Τι απάντησε στη Βουλή ο Υφυπουργός Παιδείας, σε Ερώτηση της Χαράς Κεφαλίδου του ΚΙΝΑΛ, για την διάκριση των πτυχιούχων ΦΠΨ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ΕΚΠΑ .

Τι απαντά ο υφυπουργός

Ερώτηση κατέθεσε η βουλευτής, Χαρά  Κεφαλίδου στη Βουλή, σχετικά με την διάκριση μεταξύ των /πτυχιούχων του Τμήματος Φ.Π.Ψ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ΕΚΠΑ έως το 2018 και των αποφοίτων από το 2019.

Σύμφωνα με την Ερώτηση στους απόφοιτους από το 2019 και μετά δίνεται η δυνατότητα να ενταχθούν στο Τμήμα Ψυχολογίας και η πρόσβαση στα ανάλογα επαγγελματικά δικαιώματα, παρά το γεγονός ότι σε μεγάλο βαθμό η ακαδημαϊκή κατάρτιση και το περιεχόμενο των σπουδών τους δεν διέφερε με εκείνα των αποφοίτων προηγούμενων ετών.

Απαντώντας ο κος Συρίγος τονίζει πως:

A. Eχουν προσφύγει στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών με σχετικές αιτήσεις ακύρωσης, οι οποίες συζητήθηκαν στις 18-05-2022 και αναμένεται η έκδοση των αντίστοιχων αποφάσεων, φοιτητές και απόφοιτοι των εν λόγω Τμημάτων, με κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου την Ψυχολογία, δεδομένου ότι δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες για τις οποίες οι ως άνω διατάξεις προβλέπουν δυνατότητα ένταξης στο Τμήμα Ψυχολογίας καθώς, είτε είναι φοιτητές που έχουν εισαχθεί στα Τμήματα Φ.Π.Ψ. των δύο Πανεπιστημίων μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, είτε είχαν αποφοιτήσει έως την έναρξη ισχύος των διατάξεων.

B. Οι επίμαχες ρυθμίσεις για την ένταξη σε ένα από τα Τμήματα στα οποία κατατμήθηκε το Τμήμα Φ.Π.Ψ. του Ε.Κ.Π.Α., ή στο μετονομασθέν Τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, αλλά και στα Τμήματα Ψυχολογίας των δύο Πανεπιστημίων, αφορούν στους φοιτητές που εισήχθησαν στα Τμήματα Φ.Π.Ψ. των εν λόγω Ιδρυμάτων από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 και όχι εκείνους που εισήχθησαν σε προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη ή είχαν ήδη αποφοιτήσει κατά την έναρξη ισχύος των εν λόγω διατάξεων.

Επιπροσθέτως ο κος Υφυπουργός ΠΑΙΘ παραθέτει την ακόλουθη νομοθεσία επί του θέματος:
“Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4589/2019 (Α΄13) που αφορούν στην κατάτμηση του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α.:

«1. Από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.) της Φιλοσοφικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. κατατέμνεται στα εξής νέα Τμήματα:

α) Τμήμα Φιλοσοφίας και β) Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ο Τομέας Ψυχολογίας του Τμήματος Φ.Π.Ψ. εντάσσεται στο υφιστάμενο Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, χωρίς να αποτελεί διακριτό Τομέα.

2. Τα νέα Τμήματα εντάσσονται στη Φιλοσοφική Σχολή.

3. Η εκπαιδευτική λειτουργία των νέων Τμημάτων και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. (…)

11. Φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο Τμήμα Φ.Π.Ψ. κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2014-2015, 2015-2016, 2016- 2017, 2017-2018 και όσοι εγγραφούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018- 2019, εντάσσονται από την κατάτμηση σε ένα από τα Τμήματα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Τμήματος Ψυχολογίας ως εξής:

α) οι φοιτητές της κατεύθυνσης Φιλοσοφίας, που έχουν εισαχθεί τα ακαδημαϊκά έτη 2014- 2015, 2015-2016 και 2016-2017, εντάσσονται στο Τμήμα Φιλοσοφίας,

β) οι φοιτητές της παιδαγωγικής κατεύθυνσης, που έχουν εισαχθεί τα ακαδημαϊκά έτη 2014- 2015, 2015-2016 και 2016-2017, εντάσσονται στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

γ) οι φοιτητές της κατεύθυνσης Ψυχολογίας, που έχουν εισαχθεί τα ακαδημαϊκά έτη 2014- 2015, 2015-2016 και 2016-2017, καθώς και οι φοιτητές του Τμήματος Φ.Π.Ψ. που έχουν εισαχθεί το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 και όσοι εισάγονται το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 έχουν δικαίωμα να ενταχθούν σε οποιοδήποτε από τα δύο νέα Τμήματα ή το Τμήμα Ψυχολογίας.

Η ένταξη γίνεται ύστερα από δήλωση προτίμησης που υποβάλλει ο φοιτητής και δεν ανακαλείται και απόφαση της Συγκλήτου.

Η δήλωση υποβάλλεται πριν τις 31 Ιουλίου 2019 μέσα σε προθεσμία που καθορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου, η οποία δημοσιεύεται τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες πριν την έναρξη της προθεσμίας στην ιστοσελίδα του ιδρύματος και του Τμήματος Φ.Π.Ψ. (…)

12. Όσοι φοιτητές έχουν εισαχθεί έως και το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 και όσοι από τους φοιτητές της παραγράφου 11 δεν υποβάλουν εμπρόθεσμα δήλωση προτίμησης, ολοκληρώνουν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Φ.Π.Ψ. και λαμβάνουν το αντίστοιχο πτυχίο. (…)».

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142– διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ-Α΄154), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 80 του ν. 4589/2019, που αφορούν στη μετονομασία του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.) της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων:

«1. Από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.) της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μετονομάζεται σε Τμήμα Φιλοσοφίας.

2. Tο Τμήμα Φιλοσοφίας χορηγεί πτυχίο το οποίο θεωρείται ως προς κάθε συνέπεια αντίστοιχο και ισότιμο με το πτυχίο Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και οι απόφοιτοί του εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ02 Φιλολόγων της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (Α΄38).

3. Η εκπαιδευτική λειτουργία του Τμήματος Φιλοσοφίας και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. (…)

10. Φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο Τμήμα Φ.Π.Ψ. κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 και 2017-2018, καθώς και όσοι εγγραφούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, εντάσσονται σε ένα από τα Τμήματα Φιλοσοφίας ή Ψυχολογίας ως εξής:

α) Οι φοιτητές των κατευθύνσεων Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, που έχουν εισαχθεί τα ακαδημαϊκά έτη 2014-2015, 2015-2016 και 2016-2017, εντάσσονται αυτοδίκαια στο Τμήμα Φιλοσοφίας.

β) Οι φοιτητές της κατεύθυνσης Ψυχολογίας, που έχουν εισαχθεί τα ακαδημαϊκά έτη 2014- 2015, 2015-2016 και 2016-2017, καθώς και οι φοιτητές του Τμήματος Φ.Π.Ψ. που έχουν εισαχθεί το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 και όσοι εισάγονται το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 εντάσσονται σε οποιοδήποτε από τα δύο Τμήματα, ύστερα από δήλωση προτίμησης και απόφαση της Συγκλήτου.

Η δήλωση υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία που καθορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου και δεν ανακαλείται.».

11. Όσοι φοιτητές έχουν εισαχθεί έως και το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 και όσοι από τους φοιτητές της παραγράφου 10 δεν υποβάλουν δήλωση προτίμησης έχουν δικαίωμα να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Φ.Π.Ψ. και να λάβουν το αντίστοιχο πτυχίο. (…)»”.