Σχολικά Γεύματα: Απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Σοφίας Ζαχαράκη έχουμε την ένταξη 136 νέων σχολικών μονάδων στο πρόγραμμα “Σχολικά Γεύματα”.

Με την υπ. αριθμ. Φ.14/ΦΜ/152782/Δ1 Απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Σοφίας Ζαχαράκη έχουμε την ένταξη 136 νέων σχολικών μονάδων στο πρόγραμμα “Σχολικά Γεύματα” για το σχολικό έτος 2020-2021.

Σκοπός με την παρούσα απόφαση επεκτείνεται, επιπρόσθετα της υπό στοιχεία Φ.14/ΦΜ/108048/Δ1/29.8.2020 υπουργική απόφαση με θέμα «Υλοποίηση του προγράμματος “Σχολικά Γεύματα” στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας για το σχολικό έτος 2020-2021» (Β’ 3606), το πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» το οποίο υλοποιείται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, στα δημοτικά σχολεία που αναφέρονται στους Πίνακες του Παραρτήματος και για το χρονικό διάστημα Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2020.

Παραρτήματα Το παρακάτω παράρτημα προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Παραρτήματα 1) Παράρτημα 1 – Αποδέκτες προς ενέργεια – Προσθήκη νέων σχολείων

Η υπό στοιχεία Φ.14/ΦΜ/108048/Δ1/29.8.2020 υπουργική απόφαση με θέμα «Υλοποίηση του προγράμματος “Σχολικά Γεύματα” στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας για το σχολικό έτος 2020-2021» (Β’ 3606), συνεχίζει να ισχύει παράλληλα με την παρούσα. Σε περίπτωση επέκτασης του προγράμματος και σε νέες σχολικές μονάδες, η Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. του ΥΠΑΙΘ θα γνωστοποιεί την εν λόγω επέκταση με την έκδοση σχετικών Εγκυκλίων.

Δείτε το ΦΕΚ