Με την νέα πολυτροπολογία που ψηφίστηκε στη Βουλή καθορίζεται και η αποζημίωση των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν διεξαγωγή των εξετάσεων εισαγωγής στα και των κληρώσεων εισαγωγής στα Πειραματικά Σχολεία.

Tι αναφέρει η πολυτροπολογία

Eπέρχονται οι τροποποιήσεις: α) πρώτο εδάψιο, τροποποιείται, αα) προσθήκη πρόβλεψης για καθορισμό αποζημίωσης και για περίπτωση διεξαγωγής εισαγωγικών εξετάσεων στα (Π.Σ.) και κληρώσεων για εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.), αβ) κατάργηση πρόβλεψης για έκδοσης σχετικής υπουργικής απόψασης αργότερο έως 31.12.2016 και γίνονται νομοτεχνικές βελτιώσεις, β) καταργείται δεύτερο εδάψιο, γ) τρίτο εδάψιο γίνονται νομοτεχνικές βελτιώσεις, και παρ. 4 του άρθρου 21 διαμορψώνεται ως εξής:

«4. Ειδικά, για τους εκπαιδευτικούς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και λοιπό προσωπικό που αποδεδειγμένα συμμετέχουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στις διαδικασίες οργάνωσης, διεξαγωγής, υποστήριξης, βαθμολόγησης /αναβαθμολόγησης και έκδοσης των αποτελεσμάτων των: α) γενικών και ειδικών εξετάσεων άλλης διαδικασίας εισαγωγής τριτοβάθμια εκπαίδευση, β) εξετάσεων ιδιωτικών, Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) και Επαγγελματικών Σχολών (Ε.ΠΑΣ.), γ) εξετάσεων ελληνομάθειας, δ) εξετάσεων χορήγησης του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας και ε) εξετάσεων για εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και κληρώσεων για εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.), καθώς και στις διαδικασίες αναβαθμολογήσεων γραπτών δοκιμίων μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθορίζεται αποζημίωση κοινή απόψαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, υπολογιζόμενου περίπτωση αυτή του ορίου παρ.

3. όμοια απόψαση καθορίζονται οι των συμμετεχόντων οργάνωση και διεξαγωγή σχολικών αγώνων και διοργανώσεων (αθλητικοί αγώνες και διοργανώσεις, ενδοσχολικής τοπικής περιψερειακής πανελλήνιας διεθνούς εμβέλειας), καθώς και κάθε είδους συναψείς και αναγκαίες δαπάνες, όπως οι δαπάνες αποζημίωσης (ημερήσιας, ανά αγώνα, αναδιοργάνωση κ.λπ.), μετακίνησης, διαμονής, διατροψής, καθώς και λοιπές δαπάνες, οι περιγράψονται λόγω κοινή υπουργική απόψαση, τηρουμένων των διατάξεων παρ. 3.».

Όλη τροπολογία ΕΔΩ