Ποιά τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε τα οποία συμβιβάζονται με τα καθήκοντά του σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 τ. Α’) μετά από έγκριση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου (ΠΥΣΔΕ).

Τα δικαιολογητικά

Αίτηση του εκπαιδευτικού όπου θα αναγράφεται το χρονικό διάστημα απασχόλησης (με ημερομηνία έναρξης-λήξης), ο φορέας απασχόλησης, ο τόπος και το είδος εργασίας που θα παράσχει ο εκπαιδευτικός, οι εβδομαδιαίες ώρες και το ωράριο απασχόλησης καθώς και η αμοιβή που λαμβάνει (όπως αναγράφεται στη βεβαίωση του φορέα απασχόλησης).

Βεβαίωση του φορέα απασχόλησης όπου θα αναγράφεται:

α) Ημερομηνία έναρξης-λήξης και διάρκεια του έργου.

β) Ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησης του εκπαιδευτικού.

γ) Τόπος και είδος εργασίας (δεν ισχύει πια ο περιορισμός των 10 ωρών την εβδομάδα αλλά ισχύει το όριο στις μηνιαίες αποδοχές που λαμβάνει ο εκπαιδευτικός).

δ) Η αμοιβή ή η ωριαία αντιμισθία που λαμβάνει ο εκπαιδευτικός (η μηνιαία αμοιβή δεν μπορεί να υπερβαίνει τις μηνιαίες αποδοχές της οργανικής θέσης του εκπαιδευτικού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 104 Περιορισμοί Δημόσιων υπαλλήλων, παρ. 2 του Συντάγματος).

Βεβαίωση του Διευθυντή του στο οποίο ανήκει οργανικά ή είναι τοποθετημένος προσωρινά ο εκπαιδευτικός, όπου θα αναφέρεται ρητά ότι δεν παρακωλύονται τα διδακτικά καθήκοντα του εκπαιδευτικού και η εν γένει ομαλή λειτουργία του σχολείου.

Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου εκπαιδευτικού ότι:

α) Δεν έχει αρνηθεί υπερωριακή απασχόληση, ούτε θα αρνηθεί, εάν του ζητηθεί (αφορά τους μόνιμους εκπαιδευτικούς).

β) Ότι θα προσκομίσει αποδεικτικά αμοιβής για την συγκεκριμένη απασχόληση (αφορά τους μόνιμους εκπαιδευτικούς).

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η αίτηση πρέπει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να υποβάλλεται με ημερομηνία προγενέστερη της έναρξης άσκησης του ιδιωτικού έργου και δεν μπορεί να δοθεί άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αναδρομική ισχύ.