Δημοσιεύθηκε από το το υπουργείο παιδείας η διδακτέα ύλη και οι οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Προσανατολιστικού χαρακτήρα της Α΄ τάξης.

Οι οδηγίες

Σε συνέχεια της δημοσίευσης της υπ΄ αριθμ. Φ9/90217/23.07.2021 (Β΄ 3470) Υπουργικής Απόφασης με την οποίαν καθορίστηκε το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των μαθημάτων Επαγγελματικής Κατεύθυνσης Προσανατολιστικού χαρακτήρα της Α΄ τάξης των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.) και της σχετικής εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξη 44/02-09- 2021 Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.), σας αποστέλλουμε τη διδακτέα ύλη και τις οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Επαγγελματικής Κατεύθυνσης Προσανατολιστικού χαρακτήρα της Α΄ τάξης των Π.ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2021-2022.

Γενικές Οδηγίες

Εισάγονται για πρώτη φορά στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση τα μαθήματα επαγγελματικής κατεύθυνσης προσανατολιστικού χαρακτήρα με τα εξής χαρακτηριστικά:

Αντιπροσώπευση ενός μεγάλου μέρους των οικονομικών δραστηριοτήτων της οικονομίας μέσα από τη διδασκαλία των προαναφερθέντων έξι (6) μαθημάτων.

Ειδική μέριμνα, ώστε κάθε μάθημα επαγγελματικής κατεύθυνσης προσανατολιστικού χαρακτήρα να περιλαμβάνει έναν αριθμό ενοτήτων που αντιστοιχούν σε επιμέρους επαγγέλματα ή δράσεις/ τομείς της αγοράς εργασίας.

Οι επτά (7) ώρες των μαθημάτων Προσανατολισμού μοιράστηκαν οριζοντίως στα έξι (6) μαθήματα επαγγελματικής κατεύθυνσης προσανατολιστικού χαρακτήρα που προσφέρονται στην Α’ τάξη των Π.ΕΠΑ.Λ.. Ειδικότερα, οι τεχνικές του μαθήματος «Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία», σκοπός του οποίου είναι να φέρει τους μαθητές/ριες σε επαφή με την ερευνητική μεθοδολογία και τις τεχνολογίες που αξιοποιούνται σε διάφορα επαγγέλματα και σε τοπικές παραγωγικές δραστηριότητες, θα εφαρμοστούν σε όλες τις ενότητες των μαθημάτων επαγγελματικής κατεύθυνσης προσανατολιστικού χαρακτήρα.

Υποστήριξη/Υλοποίηση του επαγγελματικού προσανατολισμού των μαθητών/ριών με την παροχή των βασικών αρχών, γνώσεων και δεξιοτήτων από όλα τα μαθήματα επαγγελματικής κατεύθυνσης προσανατολιστικού χαρακτήρα καθώς αυτά μετατρέπονται από επιλογής σε υποχρεωτικά.

Ο «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός» αποκτά βιωματική διάσταση και οι μαθητές/ριες αποκτούν τις γνώσεις που χρειάζονται για να καθορίσουν τον προσανατολισμό τους στη Β’ τάξη του Π.ΕΠΑ.Λ.. Σημαντικό υποστηρικτικό ρόλο προτείνεται να έχει η Πράξη «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.». 3

Η ενότητα σχετικά με την «Ασφάλεια και Υγεία στον χώρο εργασίας» θα διατρέχει οριζόντια τις ενότητες των μαθημάτων επαγγελματικής κατεύθυνσης προσανατολιστικού χαρακτήρα, αφού για κάθε επαγγελματικό περιβάλλον, οι απαιτήσεις σε μέτρα και προδιαγραφές ασφάλειας είναι διαφορετικές (ενδεικτικά, ο χώρος ενός Πλοίου για τον Τομέα της Ναυτιλίας διαφέρει σημαντικά αναφορικά με τα μέτρα ασφαλείας από ένα θερμοκήπιο για τον τομέα της Γεωργίας).

Η διδασκαλία των μαθημάτων επαγγελματικής κατεύθυνσης προσανατολιστικού χαρακτήρα πραγματοποιείται με την παρουσία των εκπαιδευτικών των ειδικοτήτων/ κλάδων που απαιτείται για να παρουσιαστεί/ υλοποιηθεί μία συγκεκριμένη ενότητα/ομαδική εργασία. Για την πληρέστερη παρουσίαση ορισμένων ενοτήτων, θα προκρίνεται η συνδιδασκαλία με την παρουσία εκπαιδευτικών δύο ειδικοτήτων.  Ενίσχυση συνεργασίας τόσο μεταξύ των εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων εντός ενός Π.ΕΠΑ.Λ. όσο και μεταξύ Π.ΕΠΑ.Λ./ ΕΠΑ.Λ. διαφορετικών περιοχών για την ανταλλαγή ιδεών, την ανάδειξη καλών πρακτικών, τη λήψη ανατροφοδότησης σχετικά με τις διαθεματικές εφαρμογές κ.λπ..