Προσλήψεις εκπαιδευτικών: Υπερωρίες ΑΣΕΠ για την επεξεργασία πινάκων και ενστάσεις

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔16/08/2019 - 17:15 | Author: Newsroom Ipaidia

– Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) για το χρονικό διάστημα από 1ης Σεπτεμβρίου έως και 31ης Δεκεμβρίου 2019.

Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης διακοσίων εβδομήντα πέντε (275) υπαλλήλων που υπηρετούν στο ΑΣΕΠ και μέχρι 22.000 ώρες 275Χ20Χ4 συνολικά, από 1ης Σεπτεμβρίου έως και 31ης Δεκεμβρίου 2019.

Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης που δύναται να εργασθεί κάθε υπάλληλος ανά μήνα, δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις είκοσι (20).

Η υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων αφορά σε επείγουσες, έκτακτες και επιτακτικές υπηρεσιακές ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΑΣΕΠ και του Αποκεντρωμένου Τμήματος ΑΣΕΠ Θεσσαλονίκης και ειδικότερα:

Α) Έκδοση προκηρύξεων για την πλήρωση θέσεων διαφόρων ειδικοτήτων Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τον ν. 2190/1994 και λοιπών σχετικών νόμων.

Β) Διενέργεια και ολοκλήρωση διαδικασιών κατ’ εφαρμογή των διατάξεων:

1) του άρθ. 17 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, για:

• Α) προετοιμασία και οργάνωση του Γραπτού Διαγωνισμού 1Γ/2019 της Τράπεζας της Ελλάδος για την κάλυψη 60 θέσεων ΔΕ Ταμιακών,

• Β) εξέταση αιτήσεων θεραπείας υποψηφίων της προκήρυξης 1Γ/2017 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),

• Γ) τις αναπληρώσεις των επιλαχόντων του γραπτού διαγωνισμού 1998 (Προκήρυξη 1ΕΓ/2016) και

• Δ) τις αναπληρώσεις γραπτού διαγωνισμού 1Γ/2008. 2) του άρθ. 18 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, για τις διαδικασίες:

• Α) αντικατάστασης-αναπλήρωσης διοριστέων ή προσληπτέων και εξέταση αιτήσεων θεραπείας στο πλαίσιο προκηρύξεων 2016, 2017 και 2018,

• Β) έκδοση προσωρινών και οριστικών αποτελεσμάτων των προκηρύξεων 1Κ/2018, 4Κ/2018, 7Κ/2018, 8Κ/2018, 9Κ/2018, 10Κ/2018, 4Κ/2016 – επιλαχόντες, 10Κ/2017 – επιλαχόντες, 1Κ/2019, 2Κ/2019, 3Κ/2019, 4Κ/2019 και 5Κ/2019.

• Γ) εξέτασης ενστάσεων για την έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων στο πλαίσιο των προκηρύξεων 2Κ/2018, 6Κ/2018 και 13Κ/2017 – επιλαχόντες.

• Δ) διενέργειας πρακτικών δοκιμασιών στις περιπτώσεις πρόσληψης προσωπικού των κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ, προς διακρίβωση ειδικών γνώσεων ή/και δεξιοτήτων που συνάδουν με τα προσόντα ή τα καθήκοντα των προς πλήρωση θέσεων (Ε.ΥΔ.Α.Π., ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ – Σωφρονιστικοί υπάλληλοι, Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.),

• Ε) διενέργεια συνεντεύξεων για την πλήρωση των θέσεων της ENTERPRISE GREECE (4Κ/2019),
• ΣΤ) επεξεργασία του ηλεκτρονικού αρχείου των υποψηφίων που θα αποσταλεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να εκδοθούν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης των προκηρύξεων 1ΕΑ/2019, 2ΕΑ/2019, 3ΕΑ/2019, 4ΕΑ/2019 και 5ΕΑ/2019 και εξέταση των ενστάσεων που θα υποβληθούν.

3) του άρθρου 19 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, για την: Α) έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων 9 θέσεων ΕΕΠ στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκήρυξη (5E/2017),

Β) έκδοση προσωρινών και οριστικών αποτελεσμάτων 7 θέσεων σε διάφορους φορείς, προκήρυξη (4Ε/2018),

Γ) έκδοση προσωρινών και οριστικών αποτελεσμάτων 10 θέσεων ΕΕΠ στο Συνήγορο του Πολίτη προκήρυξη (5Ε/2018),

Δ) έκδοση προσωρινών και οριστικών αποτελεσμάτων 13 θέσεων ΕΕΠ στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα προκήρυξη (7Ε/2018),

Ε) έκδοση προσωρινών και οριστικών αποτελεσμάτων 4 θέσεων ΕΕΠ στη Βουλή των Ελλήνων, προκήρυξη (1Ε/2019) και

ΣΤ) αναμένεται η έναρξη υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για 9 θέσεις ΕΕΠ διαφόρων φορέων (2Ε/2019),

4) του άρθ. 20 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, περί προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών σε περιπτώσεις εκτεταμένων ζημιών από σεισμούς, πλημμύρες, κ.λπ.,

5) του άρθ. 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, περί προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) για την κάλυψη εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών καθώς και αναγκών στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων ή έργων που χρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από διεθνείς οργανισμούς ή ερευνητικών προγραμμάτων, με την έγκριση ανακοινώσεων και τον έλεγχο πινάκων
και ενστάσεων,

6) του άρθ. 14 παρ. 2 (περιπτώσεις ιε ́ και κ ́) του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, «περί προσλήψεων προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με δίμηνες συμβάσεις και περί προσλήψεων εργατικού και τεχνικού προσωπικού των Δήμων μέχρι 5 ημέρες κατ ́ άτομο»,

7) του άρθ. 63 του ν. 4430/2016, για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού στις Κεντρικές ή Αποκεντρωμένες υπηρεσίες των Υπουργείων ή τα Ν.Π.Δ.Δ ή τα Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται από τα Υπουργεία για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για ανάγκες καθαριότητας ή εστίασης ή σίτισης ή φύλαξης,
8) του άρθ. 74 του ν. 4430/2016, για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις «ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ»,

9) του άρθ. 107 του ν. 4461/2017 για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες καθαριότητας ή εστίασης ή σίτισης ή φύλαξης,

10) του άρθ. όγδοου του ν. 4506/2017 για την πρόσληψη προσωπικού στα Υπουργεία, τους εποπτευόμενους από αυτά φορείς και τις Ανεξάρτητες Αρχές για κάλυψη
αναγκών καθαριότητας.

Γ) Επίσης το Α.Σ.Ε.Π.:

1. Εγκρίνει τις δημόσιες προσκλήσεις του Ο.Α.Ε.Δ. και διενεργεί έλεγχο νομιμότητας της διαδικασίας επιλογής ωφελούμενων από αυτές, για διάφορους φορείς και ωφελούμενους, οι οποίοι αποστέλλουν σχετικά ερωτήματα.

2. Εγκρίνει «Ανακοινώσεις» για κάλυψη θέσεων σε διάφορους φορείς με συμβάσεις μίσθωσης έργου (Σ.Μ.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 2527/1997 ως ισχύει ή ορισμένου χρόνου συμπεριλαμβανομένων και των ευρωπαϊκών προγραμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 2190/1994, ως ισχύει καθώς και αιτήματα για τη χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης Σ.Μ.Ε. ότι πρόκειται για γνήσια σύμβαση έργου που δεν υποκρύπτει εξαρτημένη εργασία και ότι δεν καλύπτονται με αυτή πάγιες και διαρκείς ανάγκες και εξετάζει τις ενστάσεις που υποβάλλονται στο Α.Σ.Ε.Π..

3. Εξετάζει Ενστάσεις επί προκηρύξεων φορέων σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 3812/2009 (π.χ. Ειδικοί Φρουροί ΕΛ.ΑΣ.).

Η δαπάνη, που θα προκύψει από την ανωτέρω υπερωριακή απασχόληση, δεν υπερβαίνει το ύψος της εγγεγραμμένης πίστωσης στον Α.Λ.Ε. 2120201001 «Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και Ι.Δ.Α.Χ)», του προϋπολογισμού του ΑΣΕΠ
(Φ.1005-801-0000000) οικ. έτους 2019.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι την 31-12-2019.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Αυγούστου • Βάσεις 2020 - Εκτιμήσεις: Σε ποιές σχολές αναμένεται πτώση

  Το ipaidia.gr στο google news

  Τελευταίες Ειδήσεις

  Ειδήσεις και εκτιμήσεις για τις βάσεις 2020  • ideascentral

   europalso