Με απόφαση της υφυπουργού παιδείας, θα ιδρυθούν Δεκαπέντε νέα Γυμνάσια και Λύκεια και επτά Λυκειακές τάξεις σε Γυμνάσια.

Η εκ 166.511 ευρώ περίπου δαπάνη μεταφοράς μαθητών έτους 2021 θα καλυφθεί από την σχετική πίστωση που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό έτους 2021 των οικείων Περιφερειών για την κάλυψη των προβλεπόμενων
στο ισχύον νομικό πλαίσιο δαπανών μεταφοράς μαθητών.

Η εκ 435.561 ευρώ περίπου ετήσια δαπάνη μεταφοράς μαθητών για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη θα
αντιμετωπίζεται με την εγγραφή και πρόβλεψη ισόποσης πίστωσης στον προϋπολογισμό εκάστου οικονομικού έτους.

Επίσης προκαλείται δαπάνη επί του προϋπολογισμού της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. για τις ανάγκες εξοπλισμού νεοϊδρυόμενων σχολικών μονάδων και Λυκειακών Τάξεων οι οποίες θα καλυφθούν από τα αποθέματα εξοπλιστικών ειδών της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. και ενδεχόμενη δαπάνη από τυχόν νέες προμήθειες που θα
πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο προγραμματισμού της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. το ακριβές ποσό της οποίας
θα καθοριστεί με βάση τις πραγματικές ανάγκες προμήθειας σύμφωνα με τα αιτήματα των σχολικών μονάδων, αποφασίζουμε:

Α) Την ίδρυση, από το σχολικό έτος 2021-2022, σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.