Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο υλοποίησης της ερευνητικής πρότασης με τίτλο: «SRNET–Game Theoretic Secure Routing in Wireless Sensor Network Critical Infrastructures» προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Αντικείμενο: Σχεδιασμό και ανάπτυξη αλγορίθμων απεικόνισης πληροφορίας, καθώς και τεχνικών οπτικής αναλυτικής (visual analytics), και εφαρμογή τους στην υλοποίηση ενός συστήματος εντοπισμού ανωμαλιών σε κρίσιμα περιβάλλοντα ασύρματων δικτύων αισθητήρων.

Ειδικότητα: Κάτοχος Πτυχίου/Διπλώματος ΑΕΙ και Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης Τμήματος Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή τίτλου σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας άλλου συναφούς Τμήματος.

Διάρκεια: 12 μήνες.

Προθεσμία υποβολής: 04-01-2013.

Πληροφορίες:

http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=5020&tmima=1&categorymenu=7

http://sites.diavgeia.gov.gr/pamak/ada/%CE%9245%CE%91469%CE%927%CE%99-%CE%A726

http://mis.uom.gr/?p=2285