ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Γραφείο Διασύνδεσης ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας» και κωδικό ΟΠΣ 327380.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας και Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Αποφασίζουμε

Προκηρύσσουμε πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη πέντε συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Γραφείο Διασύνδεσης ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας» και κωδικό ΟΠΣ 327380.

Α. Μία (1) θέση Π.Ε
Επιθυμητά προσόντα:
α) Πτυχίο 1) Κοινωνιολογίας, 2) Ψυχολογίας
β) Εμπειρία ενός έτους στη Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας.

Β. Μία (1) θέση Π.Ε
Επιθυμητά προσόντα:
α) Πτυχίο 1) Πληροφορικής 2) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.
β) Επαγγελματική εμπειρία ενός έτους σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Γ. Μία (1) θέση Π.Ε
Επιθυμητά προσόντα:
α) Πτυχίο 1) Μαθηματικών, 2) Στατιστικής.
β) Επαγγελματική εμπειρία ενός έτους σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Δ. Μία (1) θέση Π.Ε
Επιθυμητά προσόντα:
α) Πτυχίο 1) Αγγλικής Φιλολογίας, 2) Γαλλικής Φιλολογίας.
β) Επαγγελματική εμπειρία ενός έτους σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Ε. Μία (1) θέση Τ.Ε
Επιθυμητά προσόντα:
α) Πτυχίο 1) Διοίκησης Επιχειρήσεων, 2) Λογιστικής, 3) Χρηματοοικονομικής.
β) Εμπειρία στη Διαχείριση, Λογιστική και Τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων.
γ) Επαγγελματική εμπειρία ενός έτους σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Αναλυτικά η

paideia-ergasia.gr