Δημοσιεύθηκε νέο ΦΕΚ  που περιλαμβάνει πίνακα με 143 σχολεία τα οποία εντάσσονται στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το ΦΕΚ

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.17/ΒΜ/75008/ Δ1/24-6-2021 υπουργικής απόφασης «Ορισμός Σχολικών Μονάδων που εντάσσονται στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2021 – 2022» (Β΄ 3035).

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη: 1. Τον ν. 682/1977 (Α΄ 244), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 4713/2020 (Α΄ 147).

2. Τις υποπαρ. Θ3 και Θ6 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής … 2013-2016» (Α΄ 222), όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 30 του
ν. 4111/2013 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις … και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α΄ 18) και, όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής … και 4127/2013» (Α΄ 107), το άρθρο
33 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193), την
παρ. 3 του άρθρου έκτου του ν. 4218/2013 «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου… και άλλες διατάξεις» (Α΄ 268), το άρθρο 11 του ν. 4229/2014 «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων…… και άλλες διατάξεις» (Α΄ 8) και το άρθρο 48 του ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 118).