: Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων στο Γυμνάσιο, εξέδωσε η υφυπουργός παιδείας Ζέττα Μακρή, μετά από  εισηγήσεις του ΙΕΠ.

Αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή κατά τη διάρκεια των τετραμήνων

Για την της επίδοσης του μαθητή κατά τη διάρκεια των τετραμήνων συνεκτιμώνται τα παρακάτω κριτήρια:

H συνολική συμμετοχή του στη μαθησιακή διαδικασία (τα ερωτήματα που θέτει, οι απαντήσεις που δίνει, η συμβολή του στη μελέτη ενός θέματος μέσα στην τάξη, η συνεργασία του με συμμαθητές, η επιμέλεια στην εκτέλεση των εργασιών που του ανατίθενται), από την οποία ο εκπαιδευτικός σχηματίζει εικόνα για τις γνώσεις, την κατανόηση εννοιών και φαινομένων, τις δεξιότητες επίλυσης προβλήματος, τις επικοινωνιακές δεξιότητες, την κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα

Oι εργασίες που εκτελεί ο μαθητής στο πλαίσιο της καθημερινής μαθησιακής διαδικασίας στο σχολείο ή στο σπίτι, ατομικά ή ομαδικά

Oι συνθετικές δημιουργικές εργασίες, ατομικές ή ομαδικές και οι διαθεματικές εργασίες

Oι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες.  Οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες είναι προειδοποιημένες, αν έπονται μιας ανακεφαλαίωσης ή μη προειδοποιημένες, αν καλύπτουν την ύλη που διδάχθηκε στο αμέσως προηγούμενο μάθημα.  Στα μαθήματα της Ομάδας Α΄ διενεργείται μόνο μια ωριαία γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου.  Στα μαθήματα της Ομάδας Β΄ διενεργείται μία ωριαία γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου και μία προαιρετικά, κατά τη διάρκεια του δεύτερου τετραμήνου.  Στα μαθήματα της Ομάδας

Γ΄ δεν διενεργείται καμιά ωριαία γραπτή δοκιμασία

Οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ) οι οποίες δεν υπερβαίνουν τις 3 ανά μάθημα για κάθε τετράμηνο, διαρκούν το πολύ 10 λεπτά ενώ τα ερωτήματα αναφέρονται στο αμέσως προηγούμενο μάθημα και έχει ελεγχθεί ότι είναι δυνατόν να απαντηθούν εντός του διαθέσιμου χρόνου.

Στο τέλος κάθε τετραμήνου και μετά την κατάθεση και καταχώριση της βαθμολογίας, καλούνται οι κηδεμόνες των μαθητών για ενημέρωση αναφορικά με την επίδοση, την επιμέλεια, τη φοίτηση και τη συμπεριφορά των παιδιών τους και τους επιδίδεται ο Ατομικός Έλεγχος Προόδου.

Μετά το πέρας των δύο τετραμήνων που σηματοδοτεί τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων, και συγκεκριμένα, από την 1η έως τη 15η Ιουνίου, διεξάγονται οι γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα μαθήματα της Ομάδας Α.

Οι οδηγίες