωπικό ή μέσα για να ανταποκριθεί στο έργο αυτό δύναται να ζητήσει τη συνδρομή της εταιρείας«ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» (ΚΤΥΠ Α.Ε.),η οποία δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 132 του ν.4199/2013(ΦΕΚ 216 Α ́)και της Διαπιστωτικής Πράξης αριθμ. Δ16γ/05/483/Γ/2013(ΦΕΚ 2856 Β ́), ως εκπληρούσα τους σκοπούς της συγχωνευόμενης εταιρείας «ΟΣΚ Α.Ε.» στον κλάδο των εκπαιδευτικών δομών, έχει ως συντρέχουσα αρμοδιότητα την υλοποίηση έργων σχολικής στέγης.

Για την υλοποίηση έργων σχολικής στέγης προαπαιτείται η εκπόνηση και έγκριση κτιριολογικού προγράμματος από την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΠΕΘ, κατόπιν υποβολής αιτήματος, βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (άρθρο 18 του ν. 3467/2006), η οποία προηγείται του σταδίου σύνταξης της προμελέτης, με σκοπό τη γνωστοποίηση των προδιαγραφών των χώρων (ως προς το είδος, τον αριθμό και το μέγεθος αυτών) και την προσαρμογή της μελέτης στις απαιτήσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Μετά τον έλεγχο του αρχείου της ανωτέρω Υπηρεσίας του ΥΠΠΕΘ από το 2008 μέχρι σήμερα δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη εγκεκριμένου κτιριολογικού προγράμματος για την εν λόγω μονάδα, ούτε η υποβολή αιτήματος σε εκκρεμότητα.”
Για τις πιστώσεις που έχουν διατεθεί για πρόσληψη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. στην Αττική
“Στην Αττική συγκεκριμένα διατέθηκαν μέχρι σήμερα συνολικά 529 πιστώσεις Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π..

Η κατανομή των πιστώσεων αυτών ανά Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης και η και τοποθέτηση προσωπικού είναι αρμοδιότητα της ΠΔΕ Αττικήςύστερα από πρόταση του ΠΥΣΕΕΠ (Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου ΕΕΠ) σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 19β του ν.3027/2002 (ΦΕΚ 152 Α ́).”

Για τους μόνιμους
“Αναφορικά με τους διορισμούς μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού επισημαίνεται ότι, τηρώντας τη δέσμευση της Κυβέρνησης, θα προχωρήσουμε σε τριετές πρόγραμμα 15.000 μόνιμων διορισμών στην Εκπαίδευση (4.500 το 2019 στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, 5.250 το 2020 και 5.250 το 2021 για τις ανάγκες και των δύο βαθμίδων Εκπαίδευσης συνολικά).”