: Τι ίσχύει – Σύμφωνα με την παρ. 15 του Κεφαλαίου Γ του άρθρου 20 του ΠΔ 79/2017: “15. Στις 31 Αυγούστου (λήξη σχολικού έτους) κλείνονται με απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας ή του/της Προϊσταμένου/ης,

-το Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής,

-το Ημερολόγιο Σχολικής Ζωής,

-το Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων,

-το Βιβλίο Πράξεων Σχολικού Συμβουλίου.

Λόγω των θερινών διακοπών, η πράξη κλεισίματος των βιβλίων μπορεί να γίνει με ημερομηνία 1η Σεπτεμβρίου.”
Προσοχή: Κλείνουμε και το Βιβλίο Πράξεων Διευθυντή/ντριας ή Προϊστάμενου/νης του σχολείου.

Στο ΠΔ 79/2017 έχουν παραλείψει ότι στις 31 Αυγούστου κλείνεται και το Βιβλίο Πράξεων Διευθυντή/ντριας ή Προϊστάμενου/νης του σχολείου. Προφανώς, γιατί αντέγραψαν τη συγκεκριμένη παράγραφο από το ΠΔ 201/1998, όπου κι εκεί υπήρχε το συγκεκριμένο λάθος, το οποίο όμως διορθώθηκε στη συνέχεια με την παρ. 5, περ. ε της διευκρινιστικής εγκυκλίου Φ3/716/Γ1/825/27-7-1998.

Του Τηλέμαχου Κουντούρη

Πρόεδρος πανελλήνιας επιστημονικής Ένωσης διευθυντών πρωτοβάθμιας