Το , ζητά δηλώσεις επιθυμίας παραμονής ή όχι εκπαιδευτικών στα σχολεία.Η αίτηση υποβάλλεται από τον εκπαιδευτικό εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών

«Χαρακτηρισμός δημοσίων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως και Πειραματικών Σχολείων από το σχολικό έτος 2021-2022» παρακαλούμε όπως φροντίσετε να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στα σχολεία που περιλαμβάνονται στην ανωτέρω απόφαση ώστε να καταθέσουν αίτηση στην οποία θα δηλώνεται η επιθυμία της παραμονής τους ή όχι στο σχολείο σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 15 και 16 του άρθρου 19 του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α’111).

Αναλυτικότερα:

α) Η αίτηση υποβάλλεται από τον εκπαιδευτικό εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επομένη του χαρακτηρισμού του σχολείου (έως και τη Δευτέρα 24-5- 2021) στην οικεία Π.Ε.Π.Π.Σ. δια του Διευθυντή ή Προϊστάμενου του νεοχαρακτηρισθέντος σχολείου Π.Σ ή ΠΕΙ.Σ.

β) Την επομένη της ολοκλήρωσης της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων της ανωτέρω παραγράφου, ο Διευθυντής ή Προϊστάμενος του σχολείου συμπληρώνει τους επισυναπτόμενους συγκεντρωτικούς πίνακες σε μορφή ecxel με τους εκπαιδευτικούς που αιτούνται την παραμονή τους με διετή θητεία στο νεοχαρακτηρισθέν σχολείο ή την αποχώρηση τους από αυτό. Στη συνέχεια, ο Διευθυντής ή Προϊστάμενος του σχολείου αποστέλλει στην οικεία Π.Ε.Π.Π.Σ υπογεγραμμένους τους ανωτέρω πίνακες σε μορφή excel και σε αρχείο pdf.

Το έγγραφο