Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ: Οδηγίες και κατευθύνσεις για ίδρυση και λειτουργία ΤΥ – ΖΕΠ. Υπουργείο Παιδείας – Ιδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2019-2020 – Οδηγίες και κατευθύνσεις

Η ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) ΖΕΠ αφορά σε Δημόσια Γυμνάσια, Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια της χώρας.

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο, κατά το σχολικό έτος 2019-2020, δίνεται η δυνατότητα στα Γυμνάσια, Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια της χώρας να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής Ζ.Ε.Π., μέσω συγχρηματοδοτούμενου έργου από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο της Πράξης:

« Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία –Τάξεις Υποδοχής , σχολικό έτος 2019-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5045765 στο πλαίσιο των ΑΠ 6, 8 & 9 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Το πρόγραμμα των Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ περιλαμβάνει δύο κύκλους που εντάσσονται μέσα στο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου:

•ΤάξειςΥποδοχής(Τ.Υ.)ΙΖΕΠ

•ΤάξειςΥποδοχής(Τ.Υ.)ΙΙΖΕΠ

Η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας