Το επόμενο χρονικό διάστημα  ξεκινά η διαδικασία των υπηρεσιακών μεταβολών. Διευκρινίσεις για τη ρύθμιση και την τοποθέτηση υπεράριθμων σε , σύμφωνα με το ΠΥΣΔΕ Δ΄ Αθήνας.

Ενόψει των επικείμενων διαδικασιών της τοποθέτησης των εκπαιδευτικών σε οργανικά κενά, σας αποστέλλουμε ενημέρωση σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία προκειμένου να αποσαφηνιστούν απορίες και ερωτήματα που απασχολούν τους εκπαιδευτικούς σχετικά με την υπηρεσιακή τους κατάσταση.

Διευκρινίσεις για τη ρύθμιση των υπεραριθμιών

Η διαδικασία κρίσης και τοποθέτησης των υπεραρίθμων εκπαιδευτικών περιγράφεται στις παραγράφους του άρθρου 14 του ΠΔ 50/96, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του ΠΔ 100/97.Από τη διαδικασία αυτή εξαιρούνται όσοι υπάγονται στις διατάξεις των περιπτώσεων α και γ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ΠΔ 50/96, δηλαδή όσοι ανήκουν σε «ειδική κατηγορία μετάθεσης», πλην των πολυτέκνων, επειδή οι τελευταίοι, βάσει του άρθρου 30 παρ. 4 του ν. 3848/2010, «δεν εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις του άρθρου 14 του ίδιου διατάγματος».

Βασική επισήμανση

Ο χαρακτηρισμός ενός εκπαιδευτικού ως οργανικά υπεράριθμου σε καμία περίπτωση δεν οδηγεί σε απώλεια της οργανικής του θέσης. Μόνο αν ο εκπαιδευτικός επιθυμεί κάνει αίτηση δήλωσης προτίμησης σε σχολικές μονάδες στις οποίες υπάρχουν οργανικά κενά και εάν σύμφωνα με τα μόρια μετάθεσής του τοποθετηθεί τότε αλλάζει οργανική τοποθέτηση, εάν πάλι κάνει δήλωση και δεν τοποθετηθεί παραμένει στην οργανική του θέση.

Α. Πως ορίζεται η υπεραριθμία

Μετά την ανακοίνωση των μεταθέσεων, καταγράφονται από τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων οι ώρες ανά κλάδο και ειδικότητα που λείπουν ή πλεονάζουν σε κάθε σχολική μονάδα για τον καθορισμό οργανικών κενών-πλεονασμάτων.

Οι προβλεπόμενες ώρες διδασκαλίας ανά κλάδο και ειδικότητα υπολογίζονται μόνο με τις ώρες Α΄ Ανάθεσης. Στους κλάδους που πλεονάζουν 12 ώρες και πάνω υφίσταται υπεραριθμία. Στη διαδικασία αυτή υπολογίζονται όλοι οι εκπαιδευτικοί με οργανική θέση του συγκεκριμένου κλάδου στη σχολική μονάδα, ανεξάρτητα αν για οποιοδήποτε λόγο απουσιάζουν από το σχολείο. (π.χ. Δ/ντής, άδεια , απόσπαση κ.λ.π.)

Παράδειγμα : Το σύνολο των προβλεπόμενων φιλολογικών ωρών πρώτης ανάθεσης ενός σχολείου είναι 84 διδακτικές ώρες και υπάρχουν 5 φιλόλογοι (με οργανική τοποθέτηση) με ωράριο 20 ώρες, τότε πλεονάζει ένας φιλόλογος κατά 16 ώρες (5Χ20=100, 100-84=16). Επομένως, υπάρχει μια υπεραριθμία, καθώς υπάρχει πλεόνασμα 16 ωρών στον κλάδο των φιλολόγων.

Υπολογισμός αριθμού υπεραριθμιών ανά κλάδο

Εάν σε μία σχολική μονάδα έχουμε σε ένα κλάδο:

α. πλεόνασμα >=12 ωρών τότε υπάρχει 1 υπεραριθμία.

β. πλεόνασμα >=32 ωρών τότε υπάρχουν 2 υπεραριθμίες

γ. πλεόνασμα >=52 ωρών τότε υπάρχουν 3 υπεραριθμίες κ.λ.π.

Β. Πως ορίζεται ο Υπεράριθμος

Σε περίπτωση υπεραριθμίας, καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου, που ανήκουν οργανικά στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα, να δηλώσουν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι. Αυτό δεν σημαίνει ότι γίνεται αναγκαστική άρση υπεραριθμίας. Το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. χαρακτηρίζει ονομαστικά τους υπεράριθμους κατά σχολική μονάδα έχοντας υπόψη τα παρακάτω: 1) Αν υποβληθούν περισσότερες από μία θετικές αιτήσεις, υπεράριθμος θεωρείται αυτός που έχει το μεγαλύτερο αριθμό μονάδων μετάθεσης. 2) Αν κανείς δεν επιθυμεί να κριθεί υπεράριθμος, ως υπεράριθμος χαρακτηρίζεται εκείνος που τοποθετήθηκε οργανικά τελευταίος στη σχολική μονάδα. Σε περίπτωση ταυτόχρονης τοποθέτησης υπεράριθμος θεωρείται αυτός που έχει το μικρότερο αριθμό μονάδων μετάθεσης.

3) Αν το ίδιο σχολικό έτος έχει τοποθετηθεί εκπαιδευτικός από άρση υπεραριθμίας και εκπαιδευτικός από βελτίωση-διάθεση ΠΥΣΔΕ-μετάθεση, θεωρείται ότι έχει προηγηθεί η τοποθέτηση του υπεράριθμου εκπαιδευτικού.

Παράδειγμα 1ο: Σε μια σχολική μονάδα προκύπτει 13 ώρες πλεόνασμα στον κλάδο των Μαθηματικών. Στο σχολείο υπάρχουν 3 Μαθηματικοί και δεν επιθυμεί κανένας να κριθεί ως υπεράριθμος. Το ΠΥΣΔΕ θα κρίνει ως υπεράριθμο τον εκπαιδευτικό που έχει τοποθετηθεί τελευταίος στη σχολική μονάδα και στην περίπτωση που είναι τοποθετημένοι το ίδιο σχολικό έτος θα κριθεί υπεράριθμος αυτός που έχει τα λιγότερα μόρια μετάθεσης.

Παράδειγμα 2ο: Στην παραπάνω σχολική μονάδα ο ένας Μαθηματικός θέλει να κριθεί υπεράριθμος οπότε το ΠΥΣΔΕ θα κρίνει ως υπεράριθμο τον εκπαιδευτικό που κάνει θετική δήλωση για κρίση υπεραριθμίας.

Παράδειγμα 3ο: Στη παραπάνω σχολική μονάδα δύο Μαθηματικοί θέλουν να κριθούν υπεράριθμοι οπότε το ΠΥΣΔΕ θα κρίνει ως υπεράριθμο τον εκπαιδευτικό που έχει τα περισσότερα μόρια μετάθεσης.

Γ. Ονομαστικός Πίνακας υπεραρίθμων εκπαιδευτικών

Το ΠΥΣΔΕ αφού συγκεντρώσει από τις σχολικές μονάδες, τις δηλώσεις των εκπαιδευτικών, συνεδριάζει, προκειμένου να καταρτίσει ονομαστικούς πίνακες υπεράριθμων εκπαιδευτικών ανά ομάδα σχολείων, όπου αναγράφεται η επιθυμία ή όχι των εκπαιδευτικών να κριθούν ως υπεράριθμοι.