: Σχέδιο νόμου κατέθεσε η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείο υγείας. Μια από τις ρυθμίσεις αφορά τα και την Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Διδακτικών Βιβλίων.

Άρθρο 122

Διδακτικά βιβλία. Μητρώο και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Διδακτικών Βιβλίων – Τροποποιήσεις του άρθρου 84 ν. 4823/2021

Στο άρθρο 84 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136) αντικαθίσταται οι παρ. 1-5 και προστίθενται παρ. 6 έως 23 ως εξής: «Άρθρο 84 Διδακτικά βιβλία. Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων. Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Διδακτικών Βιβλίων

1. Διδακτικά βιβλία είναι όλα τα , έντυπα ή ψηφιακά, τα οποία χρησιμοποιούνται από μαθητές και μαθήτριες των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά τη διδασκαλία των μαθημάτων που προβλέπονται από τα αντίστοιχα ωρολόγια προγράμματα και τα προγράμματα σπουδών. Στα διδακτικά βιβλία συγκαταλέγεται και κάθε άλλο συμπληρωματικό έντυπο ή ψηφιακό οπτικοακουστικό υλικό, το οποίο συνδέεται με αυτά ή αναφέρεται εντός αυτών και είναι αναγκαίο για την υποστήριξη της διδακτικής μαθησιακής διαδικασίας.

2. Συνιστάται στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων (Μ.Δ.Β.), στο οποίο καταχωρίζεται το σύνολο των διδακτικών βιβλίων της παρ. 1, τα οποία έχουν προηγουμένως αξιολογηθεί και εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Ι.Ε.Π., σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους. Το Μ.Δ.Β. υποδιαιρείται σε Υπομητρώα, τα οποία αντιστοιχούν σε καθένα από τα μαθήματα που διδάσκονται στις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και περιλαμβάνουν το σύνολο των διδακτικών βιβλίων της παρ. 1. Την ευθύνη για τη δημιουργία, τη διαχείριση, τη λειτουργία και την τεχνική υποστήριξη του Μ.Δ.Β. έχει το Ι.Ε.Π..

3. Συνιστάται στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (Ι.Τ.Υ.Ε.- «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ») Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Διδακτικών Βιβλίων (Ψ.Β.Δ.Β.), η οποία περιλαμβάνει τα ενταγμένα στο Μ.Δ.Β. διδακτικά βιβλία της παρ. 1 σε ψηφιακή μορφή. Την επιστημονική και παιδαγωγική ευθύνη για την ένταξη και διαχείριση του υλικού της Ψ.Β.Δ.Β. έχει το Ι.Ε.Π.. Την ευθύνη για τις τεχνικές προδιαγραφές, την τεχνική ανάπτυξη και διαχείριση, τη λειτουργία και την τεχνική υποστήριξη της Ψ.Β.Δ.Β. έχει το Ι.Τ.Υ.Ε.-«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ».

4. Η πρόσβαση στο Μ.Δ.Β. και στην Ψ.Β.Δ.Β. και η χρήση των ενταγμένων σε αυτά διδακτικών βιβλίων της παρ. 1 είναι ελεύθερη.

5. Για τη συγγραφή των της παρ. 1 προς ένταξη στο Μ.Δ.Β. και την Ψ.Β.Δ.Β. εκδίδεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν εισήγησης του Ι.Ε.Π., η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Ι.Ε.Π., του Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και της Ένωσης Ελληνικού Βιβλίου και στην οποία αναφέρονται ιδίως τα σχετικά με τις προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά των βιβλίων, τις επιστημονικές και παιδαγωγικές προϋποθέσεις ένταξης, το χρονοδιάγραμμα και τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και των παραδοτέων από τους ενδιαφερομένους. Τις προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αφορούν στην εκτύπωση ή την ψηφιακή εκδοχή των παραδοτέων βιβλίων εισηγείται το Ι.Τ.Υ.Ε.-«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ». Η διαδικασία έκδοσης της πρόσκλησης αυτής δύναται να επαναληφθεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως επί μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή επί υποβολής μίας πρότασης προς σύνταξη βιβλίου.

6. Η αξιολόγηση των βιβλίων προς ένταξη στο Μ.Δ.Β. πραγματοποιείται από επιστημονικές επιτροπές ανά γνωστικό αντικείμενο, με κριτήρια ποιότητας που προσδιορίζονται με βάση προδιαγραφές και χαρακτηριστικά επιστημονικής και παιδαγωγικής καταλληλότητας, προκειμένου να καταστεί δυνατή η αποτίμηση ιδίως της επιστημονικής, παιδαγωγικής και διδακτικής εγκυρότητας του βιβλίου και λοιπού εκπαιδευτικού υλικού, της ενθάρρυνσης της αυτενέργειας των μαθητών/τριών και της καλαισθησίας, καθώς και προδιαγραφές που σχετίζονται με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των βιβλίων, όπως διαστάσεις, εικαστικό υλικό και παράμετροι τυποποίησης.

7. Οι επιστημονικές επιτροπές της παρ. 6 συνίστανται από μέλη Δ.Ε.Π, εκπαιδευτικούς και άλλους επιστήμονες αυξημένων προσόντων και γνώσεων στο επιστημονικό και παιδαγωγικό αντικείμενο των βιβλίων. Το έργο των εν λόγω επιτροπών συνεπικουρούν εμπειρογνώμονες, όσον αφορά στον έλεγχο συμμόρφωσης προς τις προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αφορούν στην εκτύπωση ή την ψηφιακή εκδοχή των παραδοτέων βιβλίων. Τα μέλη των επιστημονικών επιτροπών και οι εμπειρογνώμονες δεν σχετίζονται με τη συγγραφική διαδικασία των υπό ένταξη βιβλίων. Η συγκρότηση των επιστημονικών επιτροπών και η επιλογή των εμπειρογνωμόνων πραγματοποιείται από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Ι.Ε.Π., μετά από πρόσκλησή του. Για την αξιολόγηση των εμπειρογνωμόνων μετέχουν στις επιτροπές και στελέχη του Ι.Τ.Υ.Ε.-«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ». Η θητεία των μελών των επιστημονικών επιτροπών λήγει αφότου οι υπουργικές αποφάσεις ένταξης των βιβλίων στο Μ.Δ.Β. και Ψ.Β.Δ.Β. καταστούν οριστικές και απρόσβλητες .

8. Κάθε βιβλίο που πληροί τα τεθέντα κριτήρια, προδιαγραφές και χαρακτηριστικά προτείνεται προς ένταξη στο Μ.Δ.Β. και στην Ψ.Β.Δ.Β.

9. Μετά τη θετική αξιολόγηση κάθε διδακτικού βιβλίου που προτείνεται προς ένταξη στο Μ.Δ.Β. και στην Ψ.Β.Δ.Β. υπογράφεται συμφωνητικό μεταξύ αφενός του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Ι.Ε.Π. και του Ι.Τ.Υ.Ε.-«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και αφετέρου α) του νόμιμου εκπροσώπου ή διαχειριστή των πνευματικών, συγγενικών και λοιπών, δικαιωμάτων των δημιουργών ή του δημιουργού, β) άλλως, του δικαιούχου που έχει αποκτήσει ή εκμεταλλεύεται τα πνευματικά, συγγενικά και λοιπά, δικαιώματα από τους δημιουργούς ή τον δημιουργό, γ) άλλως, του ίδιου του δημιουργού, με το οποίο καθορίζονται ζητήματα σχετικά με τα πνευματικά, συγγενικά και λοιπά, δικαιώματα και ιδίως τα αφορώντα στην έκταση, στους όρους και τις προϋποθέσεις μεταβίβασης ή χρήσης ή εκμετάλλευσης αυτών, καθώς και το ύψος της εύλογης αποζημίωσής τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 20.

10. Ως διδακτικό πακέτο ορίζεται το σύνολο των διδακτικών βιβλίων ενός δικαιούχου σε ένα μάθημα. Κάθε διδακτικό πακέτο που εντάσσεται στο Μ.Δ.Β. και στην Ψ.Β.Δ.Β. λαμβάνει εφάπαξ μία εύλογη αποζημίωση ένταξης ανάλογα με το μάθημα. Οι νόμιμοι δικαιούχοι των διδακτικών βιβλίων που εντάσσονται στο Μ.Δ.Β. και στην Ψ.Β.Δ.Β. και έχουν επιλεγεί σύμφωνα με το άρθρο 85 και διανεμηθεί σε σχολική μονάδα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης λαμβάνουν αποζημίωση χρήσης που υπολογίζεται σε ετήσια βάση για κάθε διδακτικό πακέτο. Στην περίπτωση αυτή από την καταβλητέα αποζημίωση χρήσης αφαιρείται η αποζημίωση ένταξης. Ο υπολογισμός της αποζημίωσης χρήσης γίνεται με βάση την τιμή αναφοράς κάθε βιβλίου για κάθε μάθημα και τάξη και το ποσοστό χρήσης του κάθε διδακτικού πακέτου επί του συνόλου των διδακτικών πακέτων που διανέμονται για το συγκεκριμένο μάθημα. Η τιμή αναφοράς κάθε βιβλίου για κάθε μάθημα και τάξη ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά από εισήγηση Επιτροπής Κοστολόγησης Διδακτικών Βιβλίων. Η αποζημίωση χρήσης καταβάλλεται κάθε σχολικό έτος από το έτος πρώτης ένταξης του διδακτικού πακέτου στο Μ.Δ.Β. και δεν δύναται να υπερβεί ένα μέγιστο ποσό, πλέον του οποίου το διδακτικό πακέτο διανέμεται χωρίς να καταβάλλεται επιπλέον αποζημίωση. Η επικαιροποίηση ή νέα έκδοση ήδη ενταγμένου διδακτικού βιβλίου δεν αποζημιώνεται ως νέο διδακτικό βιβλίο και καταλαμβάνεται από τα προαναφερόμενα όρια αποζημίωσης.

11. Η Επιτροπή Κοστολόγησης Διδακτικών Βιβλίων ορίζεται επταμελής και συνίσταται από α) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, ανάλογα με τη βαθμίδα και το είδος της σχολικής μονάδας για την οποία προορίζεται να χρησιμοποιηθεί το προς κοστολόγηση διδακτικό βιβλίο, οι οποίοι αναπληρώνονται από Προϊσταμένους Τμήματος της αντίστοιχης Διεύθυνσης, β) δύο εκπροσώπους του Ι.Ε.Π. που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π., γ) δύο εκπροσώπους του Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και δ) δύο εκπροσώπους της Ένωσης Ελληνικού Βιβλίου (ΕΝ.ΕΛ.ΒΙ) που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, ως μέλη. Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται από τους αρμόδιους φορείς εγγράφως, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την αποδεδειγμένη λήψη του σχετικού αιτήματος από τους φορείς αυτούς. Γραμματέας της Επιτροπής και ο αναπληρωτής του ορίζονται υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η θητεία της Επιτροπής ορίζεται τριετής. Σε περίπτωση αντικατάστασης μέλους της Επιτροπής το νέο μέλος διανύει τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του μέλους που αντικατέστησε. Η κοστολόγηση των διδακτικών πακέτων από την Επιτροπή προηγείται της υπογραφής των συμφωνητικών της παρ. 8.

12. Με βάση τις εισηγήσεις των επιστημονικών επιτροπών και τα υπογραφέντα συμφωνητικά της παρ. 9 το Ι.Ε.Π. εισηγείται την έκδοση απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για την ένταξη συγκεκριμένων διδακτικών βιβλίων στο Μ.Δ.Β. και στην Ψ.Β.Δ.Β.

13. Μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης των διδακτικών βιβλίων στο Μ.Δ.Β. και στην Ψ.Β.Δ.Β. η απένταξή τους είναι δυνατή με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του Ι.Ε.Π..

14. Κατά των εν λόγω αποφάσεων ένταξης ή απένταξης ή καθορισμού της τιμής αναφοράς των διδακτικών βιβλίων υποβάλλεται ιεραρχική προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών αφότου περιήλθε σε πλήρη γνώση του η υποκείμενη σε προσφυγή απόφαση, ενώπιον ειδικής επιστημονικής επιτροπής, η οποία συνίσταται από μέλη ΔΕΠ, εκπαιδευτικούς ή και από άλλους επιστήμονες αυξημένων προσόντων και γνώσεων και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από εισήγηση του Ι.Ε.Π.. Η άσκηση της προσφυγής αυτής προηγείται υποχρεωτικά του ένδικου βοηθήματος που δύναται να ασκηθεί κατά των αποφάσεων ένταξης ή απένταξης ή καθορισμού της τιμής αναφοράς των διδακτικών βιβλίων, το οποίο διαφορετικά απορρίπτεται ως απαράδεκτο.

15. Μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης των διδακτικών βιβλίων στο Μ.Δ.Β. και την Ψ.Β.Δ.Β. είναι δυνατές:

α) η κατάθεση, από τον δικαιούχο ή τους δικαιούχους, αίτησης για υποβολή προς αξιολόγηση βελτιωμένης εκδοχής βιβλίου, η οποία εγκρίνεται από το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εφόσον δεν είναι δυνατή η προσβολή της απόφασης ένταξης αυτού ή δεν εκκρεμεί οιαδήποτε διοικητική ή δικαστική διαδικασία προσβολής της απόφασης αυτής,

β) η τροποποίηση βιβλίου μετά από εισήγηση του Δ.Σ του Ι.Ε.Π. και έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και γ) αναγκαίες επικαιροποιήσεις σε βιβλίο, με απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π..

16. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ι.Ε.Π., είναι δυνατή η ένταξη διδακτικών βιβλίων στο Μ.Δ.Β. και στην Ψ.Β.Δ.Β., τα οποία διατίθενται σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά τον χρόνο έναρξης της ισχύος του παρόντος. Τα υπό ένταξη διδακτικά βιβλία πρέπει να είναι σύμφωνα με τα εκάστοτε σε ισχύ προγράμματα σπουδών.

17. Στην περίπτωση που

α) η διαδικασία συγγραφής διδακτικών βιβλίων και ένταξής τους στο Μ.Δ.Β. και στην Ψ.Β.Δ.Β. σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους αποβεί άκαρπη,

β) δεν υπάρχει καμία εκδήλωση ενδιαφέροντος ή

γ) πρόκειται για την ένταξη των διδακτικών βιβλίων στο Μ.Δ.Β. και στην Ψ.Β.Δ.Β., τα οποία αντιστοιχούν σε μαθήματα γνωστικών αντικειμένων της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, το Ι.Ε.Π. δύναται να εισηγηθεί την έκδοση απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων περί συγγραφής των διδακτικών βιβλίων κατόπιν νέας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή με εργασία ομάδων εκπαιδευτικών που απαρτίζονται από εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στο Ι.Ε.Π. ή και αποσπώνται στο Ι.Ε.Π. για τη συγγραφή αυτή ή και από άλλους επιστήμονες αυξημένων προσόντων και γνώσεων ή, τηρουμένων των διατάξεων του ν. 4412/2016 (Α’ 147), την ανάθεση της συγγραφής. Ειδικές διατάξεις για τα διδακτικά βιβλία της περ. γ΄ διατηρούνται σε ισχύ.

18. Το Ι.Ε.Π. έχει την ευθύνη για τη διενέργεια τυχόν διαγωνιστικών διαδικασιών της παρ. 17.

19. Το Ι.Τ.Υ.Ε.-«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» έχει την ευθύνη της έκδοσης, κυκλοφορίας, διανομής και διάθεσης των διδακτικών βιβλίων στην εκπαιδευτική κοινότητα και την αγορά κατ’ ενάσκηση των ισχυουσών αρμοδιοτήτων του.

20. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισηγήσεις του Ι.Ε.Π. και του Ι.Τ.Υ.Ε.-«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», κατά τον λόγο της αρμοδιότητάς τους, καθορίζονται οι διαδικασίες δημιουργίας, συγκρότησης, λειτουργίας και τεχνικής υποστήριξης του Μ.Δ.Β. και της Ψ.Β.Δ.Β., οι ειδικότερες προϋποθέσεις, προδιαγραφές, χαρακτηριστικά και κριτήρια, καθώς και η διαδικασία ένταξης, τροποποίησης, μεταβολής και απένταξης διδακτικών βιβλίων στο Μ.Δ.Β. και στην Ψ.Β.Δ.Β., οι ειδικότερες προϋποθέσεις, η διαδικασία υποβολής και εξέτασης, καθώς και τα όργανα ελέγχου των διοικητικών προσφυγών κατά των αποφάσεων ένταξης, απένταξης και καθορισμού της τιμής αναφοράς, το περιεχόμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της παρ. 5 και των συμφωνητικών της παρ. 9, η ειδικότερη δομή και οργάνωση του Μ.Δ.Β. και της Ψ.Β.Δ.Β., τα στοιχεία που καταχωρίζονται στο Μ.Δ.Β. για κάθε συγκεκριμένο βιβλίο, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα που αφορά στην εφαρμογή του παρόντος.

21. Ο χρόνος ολοκλήρωσης της δημιουργίας και θέσης σε πλήρη λειτουργία του Μ.Δ.Β. και της Ψ.Β.Δ.Β. του άρθρου 84, από τον οποίο θα αρχίσουν να χρησιμοποιούνται τα διδακτικά βιβλία του άρθρου 84 στις σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δημόσιας και ιδιωτικής, ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από εισήγηση του Ι.Ε.Π. και του Ι.Τ.Υ.Ε.-«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και δεν μπορεί να είναι προγενέστερος του χρόνου έναρξης του σχολικού έτους 2023-2024.

22. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτείται η Επιτροπή Κοστολόγησης Διδακτικών Βιβλίων, καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια για τη λειτουργία και το έργο αυτής, καθώς επίσης ορίζονται ο τρόπος και τα κριτήρια κοστολόγησης των διδακτικών πακέτων, η πηγή χρηματοδότησης της δράσης που προβλέπεται στις προηγούμενες παραγράφους, η μεθοδολογία υπολογισμού της τιμής αναφοράς, της αποζημίωσης ένταξης, της αποζημίωσης χρήσης και του μέγιστου ποσού της αποζημίωσης χρήσης, η αποζημίωση ένταξης, η αποζημίωση χρήσης και το μέγιστο ποσό της αποζημίωσης χρήσης, η διαδικασία καταβολής των αποζημιώσεων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

23. Καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 60 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167), ως προς τον ορισμό των βιβλίων που χρησιμοποιούνται από τους μαθητές των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.».

2. Η περ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 31 του π.δ. 18/2018 (Α΄ 31), ως προς τις αρμοδιότητες του Τμήματος Α’ Σπουδών και Εφαρμογής Προγραμμάτων της Διεύθυνσης Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αντικαθίσταται ως εξής: «γ) την έγκριση, έκδοση, κυκλοφορία και διάθεση των διδακτικών βιβλίων και κάθε μορφής εκπαιδευτικού υλικού και μέσων διδασκαλίας στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και κάθε πράξη ή ενέργεια που απαιτείται για την εφαρμογή των άρθρων 84 και 85 του ν. 4823/2021, σε συνεργασία και με το Ι.Ε.Π. και το Ι.Τ.Υ.Ε.- «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης».

3. Η περ. στ΄ της παρ. 3 του άρθρου 32 του π.δ. 18/2018, ως προς τις αρμοδιότητες του Τμήματος Α’ Σπουδών και Εφαρμογής Προγραμμάτων της Διεύθυνσης Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αντικαθίσταται ως εξής: «στ) την έγκριση, έκδοση, κυκλοφορία και διάθεση του διδακτικού υλικού και κάθε μορφής εκπαιδευτικού υλικού και μέσων διδασκαλίας στα γυμνάσια, γενικά λύκεια, μουσικά, καλλιτεχνικά σχολεία και σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και των σχολείων στα οποία λειτουργούν Δομές Υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφύγων (Δ.Υ.Π.Ε.), καθώς και κάθε πράξη ή ενέργεια που απαιτείται για την εφαρμογή των άρθρων 84 και 85 του ν. 4823/2021, σε συνεργασία και με το Ι.Ε.Π. και το Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», στις σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».

4. Η περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 33 του π.δ. 18/2018, ως προς τις αρμοδιότητες του Τμήματος Α’ Σπουδών και Εφαρμογής Προγραμμάτων της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, αντικαθίσταται ως εξής: «β) την έκδοση, κυκλοφορία και διάθεση των βιβλίων και κάθε μορφής εκπαιδευτικού υλικού και μέσων στις εκπαιδευτικές μονάδες για την εκπαίδευση των μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και κάθε πράξη ή ενέργεια που απαιτείται για την εφαρμογή των άρθρων 84 και 85 του ν. 4823/2021, σε συνεργασία και με το Ι.Ε.Π. και το Ι.Τ.Υ.Ε.-«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», στις εν λόγω εκπαιδευτικές μονάδες.».

5. Η περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 34 του π.δ. 18/2018, ως προς τις αρμοδιότητες του Τμήματος Α’ Σπουδών και Εφαρμογής Προγραμμάτων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, αντικαθίσταται ως εξής: «β) την έκδοση, κυκλοφορία και διάθεση των βιβλίων και κάθε μορφής εκπαιδευτικού υλικού και μέσων στις εκπαιδευτικές μονάδες της δημόσιας και ιδιωτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, καθώς και κάθε πράξη ή ενέργεια που απαιτείται για την εφαρμογή των άρθρων 84 και 85 του ν. 4823/2021, σε συνεργασία και με το Ι.Ε.Π. και το Ι.Τ.Υ.Ε.- «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», στις εν λόγω εκπαιδευτικές μονάδες.».