: Την ένταξη ενενήντα (90) δημοτικών σχολείων στο πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» για το σχολικό έτος 2021-2022, προβλέπει η ΚΥΑ, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ένταξη σχολικών μονάδων

Με την παρούσα απόφαση, εντάσσονται στο πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα», ενενήντα (90) δημοτικά της χώρας για το σχολικό έτος 2021-2022. Το πρόγραμμα θα επεκταθεί και θα υλοποιηθεί στις κάτωθι σχολικές
μονάδες πρωτοβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης.