– Με την επισήμανση ότι η Ελλάδα χρειάζεται περισσότερους ειδικούς σε συγκεκριμένα επαγγέλματα, με βάση τις ανάγκες της τοπικής οικονομίας, το υπουργείο Παιδείας προχώρησε στην κατάρτιση νέου σχεδίου νόμου για την «Ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» το οποίο ήδη τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση προκειμένου οι φορείς να καταθέσουν τις προτάσεις τους και να προχωρήσει στη Βουλή προς ψήφιση.

Σύμφωνα με το ΕΘΝΟΣ, το νομοσχέδιο για την επαγγελματική εκπαίδευση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο για την αναβάθμισή της, το οποίο περιλαμβάνει επίσης σημαντικό εκσυγχρονισμό της υλικοτεχνικής υποδομής. Είναι ενδεικτικό ότι μόνο από το Ταμείο Ανάκαμψης πρόκειται να κατευθυνθούν προς αυτόν τον σκοπό πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ.

Τι αλλάζει στα ΙΕΚ

Στο πλαίσιο αυτό τα ΙΕΚ τα οποίο απορροφούν μεγάλο αριθμό νέων που αποφοιτούν από τα λύκεια κάθε χρόνο θα μετονομαστούν σε Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.), με στόχο την ποιοτική αναβάθμισή τους, αλλά και τη διεύρυνση του πεδίου παρέμβασής τους.

Οι Σ.Α.Ε.Κ. αναδιαρθρώνονται για να διαδραματίσουν αναβαθμισμένο ρόλο στην ενεργό διασύνδεση των καταρτιζόμενων και των αποφοίτων τους με την αγορά εργασίας σε τοπικό, περιφερειακό και κλαδικό επίπεδο, με ιδιαίτερη μέριμνα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε υπηρεσίες ποιοτικής επαγγελματικής κατάρτισης των ατόμων με αναπηρία.

Όπως αναφέρει το υπουργείο Παιδείας οι αλλαγές στα ΙΕΚ θα είναι τόσο εκτεταμένες, που ουσιαστικά θα πρόκειται για ένα συνολικό rebranding, το οποίο θα εκτείνεται από τη λειτουργία τους μέχρι το όνομά τους. Εδώ εντάσσονται περίπου 130 νέοι οδηγοί κατάρτισης, δηλαδή νέες ειδικότητες. Επιπλέον, δίνεται έμφαση στον τομέα της συμβουλευτικής, με στόχο να παρέχονται στους καταρτιζόμενους ουσιαστικές κατευθύνσεις για τη σταδιοδρομία τους, διασύνδεση με την αγορά εργασίας και υποστήριξη μετά την αποφοίτησή τους.

Όσον αφορά στα ΕΠΑΛ θα ισχύσουν καινοτομίες που εφαρμόστηκαν για τα Πρότυπα ΕΠΑΛ και έτσι από το σχολικό έτος 2024-2025 τομές όπως η πρακτική άσκηση των μαθητών, τα νέα προγράμματα σπουδών και η εναρμόνιση με τις ανάγκες της τοπικής οικονομίας θα ισχύουν για όλα τα σχολεία.

Τα Πρότυπα ΕΠΑ.Λ. θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους, με την εφαρμογή ακόμα περισσότερων καινοτομιών, οι οποίες θα γενικεύονται με τη σειρά τους σε όλα τα Επαγγελματικά Λύκεια, αυτονόητα μετά την επιτυχή τους αξιολόγηση. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι το νομοσχέδιο προβλέπει τη δημιουργία μιας ενιαίας ψηφιακής πύλης, στην οποία κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να βρει ό,τι χρειάζεται πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τις σπουδές του. Θα πρόκειται, δηλαδή, για το «gov.gr» της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης», που θα περιλαμβάνει οδηγούς σπουδών, στατιστικά στοιχεία επαγγελματικής αποκατάστασης, εκπαιδευτικό υλικό και προσομοιώσεις. Κυρίως, όμως, η πλατφόρμα πρόκειται να λειτουργήσει ως σημείο τομής μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, ώστε αφενός οι μαθητές, οι καταρτιζόμενοι και οι απόφοιτοι και αφετέρου οι επιχειρήσεις να αναζητούν και να παρέχουν θέσεις για πρακτική άσκηση, μαθητεία και μόνιμη εργασία.

Στόχος είναι τα ΙΕΚ, τα ΕΠΑ.Λ. και τα Επαγγελματικά Εργαστήρια να αποτελέσουν μια σύγχρονη και αξιόπιστη εναλλακτική προς την πανεπιστημιακή εκπαίδευση, δημιουργώντας άρτιους και περιζήτητους επαγγελματίες σε ειδικότητες αιχμής. Σε κάθε Κ.Ε.Ε.Κ. θα λειτουργεί Γραφείο Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας (Γ.Ε.Α.Σ.) που επιτελεί ιδιαίτερα βοηθητικό ρόλο, καθώς με βάση τις αρμοδιότητές του, εστιάζει στην εξεύρεση θέσεων πρακτικής άσκησης ή μαθητείας, στην εξατομικευμένη καθοδήγηση του κάθε μαθητή, μαθητευόμενου ή καταρτιζόμενου αναφορικά με το επάγγελμα που σκοπεύει να ακολουθήσει, ώστε να τον κατευθύνει κατάλληλα για τις επαγγελματικές προοπτικές και δυνατότητες εξέλιξης, ανάλογα με τα ιδιαίτερα προσόντα του καθενός, καθώς και στη συνεργασία με άλλους φορείς.

Η Ηλεκτρονική Πύλη των σχολών Ανώτερης επαγγελματικής Εκπαίδευσης και τα Ψηφιακά Πιστοποιητικά

Στο άρθρο 33Β του νομοσχεδίου προβλέπεται η Ηλεκτρονική Πύλη των Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης ως εξής:

1. Στις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) λειτουργούν ηλεκτρονική πύλη και ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, προσβάσιμες μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ – gov.gr), οι οποίες φιλοξενούν τις ακόλουθες λειτουργίες: α) κατάρτισης, όπως διάθεση εκπαιδευτικού υλικού, εξ αποστάσεως κατάρτιση, αξιοποίηση εφαρμογών κατάρτισης με τη χρήση φορητών συσκευών (Μobile Learning), β) εκπαιδευτικής διοίκησης και διασύνδεσης των Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.), οργάνωσης ψηφιακού δικτύου διαχείρισης εκπαιδευτικών πόρων και προώθησης συνεργασιών μεταξύ των μονάδων, γ) διαρκούς αξιολόγησης και ανατροφοδότησης του έργου των Κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Κ.) στα οποία εντάσσεται η Σ.Α.Ε.Κ., από το σύνολο των ομάδων που εμπλέκονται, ως τελικοί χρήστες των παρεχόμενων υπηρεσιών, 9 δ) ανάπτυξης και διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, με ορθολογική κατανομή του εκπαιδευτικού προσωπικού και αξιολόγηση του έργου όλων των συντελεστών των Σ.Α.Ε.Κ., ε) πληροφόρησης, κοινωνικής διάχυσης και προβολής των δραστηριοτήτων των Σ.Α.Ε.Κ. και στ) διαχείρισης εθνικού μητρώου – δικτύου αποφοίτων (alumni) και άντλησης υποψήφιων μεντόρων και συνεργαζόμενων επιχειρηματιών – επαγγελματιών από το εθνικό μητρώο – δίκτυο αποφοίτων. 2. Όλοι οι καταρτιζόμενοι και απόφοιτοι του επιπέδου 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων αποκτούν πρόσβαση σε ειδική εφαρμογή, η οποία ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο για τις ευκαιρίες, τα εκπαιδευτικά επιτεύγματα και τη σωρευμένη επαγγελματική τους εμπειρία. 3. Καθιερώνονται τα ψηφιακά πιστοποιητικά που εκδίδονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ – gov.gr), αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχουν οι διεθνείς καλές πρακτικές ανάπτυξης μικρο-διαπιστευτηρίων. Στα ψηφιακά πιστοποιητικά αναφέρονται τα στοιχεία ταυτοποίησης του κατόχου, ο τίτλος του μικρο-διαπιστευτηρίου, η ημερομηνία έκδοσης, τα μαθησιακά αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί, η μέθοδος αξιολόγησης, ο φορέας απονομής και, κατά περίπτωση, το επίπεδο στο οποίο υλοποιήθηκε η μάθηση που οδήγησε στο μικρο-διαπιστευτήριο (πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων).».
Πολυδύναμα campus Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Παιδείας Πολυδύναμα campus Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ( Ε.Κ., ΕΠΑ.Λ. και Ι.Ε.Κ.),θα ιδρυθούν στις εξής Περιφέρειες :Αττική 12,Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 4,Δυτική Ελλάδα 6,Δυτική Μακεδονία 3,Ηπείρου 4,Θεσσαλία 3,Ιονίων Νήσων 1,Κεντρική Μακεδονία 13,Κρήτη 2,Βόρειο Αιγαίο 1,Νότιο Αιγαίο 2, Πελοποννήσου 4,Στερεά Ελλάδα 5.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ