Επιτήρηση μαθητών – Εφημερία  Σύμφωνα με Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας Τι ισχύει για τις Εφημερίες και την Επιτήρηση μαθητών στο σχολείο

Γράφει ο Β. Βούγιας


Για τα θέματα της επιτήρησης των μαθητών /τριών τηρούνται χωρίς καμία παρέκκλιση όσα αναφέρονται στα άρθρα 12 και 18Β του ΠΔ 79 /2017 , ( ΦΕΚ 109 Α ) και στην παράγραφο 18 του άρθρου 36 της με αριθ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8 – 10 – 2002, (ΦΕΚ 134 0Β) Υ.Α
Η οργάνωση της εφημερίας σε κάθε σχολείο συμπεριλαμβάνεται σε πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων στο οποίο ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν τους σχολικούς χώρους που επιτηρούνται, τον αριθμό των εφημερευόντων εκπαιδευτικών, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές τους, την εφημερία κατά τη διάρκεια του Ολοήμερου Προγράμματος ή όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
Για τη ρύθμιση των ζητημάτων αυτών και ειδικότερα για τον ορισμό του αριθμού των εφημερευόντων εκπαιδευτικών λαμβάνονται υπόψη η οργανικότητα/λειτουργικότητα του σχολείου, ο αριθμός των μαθητών, η έκταση και η ιδιομορφία του σχολικού χώρου και εν γένει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του σχολείου ( παρ .2, άρθρο 12, ΠΔ 79/2017 , ΦΕΚ 109Α ).-
Η κατάρτιση του προγράμματος των εφημεριών, το οποίο συμπεριλαμβάνει και την εφημερία στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, γίνεται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων ύστερα από πρόταση του Διευθυντή /τριας του σχολείου ή του Υποδιευθυντή, ο οποίος και έχει την εποπτεία της εφημερίας σε όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Το πρόγραμμα των εφημεριών αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού και υποβάλλεται στον Προϊστάμενο Εκπαιδευτικών Θεμάτων , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23, ν. 4559/2018 ( ΦΕΚ 142 Α ) μαζί με το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου ( παρ. 3, άρθρο 12, ΠΔ 79 /2017 , ΦΕΚ 109 Α).
Από την υποχρέωση άσκησης της εφημερίας απαλλάσσονται ο Διευθυντής /τρια και ο Υποδιευθυντής /τρια 8 ( άρθρο 12, παρ. 4 Π.Δ. 79/2017 ΦΕΚ 109Α ) Οι εκπαιδευτικοί που συμπληρώνουν το ωράριό τους σε δύο (2) σχολεία κάνουν εφημερία μόνο στο ένα, σε αυτό στο οποίο διδάσκουν περισσότερες ώρες. Καθήκοντα εφημερίας δεν ανατίθενται σε εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε τρία και περισσότερα σχολεία, όταν τουλάχιστο το ένα από αυτά λειτουργεί σε χωριστό κτίριο. Τα συστεγαζόμενα σχολεία αναφορικά με την αρμοδιότητα της εφημερίας θεωρούνται ως ένα σχολείο ( παρ. 6, άρθρο 12, ΠΔ 79/2017 , ΦΕΚ 109 Α ) και ως εκ τούτου εκπαιδευτικοί που συμπληρώνουν το διδακτικό τους ωράριο σε τρία σχολεία , εκ των οποίων τα δυο είναι συστεγαζόμενα , δεν απαλλάσσονται της αρμοδιότητας της εφημερίας. Ομοίως , όταν τα σχολεία συμπλήρωσης διδακτικού ωραρίου είναι τέσσερα και ανά δυο είναι συστεγαζόμενα.
Οι εκπαιδευτικοί που διατίθενται σε δύο σχολεία για ίσο αριθμό ωρών , αναλαμβάνουν εφημερία στο σχολείο οργανικής θέσης ή 1ης τοποθέτησης. Τα συστεγαζόμενα σχολεία που συλλειτουργούν καταρτίζουν κοινό πίνακα εφημερευόντων, ώστε όλοι οι εκπαιδευτικοί του συγκροτήματος, ανεξάρτητα από το σχολείο στο οποίο ανήκουν, να πραγματοποιούν τον ίδιο εβδομαδιαίο αριθμό εφημεριών. Η επιτήρηση γίνεται χωρίς διάκριση για όλους τους μαθητές, ανεξάρτητα από το σχολείο στο οποίο φοιτούν ( παρ. 8, άρθρο 12,ΠΔ 79 /2017 , ΦΕΚ 109 Α). Έκτακτη αντικατάσταση ή αναπλήρωση εφημερεύοντος εκπαιδευτικού και αλλαγή της ημέρας εφημερίας γίνεται μόνο από τον Διευθυντή / τρια ή τον Υποδιευθυντή /τρια του σχολείου.
Οποιαδήποτε αντικατάσταση, αναπλήρωση και αλλαγή εφημερίας τεκμηριώνεται και καταγράφεται στο Ημερολόγιο Σχολικής Ζωής ( παρ. 5, άρθρο 12, Π.Δ. 79/2017 , ΦΕΚ 109 Α)

Υπεύθυνος για την επιτήρηση των μαθητών κατά τη διάρκεια της διδακτικής ώρας είναι ο εκπαιδευτικός που διδάσκει τη συγκεκριμένη ώρα. Ο εκπαιδευτικός εισέρχεται στην αίθουσα μαζί με τους μαθητές /τριες και μετά το τέλος του μαθήματος εξέρχεται από αυτή όταν έχουν αποχωρήσει όλοι οι μαθητές /τριες, συνοδεύοντάς τους στο προαύλιο ( παρ. 9, άρθρο 12, Π.Δ. 79/2017 , ΦΕΚ 109 Α ).

Η αποχώρηση των μαθητών /τριών πραγματοποιείται με τη λήξη του διδακτικού ωραρίου της τάξης.
Αποχώρηση μαθητή /τριας από το σχολείο πριν τη λήξη του διδακτικού ωραρίου , γίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλειά του /της (ενημέρωση και σύμφωνη γνώμη γονέων ή κηδεμόνων, εξασφάλιση συνοδείας μαθητών /τριών με ευθύνη των γονέων) ( παρ. 10, άρθρο 12, Π.Δ. 79/2017 , ΦΕΚ 109 Α)

“Ο εκπαιδευτικός του Τ.Ε. μέλος Ε.Δ.Ε.Α.Υ. δεν απαλλάσσεται των Εφημεριών παρά μόνον αν παρεμποδίζεται το έργο του στην Ε.Δ.Ε.Α.Υ. —
Τέλος, σύμφωνα με την παράγραφο 3, του άρθρου 2, της Υ.Α. 17812/Γ6/ΦΕΚ Β 315-12.02.2014 “Νόμιμη σύσταση των ΕΔΕΑΥ και καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων των μελών και συντονιστών αυτών”
έχουμε.

“3. Για τα γενικότερα υπηρεσιακά θέματα του προσωπικού των ΕΔΕΑΥ ακολουθούνται οι διατάξεις για το προσωπικό της σχολικής μονάδας όπου είναι τοποθετημένοι. Απαλλάσσονται από συμμετοχή σε εφημερίες ή άλλα διοικητικά καθήκοντα στην σχολική μονάδα τους που παρεμποδίζουν το έργο τους στην ΕΔΕΑΥ.”

Δείτε το ΦΕΚ