Ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κος Κυριάκος Πιερρακάκης, θέτει σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με τίτλο: «Ρυθμίσεις για την Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πύλη και το Ψηφιακό Φροντιστήριο, επαγγελματικός προσανατολισμός στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μέτρα στήριξης του εκπαιδευτικού συστήματος στις απομακρυσμένες περιοχές και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού».

Το εν λόγω σχέδιο νόμου αποτελείται από δύο (2) Μέρη. Το Μέρος Α΄ αφορά τον ψηφιακό εκπαιδευτικό εκσυγχρονισμό με τη δημιουργία και ανάπτυξη ψηφιακής εκπαιδευτικής πύλης και τη λειτουργία ψηφιακού φροντιστηρίου, την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών ατομικής συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού σε μαθητές της Α΄ τάξης του Λυκείου, καθώς και την οργάνωση και λειτουργία αυτόνομων τάξεων Γυμνασίου σε απομακρυσμένες περιοχές, στις οποίες δεν πληρούνται τα κριτήρια για την ίδρυση Γυμνασίου για τη διευκόλυνση των μαθητών των απομακρυσμένων – ορεινών περιοχών στο γυμνάσιο και την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Περαιτέρω, επιδιώκεται η επίλυση πρακτικών ζητημάτων της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, όπως η δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας «e- PROFESSIONAL» στο Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (ΑΤΕΕΝ), καθώς και η διευθέτηση οργανωτικών και διοικητικών θεμάτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, η αναβάθμιση της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης και η επίλυση ζητημάτων οργάνωσης και λειτουργίας των νομικών προσώπων που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων του Υπουργείου και η διεύρυνση των δυνατοτήτων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.). Στο Μέρος Β΄ ρυθμίζονται ζητήματα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Ενδεικτικά επιδιώκεται η εναρμόνιση των αθλητικών ομοσπονδιών με τις επιταγές των αρχών της χρηστής διοίκησης και η επιτάχυνση της αναβάθμισης των ψηφιακών υποδομών με σκοπό όλοι οι αθλητές, επαγγελματίες και ερασιτέχνες, να αποκτούν πρόσβαση στον αθλητικό ψηφιακό χάρτη. Στο πλαίσιο αυτό, καλείται να συμμετέχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση των διατάξεων του ανωτέρω νομοθετήματος. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Τρίτη 16 Ιουλίου 2024, 08:00 π.μ., για λόγους έγκαιρης συμπλήρωσης του αναγκαίου θεσμικού πλαισίου για την ομαλή έναρξη της νέας ακαδημαϊκής και σχολικής χρονιάς.

Το νομοσχέδιο έχει διατάξεις που αφορούν μεταξύ άλλων:

 

Μετάθεση εκπαιδευτικών με ποσοστό αναπηρίας άνω του ογδόντα τοις εκατό

(«11. Κατ΄ εξαίρεση, εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), που εμφανίζουν αναπηρία εφ’ όρου ζωής σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, η οποία πιστοποιείται από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), δύνανται να μετατίθενται σε περιοχέςμετάθεσης της επιλογής τους.

Οι ως άνω ενδιαφερόμενοι προς μετάθεση εκπαιδευτικοί καθώς και τα μέλη Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. υποβάλλουν, εντός τηςπροθεσμίας τηςπαρ. 2τουάρθρου6τουπ.δ. 50/1996 (Α’ 45), αίτηση μετάθεσης στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης που ανήκουν οργανικά, κατόπιν προσκόμισης του ως άνω πιστοποιητικού ΚΕ.Π.Α..

Οι αιτήσεις μεταθέσεων του δεύτερου εδαφίου ικανοποιούνται ανεξαρτήτως ύπαρξης οργανικού κενού και οργανικών κενών που διατίθενται για τις μεταθέσεις των υπόλοιπων εκπαιδευτικών.

Η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ του πρώτου εδαφίου στις περιοχές μετάθεσης της επιλογής τους πραγματοποιείται με τα ίδια κριτήρια που ισχύουν και για τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς που αιτούνται τοποθέτησης.».)

Διορισμός μόνιμων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

(Οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί ή μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης της παρ. 1 του άρθρου 13 του π.δ. 50/1996 (Α’ 45) ή του άρθρου 8 του π.δ. 56/2001 (Α’ 47), αντίστοιχα, καθώς και όσοι έχουν, οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους, ποσοστό αναπηρίας εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%)και άνω ανεξαρτήτως παθήσεως ή έχουν τέκνα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, ανεξαρτήτως παθήσεως, δύνανται να αποσπώνται, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου ύστερα από γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων, κατόπιν προσκόμισης πιστοποιητικού Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) που αποδεικνύει τα ανωτέρω.

Για τους σκοπούς της παρούσας, ο χρόνος απόσπασης λογίζεται ως χρόνος υπηρέτησης του εκπαιδευτικού στην οργανική του θέση.».) Επιλογή Προϊσταμένων των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης – Αντικατάσταση παρ. 4 άρθρου 31 ν. 4823/2021 (Η παρ. 4 του άρθρου 31 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), περί προϋποθέσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής, αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Ως Προϊστάμενοι των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. επιλέγονται εκπαιδευτικοί και μέλη του Ε.Ε.Π. είτε των κλάδων που προβλέπονται στις περ. α) και β) της παρ. 1 του άρθρου 15 είτε με οργανική θέση στο οικείο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., οι οποίοι έχουν: α) δεκαπενταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία και β) τετραετή υπηρεσία σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., ως υποδιευθυντές και διευθυντές σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ως Σύμβουλοι ή Συντονιστές Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης.».} Επιλογή Προϊσταμένων των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης – Αντικατάσταση παρ. 4 άρθρου 31 ν. 4823/2021 Η παρ. 4 του άρθρου 31 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), περί προϋποθέσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής, αντικαθίσταται ως εξής: «4. Ως Προϊστάμενοι των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. επιλέγονται εκπαιδευτικοί και μέλη του Ε.Ε.Π. είτε των κλάδων που προβλέπονται στις περ. α) και β) της παρ. 1 του άρθρου 15 είτε με οργανική θέση στο οικείο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., οι οποίοι έχουν: α) δεκαπενταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία και β) τετραετή υπηρεσία σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., ως υποδιευθυντές και διευθυντές σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ως Σύμβουλοι ή Συντονιστές Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης.».

Κατ’ οίκον διδασκαλία ή διδασκαλία σε νοσηλευτικά ιδρύματα μαθητών που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας Τοπική πρόσκληση για την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού Επαγγελματικός προσανατολισμός στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Συνδρομή των αποδεκτών αναφορών της ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας για την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και των φαινομένων εκφοβισμού από Ειδικούς Συμβούλους Εκστρατείες ενημέρωσης για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας – Δράσεις για τη διαχείριση των αναφορών στην ειδική ψηφιακή πλατφόρμα

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ