Το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας σε ανακοίνωσή του ενημερώσει για τα πάγια και διαρκή αιτήματα που αφορούν στη λειτουργία των ελληνικών Γυμνασίων και Λυκείων του εξωτερικού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Έχοντας ως στόχο την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των σχολικών μονάδων και την επαρκή και έγκαιρη στελέχωσή τους προτείνουμε τα εξής : 

Θεσμικά αιτήματα:
1.Παροχή επιμισθίου για τουλάχιστον πέντε έτη προκειμένου :
να λειτουργήσει ως ισχυρό κίνητρο για την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους/τις εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην Ελλάδα και να αποτραπεί το φαινόμενο των συνεχών ανακλήσεων.
να μειωθούν οι καθυστερήσεις που αφορούν στην πλήρωση των κενών και να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων.
να αποφευχθεί η αναστάτωση που θα δημιουργήσει η λήξη της τετραετίας για μεγάλο αριθμό συναδέλφων στο τέλος της τρέχουσας σχολικής χρονιάς, με αποτέλεσμα τη δημιουργία πλήθους κενών που δύσκολα θα καταστεί δυνατόν να καλυφθούν. 

2.Αλλαγή του πλαισίου των αποσπάσεων και άμεση απόσυρση της διάταξης που θέτει ως ανώτατο όριο απόσπασης τα τρία έτη με επιμίσθιο και τα έξι έτη συνολικά. Προτείνουμε τη δημιουργία ενός ενιαίου πίνακα, στον οποίο θα εντάσσονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί-ανεξάρτητα από τον χρόνο προηγούμενης υπηρέτησης στα σχολεία του εξωτερικού- και από τον οποίο θα επιλέγονται οι προς απόσπαση εκπαιδευτικοί, βἀσει αντικειμενικών και κοινωνικών κριτηρίων,  ώστε να διασφαλίζεται η αρχή της αξιοκρατίας και της παροχής ίσων ευκαιριών σε όλους τους ενδιαφερόμενους/όλες τις ενδιαφερόμενες. Από τον ενιαίο αυτό πίνακα οι εκπαιδευτικοί θα αποσπώνται για έξι χρόνια με βάση τη σειρά κατάταξής τους, λαμβάνοντας επιμίσθιο αν προηγουμένως δεν το έχουν λάβει, ενώ όποιος/όποια επιθυμεί να αποσπαστεί έχοντας ήδη λάβει κατά το παρελθόν το επιμίσθιο για τα χρόνια που προβλέπει η νομοθεσία, θα αποσπάται λαμβάνοντας αποκλειστικά τις τακτικές του/της αποδοχές στην Ελλάδα χωρίς να λαμβάνει τα έξοδα μετάβασης και οριστικής επιστροφής. Η λύση αυτή θα δώσει απάντηση στο χρόνιο πλέον πρόβλημα της έλλειψης εκπαιδευτικών που επιθυμούν να αποσπαστούν στο εξωτερικό.

3.Για πρώτη φορά κατά το σχολικό έτος 2022-2023 επιλέχθηκε ως λύση για την κάλυψη των κενών η προκήρυξη θέσεων για ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς αντί της συμπληρωματικής προκήρυξης για απόσπαση εκπαιδευτικών από την Ελλάδα. Θεωρούμε πως η πρόσληψη ωρομισθίων από τα κατά τόπους συντονιστικά γραφεία εκπαίδευσης πρέπει να αποτελεί λύση μόνο στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η κάλυψη των κενών από εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να αποσπαστούν μετά την προκήρυξη των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία συμπληρωματικών αποσπάσεων (ν. 4415/2016 όπως αναθεωρήθηκε με τον 4692/2020). Διεκδικούμε, λοιπόν, την άμεση έκδοση συμπληρωματικής προκήρυξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις στο εξωτερικό, ώστε να καλυφθούν άμεσα τα σημαντικά κενά που παρατηρούνται στα σχολεία της περιοχής μας.
4.Θεωρούμε απαραίτητη τη νομοθετική κατοχύρωση της υποχρέωσης των Συντονιστικών Γραφείων να αναρτούν στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς στην επίσημη ιστοσελίδα τους τα κενά  αλλά και τα μόρια όλων των εκπαιδευτικών βάσει των οποίων θα γίνονται οι τοποθετήσεις, ώστε να εξασφαλιστεί η διαφάνεια των διαδικασιών. 

5.Επανασύσταση και επαναλειτουργία του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Β.Ρ.Β., δηλαδή των αντίστοιχων ΠΥΣΔΕ στην Ελλάδα, με την συμμετοχή αιρετών εκπροσώπων των αποσπασμένων εκπαιδευτικών, στο πλαίσιο της λειτουργίας του οποίου θα ελέγχεται, μεταξύ άλλων, και η διαφάνεια των υπηρεσιακών διαδικασιών.
6.Άμεση απόσυρση της απαράδεκτης διάταξης της παρ. 6 του άρθρ. 2 της Κ.Υ.Α. 48230/Η2 – ΦΕΚ B 1762 – 28.04.2021, που προβλέπει ότι η καταβολή του ειδικού επιμισθίου διακόπτεται, όταν καθ’ όλη τη διάρκεια της απόσπασης παρέλθει χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, συνεχόμενο ή διακεκομμένο, χωρίς παροχή έργου εξαιρουμένης της κανονικής και ειδικής άδειας. Είναι προφανές ότι η διάταξη αυτή αφορά στις αναρρωτικές άδειες, αφού εξαιρεί την κανονική και την ειδική άδεια. Αν δηλαδή ένας/μια συνάδελφος έχει την ατυχία να νοσηλευτεί/να τραυματιστεί/να ασθενήσει σοβαρά, για πάνω από δύο (2) μήνες συνολικά σε διάστημα τεσσάρων -4- ετών (!), δεν του/της καταβάλλεται το επιμίσθιο για το διάστημα αυτό.

7.Απλοποίηση της διαδικασίας χορήγησης αναρρωτικών αδειών με κατάργηση της υποχρέωσης των εκπαιδευτικών να προσκομίσουν επίσημη μετάφραση των ιατρικών βεβαιώσεων και επιστροφή στην προηγούμενη πρακτική της απλής μετάφρασης των βεβαιώσεων προκειμένου να μειωθεί η επιπλέον οικονομική επιβάρυνση στην οποία υποβάλλονται οι εκπαιδευτικοί.
8.Άμεση συγκρότηση τάξεων ένταξης και παράλληλη στήριξη για μαθητές/μαθήτριες με ειδικές μαθησιακές ανάγκες και απόσπαση εκπαιδευτικών με ειδικότητα στην ειδική αγωγή ή αξιοποίηση των υπαρχόντων εκπαιδευτικών με σεμινάριο στην ειδική αγωγή.
9.Επίσης είναι αναγκαία η δημιουργία τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας: α. της ελληνικής γλώσσας για τους μαθητές/μαθητριες που έρχονται από γερμανικά σχολεία, αλλά και β. της γερμανικής γλώσσας, για τους μαθητές που έρχονται από Ελλάδα, καθώς την τελευταία δεκαετία πολύ μεγάλο μέρος του μαθητικού πληθυσμού προέρχεται από οικογένειες νεομεταναστών με μεγάλη δυσκολία στη χρήση της γλώσσας της χώρας υποδοχής. 

Οικονομικά αιτήματα:
1.Ρύθμιση για έγκαιρη καταβολή των οδοιπορικών μετακίνησης για τη συμπλήρωση ωραρίου μεταξύ των σχολείων. Άμεση πληρωμή των εκκρεμών απαιτήσεων εκπαιδευτικών για πληρωμή οδοιπορικών, καθώς υπάρχουν οφειλές σε εκπαιδευτικούς από το 2017!
2.Θεσμοθέτηση πρόβλεψης για παροχή του συνόλου του ποσού του εισιτηρίου πρώτης μετάβασης και οριστικής επιστροφής με αποσκευές και απόσυρση της απαράδεκτης και προσβλητικής για τους/τις εκπαιδευτικούς πρόβλεψης για αποζημίωση μόνο για το εισιτήριο μη συμπεριλαμβανομένης της αποσκευής!

3.Δεδομένης της δεινής οικονομικής κατάστασης στην οποία έχουν περιέλθει οι εκπαιδευτικοί λόγω της ραγδαίας αύξησης των τιμών ενέργειας και της συνακόλουθης αύξησης των τιμών των ενοικίων, θεωρούμε αναγκαία την παροχή μιας έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης 300 ευρώ σε μορφή ενός επιδόματος ενοικίου, ώστε οι εκπαιδευτικοί να καταφέρουν να ανταπεξέλθουν στη ραγδαία αύξηση των εξόδων στέγασης που απορροφούν σχεδόν το σύνολο του ειδικού επιμισθίου.

Ελπίζουμε πως οι προτάσεις μας θα ληφθούν σοβαρά υπόψη, προκειμένου να δοθεί λύση στα προβλήματα που απασχολούν τους/τις εκπαιδευτικούς της περιοχής μας, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την απρόσκοπτη λειτουργία των σχολείων της ομογένειας.