Πρόσταση ΠΟΣΕΕΠΕΑ για τις αποσπάσεις

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔14/07/2017 - 19:27 | Author: Newsroom Ipaidia

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΠΕΘ Κ. ΚΑΣΣΙΑΝΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Κε Διευθυντά Ειδικής Αγωγής του ΥΠΠΕΘ

 

Μετά από δική σας παρέμβαση, στον ν. 4473/2017, έγινε άρση της αδικίας που γινόταν εις βάρος του ΕΕΠ και ΕΒΠ, με την προσθήκη της παρ. 1 του αρ. 3, η οποία όριζε τα εξής:

 

Άρθρο 3:Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού, ΕΕΠ και ΕΒΠ

1. Στην παρ.1 του άρθρου 19 του ν. 4440/2016 (Α’224),όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση κβ’ ως εξής:

«κβ) σε υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευναςκαι Θρησκευμάτων και σε Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και Ανεξάρτητες Αρχές που εποπτεύονται από αυτό και σε φορείς του άρθρου 68 παρ. 1 υποπαράγραφος 3 του ν. 4235/2014(Α’ 32) και του άρθρου 26 παρ. 3 υποπαράγραφος β’ τουν. 3432/2006 (Α’ 14), καθώς και σε φορείς και υπηρεσίες του ΟΑΕΔ για την υλοποίηση της μαθητείας των εκπαιδευτικών δομών του ίδιου Υπουργείου των εκπαιδευτικών, του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) καιτου Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)».

Μετά τη συγκεκριμένη ρύθμιση, διαπιστώθηκε ότι η Δ/νση Ειδικής Αγωγής δεν προέβη στην έκδοση της αναγκαίας για την υλοποίηση της εν λόγω διάταξης εγκυκλίου, με αποτέλεσμα, συνάδελφοι που ενδιαφέρονται για απόσπαση στους προβλεπόμενους φορείς, να μην μπορούν να κάνουν αίτηση και ουσιαστικά η διάταξη να γίνεται ανενεργή.

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, ζητάμε από την Δ/νση Ειδικής Αγωγής την άμεση έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου, στην οποία θα προβλέπεται τόσο η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, όσο και οι υπηρεσίες που θα πρέπει να παρέχουν.

Η άποψη της Ομοσπονδίας είναι, το ΕΕΠ και ΕΒΠ που θα αποσπαστεί σε Πανεπιστήμια ή ΤΕΙ ή άλλους εποπτευόμενους φορείς, να ασκεί με ευθύνη της προϊσταμένης του φορέα αρχής, έργο συναφές με το αντικείμενο και το καθηκοντολόγιο του κάθε κλάδου, στα πλαίσια των μαθημάτων της σχολής για πραγματοποίηση σεμιναριακών μαθημάτων ή διδασκαλίας, ή για πρακτική ή εργαστηριακή άσκηση των φοιτητών ή την υλοποίηση της προβλεπόμενης από τον ΟΑΕΔ μαθητείας. Επίσης το ΕΕΠ μπορεί να ασκεί έργο συναφές με την ειδικότητά του, στο πλαίσιο των Συμβουλευτικών Σταθμών των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, όπου υπάρχουν.

Σε καμία όμως περίπτωση, δεν μπορεί το ΕΕΠ και ΕΒΠ να αποσπάται στους φορείς για την απασχόλησή του για γραμματειακή υποστήριξη.

Οι αιτούντες την απόσπαση θα πρέπει να υποβάλλουν με την αίτηση βεβαίωση του φορέα για το είδος των υπηρεσιών που θα προσφέρει.

Ελπίζοντας ότι η πρόταση της ΠΟΣΕΕΠΕΑ θα γίνει αποδεκτή, είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και συνεργασία.

 

 

Με εκτίμηση

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας

 

Δημήτρης Παπαευθυμίου Ιωάννης Κυργιόπουλος

Loading...


  • europalso   ideascentral