Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση της υπουργού παιδείας Ν. Κεραμέως, με την οποία καθορίζονται η  διαδικασία  και τα κριτήρια επιλογής μονίμων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στα

Το ΦΕΚ

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

1. Με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. του Υ.ΠΑΙ.Θ. και κοινοποιείται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καλούνται οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των ειδικοτήτων που αναγράφονται στο άρθρο 2, με δύο (2) τουλάχιστον χρόνια εκπαιδευτική υπηρεσία σε σχολεία Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και τους όρους της παρούσας, να υποβάλουν αίτηση προκειμένου να αποσπαστούν στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και τα εκτός έδρας τμήματα αυτών.

2. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει αποκλεισμό του υποψηφίου από τη διαδικασία επιλογής της παρούσας, πέραν των προβλεπόμενων πειθαρχικών και ποινικών κυρώσεων. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία μόνο αίτηση για μια περιφέρεια και μέχρι τρία(3) Σ.Δ.Ε. ή εκτός έδρας Τμήματα της ίδιας Περιφέρειας, με σειρά προτίμησης. O χρόνος και ο τρόπος υποβολής της αίτησης και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν αυτή, καθορίζονται στην σχετική πρόσκληση.

Η αίτηση κοινοποιείται με μέριμνα των υποψηφίων στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου ανήκουν οργανικά.

3. Εξαιρούνται από το δικαίωμα υποβολής αίτησης εκπαιδευτικοί οι οποίοι: α) διορίστηκαν σε δυσπρόσιτα σχολεία και διανύουν την υποχρεωτική υπηρεσία στα σχολεία αυτά, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 3328/2005 (Α’ 80), β) είναι στελέχη της εκπαίδευσης ή υπηρετούν σε θέσεις με θητεία, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στη σχετική πρόσκληση, γ) έχουν ήδη αποσπαστεί για το σχολικό έτος, το οποίο αφορά η πρόσκληση, σε σχολικές μονάδες, υπηρεσίες ή φορείς του Υ.ΠΑΙ.Θ., δ) υπηρέτησαν σε δομές της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας και για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση ανάκλησης ή διακοπής της απόσπασής τους τα πέντε (5) τελευταία έτη, για οποιονδήποτε νόμιμο λόγο (εκτός αν η ανάκληση οφειλόταν σε υπηρεσιακές ανάγκες ή σε σοβαρούς λόγους υγείας).