Προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών σχολείων – φροντιστηρίων – Κ.Ξ.Γ.