Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο υλοποίησης της ερευνητικής πρότασης με τίτλο: «SRNET–Game Theoretic Secure Routing in Wireless Sensor Network Critical Infrastructures» προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Αντικείμενο: Σχεδιασμό και ανάπτυξη αλγορίθμων απεικόνισης πληροφορίας, καθώς και τεχνικών οπτικής αναλυτικής (visual analytics), και εφαρμογή τους στην υλοποίηση ενός συστήματος εντοπισμού ανωμαλιών σε κρίσιμα περιβάλλοντα ασύρματων δικτύων αισθητήρων.

Ειδικότητα: Κάτοχος Πτυχίου/Διπλώματος ΑΕΙ και Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης Τμήματος Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή τίτλου σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας άλλου συναφούς Τμήματος.

Διάρκεια: 12 μήνες.

Προθεσμία υποβολής: 04-01-2013.

Πληροφορίες: