Τι αναφέρεται στο νομοσχέδιο για τις Δομές Υποστήριξης για τα μόρια σχολείων

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔02/06/2018 - 11:30 | Author: Newsroom Ipaidia

Χωρίς σημαντικές αλλαγές συμπεριλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου για τις η διάταξη για τη μοριοδότηση των σχολικών μονάδων.  Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται:

Η ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Το π.δ. 111/2016 (Α΄ 193) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α) Η παρ. 1 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτ. α’ της παρ. 8 του άρθρου 16 του π.δ. 50/1996 (Α΄ 45) αντικαθίσταται και προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«α) Οι σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατατάσσονται σε δεκατρείς (13) κατηγορίες, τις Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι, ΙΑ, ΙΒ και ΙΓ με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση των αρμόδιων κεντρικών υπηρεσιακών συμβουλίων, τα οποία λαμβάνουν υπόψη και τη γνώμη των δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών και τις εισηγήσεις των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων τους, οι οποίες διαμορφώνονται σε συνεργασία με τα αρμόδια πρωτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα, με βάση τα εξής κριτήρια:

αα) τον πληθυσμό της έδρας των σχολείων,

ββ) τις συνθήκες διαβίωσης εκεί των εκπαιδευτικών,

γγ) την οργανικότητα,

δδ) την απόστασή τους από την έδρα του νομού,

εε) τις συγκοινωνιακές συνθήκες και

στστ) το υψόμετρο.

Στην κατηγορία ΙΓ κατατάσσονται:

αα)  μονοθέσιες και διθέσιες σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που ανήκουν στην κατηγορία των δυσπρόσιτων, καθώς και τα δημοτικά σχολεία της Μεγίστης  και των Ψαρών,

ββ) οι σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στην ίδια έδρα με τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της υποπερίπτωσης αα΄.»»

β)  Το άρθρο 2, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από το σχολικό έτος 2018-2019.»

Loading...


  • europalso   ideascentral