Από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος (2021-2022) η θα περιλαμβάνει έξι εξάμηνα. Αναλυτικά όλα όσα αναφέρονται στο ΦΕΚ:

Ρυθμίσεις θεμάτων φοίτησης στη Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας

1. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2226/1994(Α ́ 122)αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. α. Η φοίτηση στη Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας διαρκεί έξι (6) εξάμηνα.β. Οι Αστυφύλακες που είχαν εισαχθεί στη Σχολή Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας με το σύστημα των γενικών εξετάσεων, σύμφωνα με ταάρθρα1 και 2 του ν. 1351/1983 (Α ́ 56) και αποφοιτούναπό αυτή μέχρι και το έτος 2022, δύνανται, με αίτησή τους, να παρακολουθήσουν ακαδημαϊκά σεμινάρια για να εξομοιωθούν με τους αποφοίτους της περ. α ́, η φοίτηση των οποίων διαρκεί έξι (6) εξάμηνα.

Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη ρυθμίζεται η διαδικασία για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στα ανωτέρω σεμινάρια, η διεξαγωγή αυτών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή της παρούσας.».

2. Η φοίτηση στη Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος,αρχίζει από το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022.

ΦΕΚ