Προκειμένου η «αξιολόγηση» να είναι αξιόπιστη, σοβαρή και αποτελεσματική, επιβάλλεται να ξεκινά από «ψηλά» προς τα χαμηλά. Και εάν, όπως διατείνονται ορισμένοι δημοσιογράφοι, «το ψάρι» (οι εκπαιδευτικοί) «βρωμάει», τότε – κατά τη λαϊκή σοφία – η πηγή της ανεπιθύμητης οσμής θα πρέπει να αναζητηθεί στην Κεφαλή του, με αξιολόγηση της Πολιτικής Ηγεσίας του νυν Υ.Παι.Θ.Π.Α., αποσκοπώντας πάντα στη βελτίωση της «ποιότητας και αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης». Η αξιολόγηση αυτή βέβαια θα είναι παιδαγωγικού και όχι τιμωρητικού χαρακτήρα, όπως άλλωστε και η προτεινόμενη αξιολόγηση των εκπαιδευτικών … (;)

Κατά την Πρόταση, η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου θα αξιολογείται περιοδικά στις επιδόσεις της: α) στο Πολιτικό, β) στο Διοικητικό και γ) στο Εκπαιδευτικό της Έργο.

Η Αξιολόγηση στο Πολιτικό έργο που παράγει σχετικά με την Εκπαίδευση, θα πραγματοποιείται κάθε 6 μήνες, Ιούνιο και Δεκέμβριο, από τις Ομοσπονδίες των Εκπαιδευτικών, σε συνεννόηση με τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις τους και με τη συνεργασία του Τριτοβάθμιου Οργάνου, την Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Η Αξιολόγηση στο Διοικητικό έργο της θα πραγματοποιείται ανά τετράμηνο Διδακτικού Έτους, τους μήνες Ιανουάριο και Μάιο, από τους Εκπαιδευτικούς, ανώνυμα, με συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου, μέσω διαδικτύου με τη λήψη κωδικού που θα προμηθεύονται από τις σχολικές μονάδες, μέθοδο που το ίδιο το υπουργείο εγκαινίασε όταν ζητούσε τη γνώμη των εκπαιδευτικών για το σχέδιο της αξιολόγησης.

Η Αξιολόγηση στο Εκπαιδευτικό Έργο θα πραγματοποιείται άπαξ του διδακτικού έτους, Ιούνιο μήνα, από τους Σχολικούς Συμβούλους, ανώνυμα, με συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου, μέσω διαδικτύου με τη λήψη κωδικού, όπως παραπάνω.

Αποτέλεσμα της αξιολόγησης θα είναι η κατάταξη των συμμετεχόντων στην Πολιτική Ηγεσία, δηλαδή Υπουργού, Υφυπουργού (-ών) και Γενικού Γραμματέα, καθενός ξεχωριστά, σε μια από τις κατηγορίες: «Ελλιπής» με τη συγκέντρωση 0-30 βαθμών, «Επαρκής», με 31- 60 βαθμούς, «Πολύ καλός» με 61-80 βαθμούς και «Εξαιρετικός», με 81-100 βαθμούς.

Ο χαρακτηρισμός «Ελλιπής», σε κάποιο από τα αξιολογούμενα έργα θα σημαίνει αποτυχία και θα οδηγεί το μέλος της Πολιτικής Ηγεσίας σε απομάκρυνση. Το ίδιο θα ισχύει και για τον χαρακτηρισμό «Επαρκής», σε 2 συνεχόμενες αξιολογήσεις, στο ίδιο έργο και από την ίδια ομάδα αξιολογητών.

Στο Σχέδιο ορίζονται τα αντικειμενικά κριτήρια, τα οποία και προσδιορίζονται κατά περίπτωση ποσοτικά. Τα κριτήρια αυτά κατατάσσονται σε 5 κατηγορίες, από τις οποίες μία αφορά στο Πολιτικό Έργο, μία στο Διοικητικό και οι υπόλοιπες τρείς στο Εκπαιδευτικό έργο. Αναλυτικά οι κατηγορίες αυτές είναι:

Α. Πολιτικό Έργο. Κρίνονται η πολιτική συνέπεια, το ήθος, τα έργα, οι δυνατότητες και η βούληση για πολιτική συναίνεση και συνεργασία με τους φορείς των εκπαιδευτικών.

Β. Διοικητικό Έργο. Τα επιμέρους κριτήρια είναι: Συγκρότηση της δομής και διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της Υπηρεσίας, των φορέων και της εκπαίδευσης, επικοινωνία και συνεργασία με τους φορείς, τα στελέχη, τους εκπαιδευτικούς και ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα.

Γ. Εκπαιδευτικό Έργο.

α. Περιβάλλον. Κρίνονται το παιδαγωγικό – εκπαιδευτικό κλίμα και η οργάνωση της λειτουργίας των σχολείων αναφορικά με το παραγόμενο εκπαιδευτικό έργο, αλλά και την μετα-σχολική αξιοποίησή του (πρακτική άσκηση, επαγγελματικά δικαιώματα, διέξοδος στην Γ΄/θμια, κλπ).

β. Σχεδιασμός, προγραμματισμός και οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Κρίνεται η ικανότητα αντίληψης των δυνατοτήτων και των αναγκών της εκπαίδευσης και ιδιαίτερα των σχολείων και η θέση στόχων. Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης, τα αναλυτικά προγράμματα και τα προγράμματα σπουδών, οι εκπαιδευτικές ενέργειες, δράσεις και προγράμματα που συνδράμουν στο εκπαιδευτικό έργο.

γ. Διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αξιολογούνται: η προετοιμασία των εκπαιδευτικών για διδασκαλία (μετεκπαιδεύσεις, επιμορφώσεις, κλπ), άλλες απαραίτητες διδακτικές στοχευμένες ενέργειες, δημιουργία υποδομών, παροχή εκπαιδευτικών μέσων, κατάλληλου εξοπλισμού, κλπ.

Η συμβολή της Παιδείας στη διαμόρφωση της κοινωνίας είναι ιδιαίτερα σημαντική και η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, μέσα από τις επιλογές της, διαδραματίζει κρίσιμο και πρωταγωνιστικό ρόλο στο εκπαιδευτικό σκηνικό. Επιβάλλεται να είναι «εξαιρετική» για να εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά της.

Σταμάτιος Σταματιάδης, Εκπαιδευτικός

Γεν. Γραμματέας Δ.Σ. Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.