Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής για την πρόληψη, αποτροπή και αντιμετώπιση του φαινομένου του . Tι ορίζει το ΦΕΚ

1. Συστήνεται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Επιτροπή για την πρόληψη, αποτροπή και αντιμετώπιση του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού.

2. Η Επιτροπή, για την εκπλήρωση των σκοπών της, εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για θέματα, τα οποία αφορούν στη λήψη αποφάσεων σχετικά με δράσεις ενημέρωσης, πρόληψης, αποτροπής και αντιμετώπισης της σχολικής βίας, του εκφοβισμού και των δικαιωμάτων του παιδιού.

3. Η Επιτροπή προς επιτέλεση του έργου της, θα συνεδριάζει δύο φορές ανά μήνα.

4. Η Επιτροπή για την πρόληψη, αποτροπή και αντιμετώπιση του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού συγκροτείται από τον Πρόεδρο και δέκα μέλη, με ισάριθμους αναπληρωτές, ως ακολούθως:

ΦΕΚ