Οδηγό για τις των για το 2020, δημιούργησε η Δημοκρατική Συνεργασία Εκπαιδευτικών Π.Ε. Στους παρακάτω πίνακες, σύμφωνα με τον ν.4336/2015, περιγράφονται τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης:

Οι παρακάτω επισημάνσεις είναι σε εφαρμογή των διατάξεων του άρκρου 1 του ν.4336/2015, όπως  ισχύει  μετά την τροποποίηση του με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4337/2015, του άρθρου 1 του ν.4342/2015, του ν.4387/2016, του ν.4425/2016, του ν.4488/2017, καθώς και του ν.4670/2020.