Οικονομική διαχείριση των έργων – Στο για το νέο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, προβλέπονται οι εξής ρυθμίσεις :

1. Οι ερευνητές που συμμετέχουν με την ιδιότητα του μεταδιδάκτορα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε ερευνητικά έργα/προγράμματα των ερευνητικών κέντρων και τεχνολογικών φορέων, των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. και των Ε.Π.Ι, διέπονται ως προς το ωράριο από τις αντίστοιχες κάθε φορά διατάξεις για το ερευνητικό προσωπικό και τα μέλη Δ.Ε.Π..

2. α. Στο άρθρο 130 του ν. 4270/2014 (Α ́ 143), μετά το δεύτερο εδάφιο προστίθεται η εξής φράση: «Ειδικά, για τις δημόσιες συμβάσεις που συνάπτονται από τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας των ΑΕΙ, τα ερευνητικά και τεχνολογικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν.4310/2014, όπως ισχύει, και τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.), το ανωτέρω ποσό ορίζεται σε 10.000 ευρώ».

β. Για δαπάνη προμηθειών ίση ή κατώτερη του ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης που αυτός εκδίδει επέχει θέση απόφασης απευθείας ανάθεσης.