Σε εκτέλεση των ανωτέρω σχετικών, για την χρηματοδότηση των Σχολικών Επιτροπών, οι οποίες θα καταβάλλουν τις αμοιβές των καθαριστών/καθαριστριών ή συνεργείων καθαρισμού στα σχολεία Α/βάθμιας και Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης, που δεν καλύπτονται από το προσωπικό καθαριότητας που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις (ΙΔΑΧ), θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

1. Μετά την επεξεργασία των απαιτούμενων στοιχειών που υποβλήθηκαν και την διασταύρωση με συμπληρωματικά στοιχεία, σας γνωστοποιούμε ότι έχουν καταρτιστεί οι Συμβάσεις χρηματοδότησης, μεταξύ Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (πρώην Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας)και των αντίστοιχων Σχολικών Επιτροπών, οι οποίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα .

2. Στις συμβάσεις χρηματοδότησης των Σχολικών Επιτροπών, περιλαμβάνονται οι αμοιβές των καθαριστριών, όπως ορίζονται στην με αρ. 2/18254/0022/3-4-2008(ΦΕΚ 672/17-4-2008 Β΄) Κοινή Υπουργική Απόφαση υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών & Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, για τις αίθουσες κλασικού και για τις αίθουσες ολοημέρου, καθώς και οι αντίστοιχες ασφαλιστικές- εργοδοτικές εισφορές, για το σύνολο των σχολείων της ευθύνης τους,που δεν καλύπτονται από το προσωπικό καθαριότητας που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις (ΙΔΑΧ).

3.Το συνολικό ποσό θα καταβληθεί σύμφωνα με την ροή χρηματοδότησης από το Υπουργείο, με απευθείας πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό της κάθε Σχολικής Επιτροπής, όπως προβλέπεται στην Σύμβαση.

Τηλέφωνo Επικοινωνίας 213 131 4671

e-mail: [email protected]

Ιστοσελίδα:

4.Επισημαίνουμε ότι η διαδικασία εκτύπωσης της Σύμβασης θα γίνει αποκλειστικά από τις Σχολικές Επιτροπές.Τα δύο πρωτότυπα των συμβάσεων θα υπογραφούν και θα σφραγιστούν με τη σφραγίδα της Σχολικής Επιτροπής, από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής και θα αποσταλούν το ταχύτερο δυνατό στην παρακάτω διεύθυνση:

Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης,

Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη

Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ

Ομάδα Διοικητικής Στήριξης Σχολικών Επιτροπών

Επισυναπτόμενα και συραμμένα στην μία εκ των δύο συμβάσεων θα πρέπει να υπάρχουν υποχρεωτικά, όπως αναφέρεται και στην σύμβαση:

· Φωτοτυπία της πιο πρόσφατης απόφασης του Δήμου από την οποία προκύπτει ο ορισμός του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής (μόνο το πρακτικό της Σχολικής Επιτροπής δεν θα γίνεται δεκτό) όπως δηλώθηκε από την Σχολική Επιτροπή.

· Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός ΙΒΑΝ ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο της Τράπεζας από το οποία να προκύπτει ο αριθμός ΙΒΑΝ και ο δικαιούχος.

· Βεβαίωση απογραφής των απασχολούμενων στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών (ΣΧΕΤΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ)

5. Παρακαλούμε, να δοθεί η δέουσα προσοχή στην αυστηρή τήρηση της ως άνω διαδικασίας, έτσι ώστε να μην υπάρξει καθυστέρηση στην χρηματοδότηση.

Επίσης, θα πρέπει να ελεγχθούν με προσοχή τα στοιχεία της σύμβασης, πριν την υπογραφή της, (αριθμός απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, όνομα Προέδρου, ΑΦΜ Σχολικής Επιτροπής, αριθμός λογαριασμού Τραπέζης, ΙΒΑΝ). Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά με τα πραγματικά στοιχεία, παρακαλούνται οι Πρόεδροι των Σχολικών Επιτροπών, να διορθώσουν χειρόγραφα τα στοιχεία αυτά πάνω στη σύμβαση και δίπλα στην διόρθωση να μονογράψουν και να σφραγίσουν.(ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΟΧΙ ΧΡΗΣΗ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ).

Σας επισημαίνουμε ότι δεν μπορείτε να προβείτε σε καμία αλλαγή του ποσού.

Σε περίπτωση που η Σχολική Επιτροπή έχει νόμιμα εξουσιοδοτήσει κάποιο άλλο μέλος του Σώματος, πλην του Προέδρου να υπογράψει τη σύμβαση, τότε τη σύμβαση θα πρέπει να συνοδεύει το Πρακτικό της Σχολικής Επιτροπής με το οποίο εξουσιοδοτεί το μέλος αυτό.

Για την άμεση χρηματοδότηση των Σχολικών Επιτροπών και την καταβολή των αμοιβών στις εργαζόμενες στην καθαριότητα, παρακαλούμε για την χωρίς καθυστέρηση επιστροφή των συμβάσεων.

6.Μετά την υπογραφή των συμβάσεων χρηματοδότησης και από τον Πρόεδρο Δ.Σ. του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, κ. Φίλιππο Λέντζα, θα επιστραφεί στην κάθε Σχολική Επιτροπή από τις Υπηρεσίες του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, ένα πρωτότυπο.

7. Για ενημέρωση σας, αναφορικά με την παρακολούθηση της χρηματοδότησης και την καταβολή των ποσών παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με την Δ.Δ.Ο.Υ./Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ/Ομάδα Οικον. Διαχείρισης Προγράμματος, τηλ:213 131 4588

συνημμένα:
276 Kb
6 Kb