Εγκύκλιος με διευκρινίσεις για τους που υπηρετούν με θητεία σε εστάλη στα σχολεία από το υπουργείο παιδείας.

Αναλυτικά η εγκύκλιος

1α. Η θητεία των εκπαιδευτικών, που υπηρετούν κατά το σχολικό έτος 2020-2021 σε Πρότυπο ή Πειραματικό σχολείο, η οποία λήγει στις 31.8.2021, σύμφωνα με: αα) το πρώτο εδάφιο της παρ. 14 του άρθρου 19 του ν. 4692/2020 (Α’ 111) ή αβ) το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 4623/2019 (Α’ 134), παρατείνεται έως τις 31.8.2022.

1β. Οι της υποπερ. αα’ της περ. α’ που δεν επιθυμούν την παράταση της θητείας τους, επιστρέφουν στο σχολείο οριστικής τοποθέτησής τους ή στη διάθεση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου της περιοχής μετάθεσης, στην οποία ανήκουν οργανικά. 1γ. Οι εκπαιδευτικοί της υποπερ. αβ’ της περ. α’ που δεν επιθυμούν την παράταση της θητείας τους, επιστρέφουν στο σχολείο οριστικής τοποθέτησής τους. Για τους εκπαιδευτικούς που δεν κατέστη εφικτό να τοποθετηθούν οριστικά, εφαρμόζεται η παρ. 4  του άρθρου 62 του ν. 4692/2020 μέχρι την οριστική τους τοποθέτηση»…

3. Στην παρ. 16 του άρθρου 19 του ν. 4692/2020 προστίθεται τελευταίο εδάφιο και η παρ. 16 διαμορφώνεται ως εξής: «16. Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι χάνουν την οριστική τους τοποθέτηση, σύμφωνα με την παρ. 15, τοποθετούνται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, συγκρινόμενοι με τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς, με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησής τους σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας και, όπου αυτό δεν είναι δυνατόν, σε κενές θέσεις σχολείων όμορης ομάδας της ίδιας περιοχής μετάθεσης. Οι παραπάνω εκπαιδευτικοί δεν υπέχουν υποχρέωση υπηρέτησης στη θέση της οριστικής τους τοποθέτησης για τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης κατά το άρθρο 8 του π.δ. 50/1996 (Α’ 45).».

4. Η παρ. 17 του άρθρου 19 του ν. 4692/2020 αντικαθίσταται ως εξής:
«17α. Στη διάρκεια της θητείας του σε Πρότυπο Σχολείο (Π.Σ.) ή Πειραματικό Σχολείο (ΠΕΙ.Σ.) ο εκπαιδευτικός δύναται να υποβάλλει αίτηση απόσπασης. Αν ο εκπαιδευτικός αποσπαστεί και αναλάβει υπηρεσία στον φορέα απόσπασης κατά τη διάρκεια της θητείας του, αυτή λήγει αυτοδικαίως. Στην περίπτωση αυτήν, ο εκπαιδευτικός δεν έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για τοποθέτηση σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. και υποψηφιότητα για την επιλογή σε θέση Διευθυντή Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. για τα επόμενα δύο (2) σχολικά έτη.

β. Στη διάρκεια της θητείας του σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. ο εκπαιδευτικός δύναται να υποβάλλει αίτηση μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή. Αν ο εκπαιδευτικός μετατεθεί, τίθεται στη διάθεση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου και τοποθετείται οριστικά κατά το επόμενο έτος του έτους λήξης της θητείας του, ύστερα από αίτησή του κατά τη διαδικασία του π.δ. 50/1996 (Α’ 45). Για τη μετάθεση των παραπάνω εκπαιδευτικών, ως υπηρεσία ενός έτους στην κατεχόμενη οργανική θέση κατά το άρθρο 8 του π.δ. 50/1996  λογίζεται και η θητεία τους σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.

γ. Στη διάρκεια της θητείας του σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. ο εκπαιδευτικός δεν δικαιούται να υποβάλει υποψηφιότητα για πλήρωση κενής θέσης εκπαιδευτικού σε άλλο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.».

5. H περ. β’ της παρ. 17 του άρθρου 19 του ν. 4692/2020, όπως διαμορφώθηκε σύμφωνα με την παρ. 4 του παρόντος, εφαρμόζεται και για τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι μετατέθηκαν κατά το σχολικό έτος 2020-2021. Για τους εκπαιδευτικούς του προηγούμενου εδαφίου, οι οποίοι επιθυμούν να παραμείνουν έως τις 31.8.2022 στο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. όπου υπηρετούν κατά το έτος 2020-2021, τυχόν αποφάσεις οριστικής τοποθέτησης στην περιοχή μετάθεσής τους ανακαλούνται αυτοδικαίως.»

Βάσει των ανωτέρω διατάξεων διευκρινίζεται ότι:

Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με θητεία σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης μόνο από περιοχή σε περιοχή και όχι σε ειδικού τύπου σχολεία (Μουσικά, Καλλιτεχνικά, Διαπολιτισμικά) ή σε ΚΕΣΥ. Επίσης, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης αμοιβαίας μετάθεσης ή/και βελτίωσης.

Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούσαν με θητεία σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ κατά το σχολικό έτος 2020- 2021 και έλαβαν μετάθεση σε ειδικού τύπου σχολείο, ή ΚΕΣΥ, ή αμοιβαία μετάθεση ή βελτίωση πριν την έκδοση του ν. 4812/2021 (καθώς πριν την έκδοσή του είχαν δικαίωμα υποβολής αίτησης για όλους τους τύπους μεταθέσεων), δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του, καθώς δεν έλαβαν μετάθεση από περιοχή σε περιοχή. Ωστόσο, σε αυτήν την περίπτωση ήταν σε ισχύ, άρα και εφαρμόζονται, οι διατάξεις της παρ. 17 του άρθρου 19  του ν. 4692/2020 πριν αντικατασταθεί, ήτοι αυτοδίκαιη λήξη θητείας και διετής αποκλεισμός από τοποθέτηση σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.

Ο χρόνος υπηρέτησης των εκπαιδευτικών με διετή θητεία σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. θεωρείται ως χρόνος θεμελίωσης δικαιώματος μετάθεσης.

Ο χρόνος υπηρέτησης των εκπαιδευτικών που κατά τη διάρκεια της θητείας τους σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. μετατέθηκαν θεωρείται ως χρόνος θεμελίωσης δικαιώματος μετάθεσης. Ο χρόνος υπηρέτησης των νεοεισερχόμενων με μονοετή θητεία σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. εκπαιδευτικών θεωρείται ως χρόνος θεμελίωσης δικαιώματος μετάθεσης.

H εγκύκλιος