Όπως ανακοινώθηκε, με νομοθετικές ρυθμίσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που κατατέθηκαν σήμερα στη Βουλή, μεταξύ άλλων:

• Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την ανάληψη υπηρεσίας των διευθυντών ή προϊσταμένων σχολικών μονάδων και άλλων στελεχών της εκπαίδευσης, κατόπιν της επιλογής και τοποθέτησής τους, στο τέλος του διδακτικού έτους ή αμέσως μετά από τη λήξη του, αναλόγως της βαθμίδας εκπαίδευσης στην οποία ανήκουν τα νέα στελέχη.

• Παρέχεται στους Δήμους η δυνατότητα να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προμήθειας προκατασκευασμένων αιθουσών, συναφών υλικών, υπηρεσιών και έργων για την τοποθέτησή τους, καθώς και του απαιτούμενου εξοπλισμού για τη λειτουργία τους, με την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σε περίπτωση που είναι απολύτως απαραίτητο, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, εάν υφίστανται στεγαστικές ανάγκες σχολικών μονάδων, οι οποίες είναι κατεπείγουσες και δεν μπορούν να καλυφθούν με άλλον ενδεδειγμένο τρόπο.

• Συμπληρώνονται οι διατάξεις για την διαδικασία επιλογής των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και ρυθμίζεται η διαδικασία που ακολουθείται αν αποβεί άγονη η διαδικασία συγκρότησης του οργάνου. Ειδικότερα, στην περίπτωση που μετά την επαναπροκήρυξη των θέσεων τόσο των εσωτερικών, όσο και των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης, δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία μεταξύ του συνόλου των εσωτερικών μελών για την ανάδειξη του συνόλου των εξωτερικών μελών, η αρμοδιότητα ανάδειξης των εξωτερικών μελών περιέρχεται στη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι. η οποία έχει αυξημένη νομιμοποίηση και διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη λειτουργία του.

• Προβλέπεται η διαδικασία απορρόφησης Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου (Ε.Π.Ι.) από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του οικείου Α.Ε.Ι., με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Α.Ε.Ι. που εκδίδεται κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. και πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου Ε.Π.Ι., καθώς και με την έκδοση διαπιστωτικής απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

• Ορίζεται ότι οι προθεσμίες αναφορικά με την επαναπροκήρυξη θέσεων και την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών για την εκλογή ή την εξέλιξη μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. του νέου νόμου για τα ΑΕΙ, εφαρμόζονται αναλογικά και για τις περιπτώσεις επαναπροκήρυξης θέσεων στην περίπτωση που η εκλογή για την αρχικώς εγκριθείσα και προκηρυχθείσα θέση κατέστη άγονη σύμφωνα με το παλιό καθεστώς.

• Ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με τις δαπάνες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

• Προβλέπεται η καταβολή, από την 1η.1.2023, του οικονομικού κινήτρου που προβλέπεται στην υποπερ. αγ) της περ. Γ΄ της παρ. 11 του άρθρου 54 του ν. 4999/2022 (Α’ 225) για τους ιατρούς που ειδικεύονται στην ειδικότητα της αναισθησιολογίας στα νοσοκομεία αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, και στους ιατρούς που ειδικεύονται στην ίδια ειδικότητα στα νοσοκομεία αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ