Οδηγίες για την εγγραφή μαθητών στην εισαγωγική τάξη των και για το σχολικό έτος 2022-23.

H απόφαση

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής επιτυχόντων μαθητών/τριών στην εισαγωγική τάξη των και Πειραματικών Σχολείων παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες των οικείων Δ.Π.Ε., Δ.Δ.Ε. και των ΠΕΙ.Σ. και Π.Σ. να προβούν στις παρακάτω ενέργειες κατά περίπτωση:

Α. Πειραματικά Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία

Ο/H Προϊστάμενος/η του Πειραματικού Νηπιαγωγείου ή ο/η Διευθυντής/ντρια του Σχολείου ενημερώνει με προσωπικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω της ιστοσελίδας του σχολείου και με κάθε πρόσφορο τρόπο, όλους τους γονείς/κηδεμόνες των επιτυχόντων/ουσών προνηπίων/νηπίων/μαθητών/τριών ότι έχουν τη δυνατότητα να ανακαλέσουν για σοβαρούς λόγους την αποδοχή της εγγραφής στο σχολείο επιτυχίας, την οποία είχαν δηλώσει υπεύθυνα στην αίτηση που κατέθεσαν για εισαγωγή σε Πειραματικό Σχολείο.

Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει και οι δυο γονείς ή κηδεμόνες να αποστείλουν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 27/5/2022 Υπεύθυνη Δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του σχολείου ή να την καταθέσουν αυτοπροσώπως στο σχολείο ενδιαφέροντος. Στην Υπεύθυνη Δήλωση θα δηλώνουν ότι ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ/ΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ, σύμφωνα με τους Πίνακες Επιτυχόντων και Επιλαχόντων που κυρώθηκαν από τα ΕΠ.Ε.Σ. των ΠΕΙ.Σ και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου έπειτα από την κλήρωση που διεξήχθη την 6η Μαΐου 2022.

Οι γονείς/κηδεμόνες των επιλαχόντων/ουσών μαθητών/τριών ενημερώνονται άμεσα από τον/την Διευθυντή/ντρια του σχολείου μόλις προκύψει κενή θέση και τους ζητείται εντός δύο ημερών από τη στιγμή της ειδοποίησης και το αργότερο μέχρι την Τρίτη 31/5/2022 να υποβάλλουν την Υπεύθυνη Δήλωση Αποδοχής της εγγραφής του/της μαθητή/τριας στην οικεία σχολική μονάδα διαφορετικά, αυτή θεωρείται αρνητική και ο/η Διευθυντής/ντρια προχωρά στον επόμενο επιλαχόντα. Ακολούθως, μετά τις τυχόν αποχωρήσεις και αντικαταστάσεις με επιλαχόντες, οι Διευθυντές/ντριες ενημερώνουν την πλατφόρμα των αιτήσεων και καταρτίζουν τον τελικό πίνακα εισακτέων, ο οποίος κυρώνεται από το Ε.Π.Ε.Σ. του σχολείου, τον αναρτούν στην ιστοσελίδα, χωρίς τα προσωπικά στοιχεία των μαθητών και τον διαβιβάζουν στην οικεία Διεύθυνση Π.Ε. με τα πλήρη στοιχεία όλων των στηλών (όπως εξάγονται από την πλατφόρμα αιτήσεων) μέχρι την Τρίτη 31/5/2022.

Λαμβάνοντας υπόψη το Π.Δ. 79/2017 (Α 109) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , οι εισακτέοι μαθητές/τριες στα Πειραματικά Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία, που θα φοιτήσουν στο Νηπιαγωγείο και την Α΄ Δημοτικού, έχουν ήδη καταθέσει αίτηση και δικαιολογητικά εγγραφής στο σχολείο που ανήκουν χωροταξικά, με βάση τη διεύθυνση κατοικίας τους (σχολείο πρώτης εγγραφής) σύμφωνα με την Φ.6/ 22511/Δ1/25-2-21 (ΑΔΑ: 6ΩΗ346ΜΤΛΗ7Ν7) «Εγγραφές μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-22» και την Φ.6/18466/Δ1/18-2-2022 (ΑΔΑ: 6ΒΘΒ46ΜΤΛΗ-Σ54) «Εγγραφές μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2022-23».

Α1) Για τα προνήπια:

Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Π.Ε.) αφού λάβουν τα πλήρη στοιχεία των εισακτέων προνηπίων του Πειραματικού Νηπιαγωγείου που ανήκει στην ευθύνη τους: i) Επικαιροποιούν την κατανομή των προνηπίων της περιοχής ευθύνης τους στα Νηπιαγωγεία, αφαιρώντας τα προνήπια που θα φοιτήσουν στο Πειραματικό Νηπιαγωγείο από το σχολείο πρώτης εγγραφής και τα κατανέμουν στο Πειραματικό Νηπιαγωγείο. Τα προνήπια κατανέμονται από το νηπιαγωγείο πρώτης εγγραφής στο Πειραματικό νηπιαγωγείο με ευθύνη της Δ.Π.Ε μέσω της εφαρμογής “Πρώτη Εγγραφή” με βάση τα στοιχεία που διαβιβάζονται από την Εφαρμογή Αιτήσεων Εισαγωγής μαθητών και μαθητριών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία του ΙΕΠ. ii) Διαβιβάζουν τα ως άνω στοιχεία στις Δ.Π.Ε., στην ευθύνη των οποίων ανήκουν τα νηπιαγωγεία στα οποία οι γονείς/κηδεμόνες των εισακτέων προνηπίων στο Πειραματικό Νηπιαγωγείο έχουν καταθέσει αίτηση “Πρώτης Εγγραφής”, ώστε να προβούν στις ενέργειες που περιγράφονται στην A1(i). Κατά τα λοιπά, ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 6 του Π.Δ. 79/2017 (Α 109) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με εξαίρεση το αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας, καθώς τα ΠΕΙ.Σ. δεν έχουν σχολική περιφέρεια. Σε περίπτωση που έχουν κατατεθεί δικαιολογητικά από τους γονείς/κηδεμόνες στο νηπιαγωγείο πρώτης εγγραφής, αυτά διαβιβάζονται υπηρεσιακά στο Πειραματικό Νηπιαγωγείο.

Α3) Για τους μαθητές Α΄ Δημοτικού:

Οι Διευθύνσεις Π. Ε. αφού λάβουν τα στοιχεία των εισακτέων του Πειραματικού Δημοτικού ευθύνης τους, i) επικαιροποιούν την κατανομή των μαθητών/τριών της Α΄ Δημοτικού της περιοχής ευθύνης τους στα σχολεία, αφαιρώντας τους μαθητές/τριες που θα φοιτήσουν στο Πειραματικό Σχολείο από το σχολείο που έχουν κατανεμηθεί χωροταξικά και προβαίνουν στην καταχώρισή τους στο Πειραματικό Δημοτικό. Ενημερώνουν: iα) τα σχολεία που έχει γίνει η πρώτη αίτηση εγγραφής ότι οι μαθητές/τριες δεν θα εγγραφούν σε αυτά iβ) τα νηπιαγωγεία που φοιτούν οι εισακτέοι στα Πειραματικά Δημοτικά ώστε να αποστείλουν τα Πιστοποιητικά Φοίτησης στα Πειραματικά Δημοτικά αντί στα Δημοτικά που έχει κατατεθεί η πρώτη αίτηση εγγραφής. ii) Διαβιβάζουν στις Δ.Π.Ε., στην ευθύνη των οποίων ανήκουν τα νηπιαγωγεία προέλευσης εισακτέων στο ΠΕΙ.Σ., τις ως άνω καταστάσεις, ώστε οι ως άνω Δ.Π.Ε. να προβούν στις ενέργειες που περιγράφονται στην A3(i). Για τα δικαιολογητικά εγγραφής των μαθητών/τριών ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 7 του Π.Δ. 79/2017 (Α 109) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με εξαίρεση το αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας, που δεν απαιτείται καθώς τα ΠΕΙ.Σ. δεν έχουν σχολική περιφέρεια Σε περίπτωση που έχουν κατατεθεί δικαιολογητικά από τους γονείς/κηδεμόνες στο Δημοτικό Σχολείο που ανήκουν χωροταξικά αυτά διαβιβάζονται, υπηρεσιακά στο Πειραματικό Δημοτικό εγγραφής. Οι προϊστάμενες/οι Νηπιαγωγείων προέλευσης θα πρέπει να κάνουν προώθηση, μέσω του Π.Σ. myschool, των επιτυχόντων μαθητών αντίστοιχα στο Πειραματικό Δημοτικό επιτυχίας. Οι Διευθυντές/ντριες των Πειραματικών Δημοτικών θα πρέπει να εγγράψουν τους επιτυχόντες μαθητές στο Π.Σ. myschool μετά την ενεργοποίηση του νέου σχολικού έτους 2022-2023

Β. Εγγραφές στα Πρότυπα και Πειραματικά Γυμνάσια

Β.1

Ο/Η Διευθυντής/ντρια του Πρότυπου ή Πειραματικού Γυμνασίου κατά περίπτωση ενημερώνει με προσωπικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω της ιστοσελίδας του σχολείου και με κάθε πρόσφορο τρόπο, όλους τους γονείς/κηδεμόνες των επιτυχόντων/ουσών μαθητών/τριών ότι έχουν τη δυνατότητα να ανακαλέσουν για σοβαρούς λόγους, την αποδοχή της εγγραφής στο σχολείο επιτυχίας, την οποία είχαν δηλώσει υπεύθυνα στην αίτηση που κατέθεσαν για εισαγωγή σε Πειραματικό ή Πρότυπο Γυμνάσιο. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει και οι δυο γονείς ή κηδεμόνες να αποστείλουν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 27/5/2022 Υπεύθυνη Δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του σχολείου ή να την καταθέσουν αυτοπροσώπως. Στην Υπεύθυνη Δήλωση θα δηλώνουν ότι ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ/ΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ, σύμφωνα με τους Πίνακες Επιτυχόντων και Επιλαχόντων που κυρώθηκαν από τα ΕΠ.Ε.Σ. των ΠΕΙ.Σ ή Π.Σ. και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου, έπειτα από την κλήρωση που διεξήχθη την 6η Μαΐου 2022 ή από τις εξετάσεις που διεξήχθησαν το Σάββατο 7 Μαΐου 2022

Η εν λόγω Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να αποσταλεί: i.στο σχολείο που δεν επιθυμούν να φοιτήσουν στις περιπτώσεις που: iα) οι μαθητές/τριες κληρώθηκαν σε Πειραματικό Γυμνάσιο και είναι ταυτόχρονα επιτυχόντες σε Πρότυπο Γυμνάσιο και iβ) οι μαθητές/τριες φοιτούν σε Πειραματικό Δημοτικό συνδεδεμένο με Πειραματικό Γυμνάσιο, στο οποίο εγγράφονται αυτοδίκαια, αλλά είναι επιτυχόντες σε Πρότυπο Γυμνάσιο. ii.στο σχολείο επιτυχίας τους σε όλες τις άλλες περιπτώσεις. Οι γονείς/κηδεμόνες των επιλαχόντων/ουσών μαθητών/τριών ενημερώνονται άμεσα από τον/την Διευθυντή/ντρια του σχολείου μόλις προκύψει κενή θέση και τους ζητείται εντός δύο ημερών από τη στιγμή της ειδοποίησης και το αργότερο μέχρι την Τρίτη 31/5/2022 να υποβάλλουν την υπεύθυνη δήλωση αποδοχής της εγγραφής του/της μαθητή/τριας στην οικεία σχολική μονάδα διαφορετικά αυτή θεωρείται αρνητική και ο/η Διευθυντής/ντρια προχωρά στον επόμενο επιλαχόντα. Β2) Ο/Η Διευθυντής/ντρια του Πρότυπου ή Πειραματικού Γυμνασίου μετά τις τυχόν αποχωρήσεις και αντικαταστάσεις με επιλαχόντες, ενημερώνει την πλατφόρμα των αιτήσεων και καταρτίζει τον τελικό πίνακα εισακτέων, ο οποίος κυρώνεται από το Ε.Π.Ε.Σ. του σχολείου, τον αναρτά στην ιστοσελίδα του σχολείου, χωρίς τα προσωπικά στοιχεία των μαθητών και τον διαβιβάζει στην οικεία Διεύθυνση Π.Ε. ή Δ.Ε. κατά περίπτωση με τα πλήρη στοιχεία όλων των στηλών (όπως εξάγονται από την πλατφόρμα αιτήσεων) μέχρι την Τρίτη 31/5/2022.