Προβλέπεται η σύσταση των μελών της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Διεπιστημονικής Αξιολόγησης (Δ.Ε.Δ.Α.) η οποία προβλέπεται να λειτουργεί ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, στο για το νέο

 

Προβλέπονται οι εξής ρυθμίσεις :

6. α) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 3699/2008 (Α ́ 199) αντικαθίσταται ως εξής:

«Η Επιτροπή αυτή συγκροτείται ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) και αποτελείται από έναν συντονιστή εκπαιδευτικού έργου για την ειδική αγωγή και ενταξιακή εκπαίδευση οικείου Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) της Π.Δ.Ε., ως πρόεδρο, έναν συντονιστή εκπαιδευτικού έργου οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της βαθμίδας εκπαίδευσης από την οποία προέρχεται ο μαθητής, έναν εκπαιδευτικό με εξειδίκευση στην ΕΑΕ για μαθητές πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά περίπτωση, και, ειδικότερα, του κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, έναν ψυχολόγο του κλάδου ΠΕ23 και έναν κοινωνικό λειτουργό του κλάδου ΠΕ30, ως μέλη.»

β) Το πρώτο εδάφιο της περίπτ. γ ́ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3699/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) Σε ειδικά οργανωμένα και κατάλληλα στελεχωμένα Τμήματα Ένταξης (ΤΕ) που λειτουργούν μέσα στα σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, υποστηρίζονται επί των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών τους από εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ 61 και ΠΕ 71, καθώς και από εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ 60, ΠΕ 70, ΠΕ 02, ΠΕ 03 και ΠΕ 04 που έχουν τα τυπικά προσόντα τοποθέτησης στην ΕΑΕ, καθώς και με εκπαιδευτικούς άλλων κλάδων, ανάλογα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης, εφόσον πρόκειται για μαθητές με προβλήματα όρασης ή ακοής, με δύο (2) διαφορετικούς τύπους προγραμμάτων:»