ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ
Ιστοσελίδα : www.sgeotopo.gr
Email: [email protected]
Αρ. Πρωτ.: 024
Ημερομηνία : 07 Φεβρουαρίου 2013
ΘΕΜΑ : ΣΧΕΔΙΟ «ΑΘΗΝΑ»
Σε πρώτη ανάλυση το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» αποτελεί μια κολοσσιαία προσπάθεια για την ανασύσταση του ακαδημαϊκού χάρτη. Εξαιτίας του μεγέθους των αλλαγών, θα παρασύρει οτιδήποτε θεωρηθεί προβληματικό και θα το οδηγήσει στην εξαφάνιση. Για να έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα αυτή η εφαρμογή, τα κριτήρια θα πρέπει να είναι σαφή και διαφανή, να ληφθούν υπόψη όλα τα τεχνικά στοιχεία και να στοιχειοθετηθούν από ουσιαστικό διάλογο, με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Από τη στιγμή που τα απαραίτητα δεδομένα θα βρίσκονται στη διάθεση όλων, τότε θα προκύψει ουσιαστικός και παραγωγικός διάλογος.
Κατ’ αρχήν, τασσόμαστε υπέρ αυτής τις προσπάθειας με τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις. Παρόλα αυτά, δεν κρύβουμε την ανησυχία μας ως σύλλογος, τόσο όσον αφορά την τύχη του τμήματος Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας όσο και κυρίως των αποφοίτων του· κομμάτι του εργατικού δυναμικού της χώρας.
Θεωρούμε πως βασικός στόχος της ανώτατης εκπαίδευσης είναι η παραγωγή άρτια καταρτισμένων επιστημόνων, ικανών να συμβάλουν στην ανάπτυξη και πρόοδο της χώρας και κατ’ επέκταση την παροχή άρτιων υπηρεσιών προς τους πολίτες αυτής. Η επιτυχία ενός τέτοιου στόχου βασίζεται στην ποιότητα εκπαίδευσης και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων.
Όσον αφορά το τμήμα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας υπάρχει εξωτερική αξιολόγηση κατατεθειμένη στην Α.ΔΙ.Π., τον Σεπτέμβριο του 2012, η οποία είναι θετική. Στον αντίποδα όμως, επαγγελματική κατοχύρωση των αποφοίτων του τμήματος δεν υπάρχει, με αποτέλεσμα να μη μπορούν οι απόφοιτοι να ασκήσουν ελεύθερα το αντικείμενο το οποίο έχουν διδαχθεί και ποιοτικά αξιολογήθηκε από την προαναφερθείσα έκθεση.
Η γεωπληροφορική χαρακτηρίζει μοναδικά, σε επίπεδο χώρας, το τμήμα. Το αντικείμενο της γεωπληροφορικής βρίσκεται στην αιχμή της τεχνολογίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Πλήθος εφαρμογών γεωπληροφορικής απαντώνται καθημερινά όπως η παρακολούθηση διασποράς ασθενειών, εφαρμογές αυτοματοποίησης στην τοπική αυτοδιοίκηση, το δημοφιλές Google Earth, εφαρμογές πρόληψης και διαχείρισης φυσικών καταστροφών και πολλές άλλες, σε ένα πολύ μεγάλο εύρος επιστημονικών δραστηριοτήτων.
Παρόλα αυτά η επαγγελματική πραγματικότητα είναι πως οι εργασίες γεωπληροφορικής υπάγονται στην κατηγορία μελετών 16 και με την υφιστάμενη νομοθεσία, μπορούν να τις περαιώσουν μόνο διπλωματούχοι, απόφοιτοι του Πανεπιστημιακού τομέα. Επίσης το κομμάτι της τοπογραφίας περιβάλλεται από ασαφές και θολό νομικό πλαίσιο το οποίο δυσχεραίνει την ομαλή άσκηση του επαγγέλματος. Κατ’ επέκταση τόσο καιρό (2004 – σήμερα) λαμβάνονται πτυχία τα οποία δεν έχουν κανένα επαγγελματικό αντίκρισμα στον εργασιακό στίβο, τουλάχιστον ως προς τον τομέα της γεωπληροφορικής. Εύλογα λοιπόν σκεπτόμαστε πως ορθώς καταργείται ο τίτλος της γεωπληροφορικής. Από τι στιγμή που αντί να προσφέρει περισσότερα δικαιώματα, μας αφαιρεί, οδηγώντας σε συγχύσεις που προκαλούνται λόγω ονόματος, συγχέοντας την Γεωπληροφορική με την Πληροφορική.
Συνεχίζοντας, τη «συγχώνευση» με τα τμήματα Πολιτικών Δομικών Έργων και Έργων Υποδομής, τη θεωρούμε άστοχη, διότι δεν έγινε με βάση τη συσχέτιση των γνωστικών αντικειμένων, αλλά εντελώς αυθαίρετα καθώς με απλή σύγκριση του προγράμματος σπουδών, διαπιστώνεται το χάσμα και η διαφορετικότητα στο γνωστικό αντικείμενο, σε σχέση με το τμήμα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας. Ενδεικτικά παραθέτουμε ένα διάγραμμα συνάφειας του τμήματος Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, σε σχέση με τα μαθήματα που διδάσκονται τόσο στο τμήμα Δομικών Έργων όσο και στο Έργων Υποδομής (Εικόνα 1). Η λογική επέκταση του σκεπτικού μίας τέτοιας συγχώνευσης, θα μπορούσε να οδηγήσει εύλογα και σε μια αντίστοιχη συνένωση των Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών με αυτά των Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Όσον αφορά τη θέση μας και λαμβάνοντας υπόψη την πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά ως Ελεύθεροι Επαγγελματίες Μηχανικοί Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας και αφήνοντας στην άκρη, τόσο τα συντεχνιακά συμφέροντα όσο και τις μικροπολιτικές που δημοσιεύονται με άστοχα και επικίνδυνα επιχειρήματα, αντιπροτείνουμε και θεωρούμε μονόδρομο τη συνένωση με το τμήμα Τοπογραφίας του ΤΕΙ Αθήνας (Εικόνα 2) και όχι της κατάργησης του τμήματος, που θα προκύψει από τη «συγχώνευση» με τα τμήματα Πολιτικών Δομικών Έργων και Έργων Υποδομής. Απώτερος στόχος, η δημιουργία ενός νέου αρτιότερου, βιώσιμου και αποδοτικότερου τμήματος, με τίτλο Τμήμα Τοπογράφων Μηχανικών , το οποίο όμως πρέπει υποχρεωτικά να στηριχθεί στην άμεση έκδοση σαφών επαγγελματικών δικαιωμάτων, τα οποία θα ενισχύουν την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του ίδιου του τμήματος καθώς και των αποφοίτων του.
Συμπερασματικά, μια τέτοια συνένωση και εγκατάσταση του νέου τμήματος στην πόλη των Σερρών ή των Αθηνών, θα επιφέρει μόνο θετικά αποτελέσματα σε επίπεδο υλικοτεχνικού εξοπλισμού, καθώς επίσης και ενδυνάμωση του ακαδημαϊκού προφίλ. Όσον αφορά τις κτιριακές εγκαταστάσεις, θεωρούμε πως το κόστος μετεγκατάστασης θα περιοριστεί, εξαιτίας της συνάφειας των δύο τμημάτων καθώς δεν θα πρέπει να γίνουν μεγάλες τροποποιήσεις για την υποδοχή του ενός ή του άλλου τμήματος. Επίσης, από τη συνένωση των δύο τμημάτων, τα μέλη ΔΕΠ αυξάνονται σε 25 (16 Τμήμα Αθήνας και 9 Τμήμα Σερρών), γεγονός που σίγουρα θα οδηγήσει σε αρτιότερη στελέχωση του νέου τμήματος.
Κλείνοντας επισημαίνουμε ξανά, καθώς το θεωρούμε θέμα μείζονος σημασίας, πως όλα τα παραπάνω και η επιτυχία του σχεδίου ΑΘΗΝΑ εξαρτώνται άμεσα και θα έχουν νόημα ΜΟΝΟ εφόσον συνοδευτούν άμεσα με την έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων καθορισμού Επαγγελματικών Δικαιωμάτων.