Δημοσιεύτηκε η απόφαση του υπουργείου Παιδείας, για την της χώρας για το επόμενο σχολικό έτος.

Σύμφωνα με το ΕΘΝΟΣ, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων εισαγωγής στα Πρότυπα, τα Πειραματικά και τα Εκκλησιαστικά Σχολεία ορίστηκε από την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023 έως τη Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023.

Η διεξαγωγή της δημόσιας κλήρωσης για εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία και της απόδοσης του τυχαίου Αριθμού Προτεραιότητας στα Πρότυπα και τα Εκκλησιαστικά Σχολεία, θα γίνει την Παρασκευή 28 Απριλίου 2023 και η ημερομηνία διεξαγωγής της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων για εισαγωγή στα Πρότυπα και Εκκλησιαστικά Σχολεία ορίστηκε το Σάββατο 29 Απριλίου 2023. Για την εισαγωγή των μαθητών σε Πρότυπο Σχολείο (Π.Σ.) ή Πειραματικό Σχολείο (ΠΕΙ.Σ.) ή Εκκλησιαστικό Σχολείο (Ε.Σ.), οι γονείς ή κηδεμόνες ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια των μαθητών ή έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση στο «Σύστημα Υποβολής Αιτήσεων μαθητών σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. και Εκκλησιαστικά Σχολεία (Σ.Υ.Α. Στις αιτήσεις δηλώνονται από τους γονείς ή κηδεμόνες ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια των μαθητών ή έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως τα έξης:

το επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του αιτούντος και
η ιδιότητά/σχέση του με τον μαθητή.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Για την εισαγωγή των μαθητών σε εισαγωγική τάξη των Πειραματικών Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων διενεργείται δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση.

Ο αριθμός των εισακτέων μαθητών σε κάθε τμήμα εισαγωγικής τάξης Πειραματικού Σχολείου καθορίζεται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) με βάση τις συνθήκες λειτουργίας του σχολείου. Η απόφαση αυτή εκδίδεται έπειτα από εισήγηση του οικείου Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου (ΕΠ.Ε.Σ.), δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και αναρτάται στην ιστοσελίδα της οικείας σχολικής μονάδας. Σε περίπτωση ίδρυσης ή χαρακτηρισμού ενός σχολείου ως Πειραματικού Σχολείου (ΠΕΙ.Σ.), η εισήγηση του προηγούμενου εδαφίου υποβάλλεται από τον Διευθυντή ή Προϊστάμενο του ΠΕΙ.Σ. για το πρώτο (1ο) έτος λειτουργίας του σχολείου ως ΠΕΙ.Σ., αν δεν έχει συγκροτηθεί το ΕΠ.Ε.Σ. σατά τον χρόνο υποβολής της εισήγησης. Σε περίπτωση διασυνδεδεμένων ΠΕΙ.Σ., οι απόφοιτοι του ΠΕΙ.Σ. της ίδιας ή προηγούμενης βαθμίδας εγγράφονται στο συνδεδεμένο ΠΕΙ.Σ. της ίδιας ή της επόμενης βαθμίδας, εφόσον το επιθυμούν.

 

Οι γονείς ή ο/οι κηδεμόνας/νες ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια των μαθητών που ενδιαφέρονται για την εισαγωγή μαθητών σε ΠΕΙ.Σ. μέσω της διαδικασίας κλήρωσης, ή άλλο πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως, δικαιούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση για ένα (1) μόνο Πειραματικό Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο ή Λύκειο. Με την ίδια αίτηση δύνανται να αιτηθούν την εισαγωγή των μαθητών και σε δύο (2) Πρότυπα Γυμνάσια ή σε δύο (2) Πρότυπα Λύκεια, καθώς και σε ένα (1) Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο ή Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο δηλώνοντας τη σειρά προτίμησης αντιστοίχως. Σε περίπτωση φοίτησης μαθητή σε Πειραματικό Νηπιαγωγείο συνδεδεμένο με Πειραματικό Δημοτικό ή σε Πειραματικό Δημοτικό συνδεδεμένο με Πειραματικό Γυμνάσιο ή σε Πειραματικό Γυμνάσιο συνδεδεμένο με Πειραματικό Λύκειο δεν επιτρέπεται η συμμετοχή του στην κλήρωση για την εισαγωγή του σε άλλο Πειραματικό Δημοτικό, Γυμνάσιο ή Λύκειο.

Μετά την οριστικοποίηση του πίνακα των επιτυχόντων και επιλαχόντων ανά Πειραματικό Σχολείο ενημερώνεται από την εφαρμογή το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκείμενου να εγγραφούν οι επιτυχόντες μαθητές στο οικείο Πειραματικό Σχολείο. Αν οι γονείς ή ο/οι κηδεμόνας/ες ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του μαθητή δεν επιθυμεί να φοιτήσει το παιδί του στο Πειραματικό Σχολείο της επιτυχίας του φροντίζει για τη μετεγγραφή του το αργότερο μέχρι την έναρξη των μαθημάτων του διδακτικού έτους. Η πλήρωση των κενών θέσεων στις λοιπές τάξεις των Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.) και της εισαγωγικής τάξης όταν δεν υπάρχει πίνακας επιλαχόντων ή αυτός έχει εξαντληθεί, οι όποιες τυχόν ανακύψουν με την έναρξη ή κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, πραγματοποιείται με κλήρωση, η οποία διενεργείται στο οικείο ΠΕΙ.Σ. με ευθύνη του Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου (ΕΠ.Ε.Σ.) και των οργάνων διοίκησης του κάθε ΠΕΙ.Σ. Στην κλήρωση αυτή δεν δύνανται να συμμετέχουν μαθητές που φοιτούν ήδη σε Πειραματικό Σχολείο.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Η εισαγωγή μαθητών στην Α’ τάξη των Πρότυπων Γυμνασίων γίνεται με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων υπό μορφή ερωτήσεων κλειστού τύπου- πολλαπλής επιλογής. Με τη διαδικασία αυτή οι μαθητές αξιολογούνται σε δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό Σχολείο σχετικές με την κατανόηση κειμένων της ελληνικής γλώσσας και των μαθηματικών εννοιών.

Ειδικότερα:

στην ελληνική γλώσσα ελέγχονται οι δεξιότητες των μαθητών στην κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου, ιδίως λογοτεχνικών κειμένων, απλών άρθρων εφημερίδων ή περιοδικών, πολυτροπικών κειμένων, καθώς και στη χρήση βασικών γραμματικών και συντακτικών φαινομένων,
στα μαθηματικά ελέγχονται οι δεξιότητες των μαθητών στην κατανόηση και την επίλυση προβλημάτων κυρίως της καθημερινής ζωής αλλά και προβλημάτων με απλές αριθμητικές πράξεις.