Σχολεία που δεν περιλαμβάνονται στις διατάξεις του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 τ.Α), σύμφωνα με τις οποίες έχει χορηγηθεί άδεια ίδρυσης και άδεια λειτουργίας στα ξένα σχολεία στην Ελλάδα, δεν αναγνωρίζονται ως ξένα σχολεία.

Για το λόγο αυτό η αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας μετά από καταγγελίες και τη σύμφωνη γνώμη της κεντρικής υπηρεσίας αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας τους.