Τη συμμετοχή των γονιών στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών εξετάζει το Υπουργείο Παιδείας γεγονός που αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις στον εκπαιδευτικό κόσμο. Μέχρι στιγμής οι γονείς, όπως έχει γράψει το , έχουν έμμεση συμμετοχή στην αξιολόγηση καθώς από το εκπαιδευτικό υλικό, που μοιράστηκε από το ΙΕΠ, διαπιστώνει κανείς ότι η στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στους γονείς αποτελεί κριτήριο για το χαρακτηρισμό τους ως ελλιπείς, επαρκείς, πολύ καλοί.

Δίνεται μάλιστα ως παράδειγμα ότι επαρκής είναι ο εκπαιδευτικός που συμμετέχει στις διαδικασίες ενημέρωσης ενώ πολύ καλός είναι ο εκπαιδευτικός που θα αναπτύξει υψηλότερα επίπεδα επικοινωνίας με τους γονείς, πέραν των τυπικών υποχρεώσεων.

Για παράδειγμα, εκπαιδευτικός βρίσκεται σε επικοινωνία με τους γονείς για να αντιμετωπίσουν από κοινού θέματα της σχολικής μονάδας, αλλά και πιο εξειδικευμένα που μπορεί να αφορούν μεμονωμένες υποθέσεις, για π.χ. οι γονείς διασφαλίζουν κουστούμια για θεατρική παράσταση.

Προκειμένου να διαπιστωθεί αν τελικά ο εκπαιδευτικός βρίσκεται σε αγαστή συνεργασία με τους γονείς υπάρχει το ενδεχόμενο να διανεμηθούν ερωτηματολόγια προς τους γονείς. Άλλωστε δεν πρέπει να παραβλέψει κανείς το γεγονός ότι οι γονείς έχουν το δικό τους ρόλο και στην αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας αφού καλούνται να απαντήσουν σε μια σειρά ερωτήσεων.

Επίσης, εκτός από τους γονείς και οι μαθητές έχουν λόγο στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου . Στο δικτυακό τόπου του Γενικού Λυκείου Χρυσούπολης Καβάλας έχουν αναρτηθεί που καλούνται να τα συμπληρώσουν οι μαθητές του σχολείου καθώς και για τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών.

Παράλληλα, ειδική αναφορά στους γονείς γίνεται και στο υλικό του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής που αναφέρει ότι “οι γονείς και οι μαθητές είναι κρίσιμοι παράγοντες της σχολικής κοινότητας αν και συχνά δεν αναγνωρίζεται ο ρόλος τους στην πράξη. Σε μια εποχή που το σχολείο καλείται να “ανοίξει” και να λογοδοτήσει για το έργο του στην κοινωνία, ένα ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης θα πρέπει να εμπλέκει τόσο τους γονείς όσο και τους μαθητές σε διαδικασίες επιμόρφωσης και βελτίωσης (Λάμνιας,2004)”.

Στο ερώτημα με ποιο τρόπο μπορούν να εμπλακούν οι γονείς και οι μαθητές στην εν λόγω διαδικασίας δίνεται η απάντηση από το ΙΕΠ ότι μια καλή τεχνική είναι η χρήση τόσο ποσοτικών όσο και ποιοτικών μεθοδολογικών εργαλείων. Μάλιστα καταλληλότερη κατά το ΙΕΠ είναι η ανίχνευση των επιμορφωτικών αλλαγών μέσω προσωπικών συνεντεύξεων ή εστιασμένων συζητήσεων με μικρό αριθμό γονέων ή και μαθητών και εν συνεχεία η επιβεβαίωσή τους στο σύνολο του πληθυσμού της σχολικής μονάδας μέσω ερωτηματολογίων.

Πολλά σχολεία όπως αναφέρθηκε έχουν συντάξει ερωτηματολόγια για τους γονείς και τους μαθητές είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή εμπλέκοντας στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας γονείς και μαθητές.

Καλόγηρος Βασίλειος