ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
Ψηφίστηκε την Τετάρτη 16/1/13 από την Ολομέλεια της Βουλής το πολυνομοσχέδιο με τίτλο “Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις”. Στο άρθρο 39 περιλαμβάνονται διατάξεις που αφορούν την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Νηπιαγωγεία-Ειδική Αγωγή-Μεταθέσεις).
Συγκεκριμένα, όσον αφορά τα Νηπιαγωγεία:
α) Τα νηπιαγωγεία, ανάλογα με τον αριθμό των οργανικών θέσεων των νηπιαγωγών, είναι μονοθέσια έως και εξαθέσια. Η οργανικότητα των νηπιαγωγείων προσδιορίζεται με βάση την αντιστοιχία νηπιαγωγού προς αριθμό νηπίων και η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα (1) νηπιαγωγό για κάθε εικοσιπέντε (25) νήπια και όχι λιγότερο από επτά (7). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζεται ο αριθμός των μαθητών που αντιστοιχεί σε κάθε νηπιαγωγό.
β) Στο άρθρο 12 του ν. 1566/1985 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής: «7. Για το ημερήσιο και εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα νηπιαγωγεία ισχύει η παράγραφος 8 του άρθρου 13 του παρόντος νόμου. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζεται το διδακτικό ωράριο των νηπιαγωγών, κατά ανάλογο τρόπο με των δασκάλων, καθώς και οι λεπτομέρειες εφαρμογής του.»
γ) Η ισχύς της περίπτωσης α) της παρούσης παραγράφου αρχίζει από 1η Αυγούστου 2013
Μετά τη δημοσίευση του πολυνομοσχεδίου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης θα πρέπει άμεσα να ξεκινήσει η διαδικασία για την έκδοση Υπουργικής Απόφασης , η οποία θα καθορίζει με ακρίβεια τον τρόπο εφαρμογής των διατάξεων για το ωράριο των Νηπιαγωγών .
Επισημαίνουμε ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ιδιότυπες συνθήκες των Νηπιαγωγείων, όπως το συνεχές ωράριο, η καθημερινή εφημερία χωρίς διάλειμμα για τον/την Νηπιαγωγό, οι χρονικοί περίοδοι προσέλευσης και αποχώρησης νηπίων κατά τις οποίες απαιτείται αυξημένη επίβλεψη λόγω της μικρής ηλικίας των νηπίων, και η επιφόρτιση με διοικητικά καθήκοντα χωρίς μερική απαλλαγή από το διδακτικό έργο των Προϊσταμένων των Νηπιαγωγείων.
Συνεχίζουμε να παλεύουμε για :
-Δίχρονη υποχρεωτική δημόσια και δωρεάν προσχολική αγωγή με κατάλληλες κτιριακές υποδομές΄, για όλα τα παιδιά ηλικίας 4-6 ετών, που να ανταποκρίνονται στις βιολογικές και παιδαγωγικές ανάγκες της ηλικίας αυτής . Όλα τα παιδιά στο δημόσιο νηπιαγωγείο
-.Πρώιμη παρέμβαση (δωρεάν και δημόσια), τμήματα υποδοχής για αλλόγλωσσα παιδιά, στελεχωμένα τμήματα ένταξης, ενιαίο 14χρονο εκπαιδευτικό σχεδιασμό και πραγματικά δωρεάν εκπαιδευτικό –παιδαγωγικό υλικό.