Σχολικές καθαρίστριες: 16.373.280 ανθρωποώρες, για το έργο των σχολικών καθαριστριών κατά το σχολικό έτος 2017-2018

Καθορισμός μεγίστου αριθμού ανθρωποωρών απασχόλησης για το έργο των σχολικών καθαριστριών κατά το σχολικό έτος 2017-2018

αποφασίζουμε:

Α. Τον καθορισμό του μέγιστου επιτρεπόμενου

αριθμού ανθρωποωρών απασχόλησης, ήτοι 16.373.280

ανθρωποώρες, για το έργο των σχολικών καθαριστριών

κατά το σχολικό έτος 2017-2018….

[embeddoc url=”http://www.nomotelia.gr/photos/File/3221B.pdf” download=”all”]