: Μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2022 πήραν παράταση τα τα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του με ρύθμιση που κατατέθηκε από την υπουργό Παιδείας σε πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας.

Άρθρο 121

Παράταση ισχύος έκτακτων ρυθμίσεων λόγω της πανδημίας του COVID-19

1. Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου τριακοστού έκτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α` 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α` 104), για τη λήψη μέτρων μετά από την επαναλειτουργία των εκπαιδευτικών δομών, παρατείνεται έως την 30ή.6.2022.

2. Η ισχύς του άρθρου 96 του ν. 4790/2021 (Α ́ 48) για τη δυνατότητα υποβολής σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορονοϊό COVID-19, ως προϋπόθεση συμμετοχής των , φοιτητών, σπουδαστών και καταρτιζόμενων στην εκπαιδευτική διαδικασία, παρατείνεται έως την 30ή.6.2022.

3. Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου εξηκοστού πέμπτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), ως προς τη δυνατότητα του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων να αποδέχεται κάθε δωρεά κινητών πραγμάτων και υπηρεσιών από τρίτους, φυσικά και νομικά πρόσωπα, για τη διευκόλυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, της εξ αποστάσεως διδασκαλίας και για τη γενικότερη εύρυθμη λειτουργία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του συνόλου των εκπαιδευτικών δομών, ανεξαρτήτως τύπου και βαθμίδας, δημόσιων ή ιδιωτικών, καθώς και των λοιπών φορέων και υπηρεσιών, που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτό, παρατείνεται, από τη λήξη του έως την 31η.3.2022.